Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.4.2011Zmluva o dielo [PDF, 23 kB]
Statický a dynamický posudok, ktorý obsahuje posúdenie železobetónovej dosky na možné dynamické zaťaženie pri prevádzke štadióna. Predmetná doska sa nachádza v objekte Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave. Jedná sa o dosku, na ktorej je umiestnená ľadová plocha. Predmetom zmluvy je len posúdenie existujúceho stavu dosky.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
19.6.2017Zmluva o dielo č. 30137/17
Zmluva o dielo č. 30137/10, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami na pozemkoch parc. č. 13625/15,17-39 v k. ú. Nové Mesto.
Uzatvorená dňa: 19. 6. 2017
Zverejnená dňa: 19. 6. 2017
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 - Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4.
Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 - Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4.
Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
23.12.2021Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia
Rekonštrukcia objektu mestskej ubytovne Fortuna - projektová dokumentácia
Číslo zmluvy:MAGTS2100314
Cena: 48240,00 € s DPH
Zmluvná strana: ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Hlavné mesto SR Bratislava
Ubytovňa Fortuna
18.12.2015Zmluva o dielo 30059/15
Zmluva o dielo 30059/15 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti z pozemku parc. č. 3449/83, k. ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 18. 12. 2015
Zverejnené dňa: 18. 12. 2015
2.12.2021Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Vytvorenie umeleckého diela - Hviezdy z miazgového a vareného lúpaného prútia pre výzdobu vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave.
Cena: 450.-
Dodávateľ: Ing. Erika Rudíková, SNP 429/248, 962 23 Očová, IČO: 40675246
Číslo zmluvy: MAGTS2100342
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
2.12.2021Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Vytvorenie umeleckého diela - Vianočné originálne ľudovo-umelecké výrobky od autorky, ktorá je majsterka ľudovej umeleckej výroby.
Cena: 1800.-
Dodávateľ: Jana Majerská
Číslo zmluvy: MAGTS2100346
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
2.12.2021Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Vytvorenie umeleckého diela - Zvončeky z miazgového a vareného lúpaného prútia pre výzdobu vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave.
Cena: 550.-
Dodávateľ: Ing. Jozef Boďa
Číslo zmluvy: MAGTS2100345
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
2.12.2021Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. MAGTS2100344
Vytvorenie umeleckého diela - Zváraný stojan na Betlehem pre výzdobu pod vianočným stromčekom na Hlavnom námestí v Bratislave.
Cena: 150.-
Dodávateľ: Jozef Tomčala - UM.KO, Lehnice 252, 930 37 Lehnice, IČO: 36899836
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu
12.6.2020Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Úprava práv a povinností účastníkov dohody.

Zmluvná strana: Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen

Dátum uzatvorenia: 08.06.2020
Zverejnené dňa: 12.6.2020
9.9.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – motív umeleckého diela Bratislavy
19.8.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafické vyhotovenie vizitiek a oficiálnych tlačovín primátora Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum zverejnenia: 19.8.2019
Dátum účinnosti: 20.8.2019
Autor: PEKNE & DOBRE, s. r. o.
Ulica, číslo: Lehockého 6
Mesto: 811 05 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
18.6.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh pri príležitosti 100. rokov názvu mesta Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Dátum účinnosti: 19.6.2019
Autor: MgA. Boris Meluš
Ulica, číslo: Podjavorinskej 5
Mesto: 811 03 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
18.6.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh pri príležitosti 100. rokov názvu mesta Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Dátum účinnosti: 19.6.2019
Autor: akad. mal. Miroslav Cipár
Ulica, číslo: Havlíčkova 28
Mesto: 811 04 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
5.5.2021Zmluva o dielo a licenčná zmluva - zhotovenie Územného generelu zelene hl. mesta SR Bratislavy
Zmluva na predmet zákazky Územný generel zelene hl. mesta SR Bratislavy podľa §3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: MAGTS2100092
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 05.05.2021
Dátum účinnosti: 06.05.2021
Sekcia územného rozvoja
10.6.2020Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. MAGTS 2000083
Aktualizácia generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy
7.10.2015Zmluva o dielo č. 001/2015
Zmluva o dielo č. 001/2015 uzatvorená na zameranie skutkového stavu užívania pozemkov pod stavbou súpisné číslo 515 na pozemkoch parc.č. 3284/1, 18, 28 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa 07.10.2015
Zverejnené dňa: 7.10.2015
9.11.2015Zmluva o dielo č. 002/2015
Zmluva o dielo č. 002/2015 uzatvorená na vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemku parc.č. 3284/18 podľa skutkového stavu podzemnej stavby a stavby súp. č. 515 k.ú. Staré Mesto. Zmluva bola podpísaná dňa 09.11.2015
Zverejnené dňa: 9.11.2015
19.4.2011Zmluva o dielo č. 005/2011 [PDF, 433 kB]
Vyhotovenie geometrického plánu - určenie vlastníckych práv, KN-C parc. č. 2118, 2119, 2122-2131 v k. ú. Karlova Ves
Zverejnené dňa: 19.04.2011
19.4.2011Zmluva o dielo č. 006/2011 [PDF, 435 kB]
Vyhotovenie geometrického plánu - určenie vlastníckych práv, časť KN-C parc. č. 818/1 v k. ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 19.04.2011
3.4.2012Zmluva o dielo č. 007/2012 [PDF, 398 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je dodanie služieb – geodetických prác, a to vyhotovenie geometrického plánu v zmysle objednávku č. SNM/12/027/KB.
Zverejnené dňa: 03. 04. 2012
4.6.2012Zmluva o dielo č. 012/2012 [PDF, 174 kB]
Predmetom zmluvy o dielo je dodanie služieb – geodetických prác, a to vyhotovenie geometrického plánu v zmysle objednávku č. SNM/12/064/KB.
Zverejnené dňa: 04. 06. 2012
3.9.2012Zmluva o dielo č. 014/2012 [PDF, 415 kB]
Zmluva o dielo č. 014/2012
Zverejnené od: 03.09. 2012
3.9.2012Zmluva o dielo č. 015/2012 [PDF, 408 kB]
Zmluva o dielo č. 015/2012
Zverejnené od: 03.09. 2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.