Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
5.8.2020Zmluva č. OSV/058/2020
Zmluva č. OSV/058/2020 o dielo a poskytovaní služieb za účelom minimalizácie rizík v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CO-V-2 na území Bratislavy.


Dátum uzatvorenia zmluvy: 02. 06.2020
Dátum účinnosti: 06.08.2020
Dátum platnosti zmluvy: 30.07.2020
Dátum zverejnenia: 05.08.2020
8.10.2019Zmluva na revitalizáciu Parčíka Záhradnícka - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGSP 1900013
Dátum uzatvorenia: 7.10.2019
Dátum zverejnenia: 8.10.2019
Dátum účinnosti: 8.10.2019
21.3.2014Zmluva na servis ústrední magistrátu
Zmluva o servise a údržbe komunikačných zariadení Siemens Hicom 330 E (jedno zariadenie) a Siemens HiPath 3000 (dve zariadenia), ktoré sú umiestnené v budovách Hlavného mesta SR Bratislavy
28.5.2014Zmluva o diele - podkúvanie č. MsP/14/00008 [PDF, 275 kB]
Zmluva o diele č. MsP/14/00008 uzatvorená 23.5.2014 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Dušanom Nagyom - Raegas, Mánesovo nám. 1, Bratislava.
Predmetom zmluvy je podkúvanie služobných koní mestskej polície Hl. m. Sr Bratislavy.
Cena je 355,95 eura.
Zverejnené 28.5.2014.
13.12.2013Zmluva o diele č. MsP/13/00034 [PDF, 3 MB]
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž IP kamier na Primaciálnom a Hlavnom námestí. Zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom Hl. m. SR a zhotviteľom NOPE a.s.na dobu dvoch týždňov odo dňa podpísania zmluvy.
Cena diela je 23.259,71 eura s DPH.
Zverejnené dňa 13.12.2013
30.4.2014Zmluva o diele č. MsP/14/00005 [PDF, 2,4 MB]
Predmetom zmluvy o diele č. MsP/14/00005 je výroba a oprava imobilizérov pre Mestsku políciu Hl. m. SR Bratislava. Zhotoviteľom je Markon s.r.o., Nad Dunajom 6, Bratislava. Celková cena je 928,80 eura s DPH.
Zverejnená 30.4.2014.
30.4.2014Zmluva o diele č.MsP/14/00004 [PDF, 3,7 MB]
Predmetom zmluvy o diele č. MsP/14/00004 je údržba a oprava kopírovacích strojov SHARP Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy. Údržbu a opravu bude vykonávať zhotoviteľ a to Trend Slovakia s.r.o., Rumančekova 28 Bratislava. Cena za hodinovú servisnú službu je 5,76 eura s DPH.
Zverejnená 30.4.2014.
12.8.2014Zmluva o diele MsP/14/00013-oprava strechy [PDF, 641 kB]
Zmluva o diele č. MsP/14/00013 uzatvorená 11.8.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Jan Dohnal-obnova a údržba, Belopotockého 2 Bratislava.
Predmetom zmluvy je oprava plochej strechy obytného domu Kadnárova 96,98 v Bratislave-ubytovne, ktorá je vo vlastníctve objednávateľa a v správe Mestskej polície Hl.m.SR.
Celková cena s DPH je 13.844,16 eura.
Zverejnená : 12.8.2014.
1.12.2021Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, predmetom ktorej je vymedzenie právnych vzťahov medzi objednávateľom a zhotoviteľom a úprava vybraných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s dielom - „Cenová mapa – analýza a úprava interných predpisov, týkajúcich sa majetku“, najmä zhotovenie a odovzdanie diela podľa zmluvy a jej neoddeliteľných príloh a zaplatenie ceny za dielo
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.1.2021Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo, „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“, financovaného z vlastných finančných zdrojov objednávateľa.
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia dopravy
22.10.2020Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je Pamiatkový architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum v lokalite Sad Janka Kráľa podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom SR.
Dátum uzatvorenia: 03.08.2020
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
Dodávateľ: M-ARTE s.r.o.
Dátum účinnosti: 23.10.2020
Dátum platnosti do: 4 mesiace od nadobudnutia platnosti.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
16.10.2020Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č . MAGTS 2000150
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie parku Dunajská v súlade s Rámcovou dohodou – služby architekta a projektanta.
Táto zmluva je uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Predmet zmluvy: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie parku Dunajská
Dátum uzatvorenia: 8.10.2020
Dátum zverejnenia: 16.10.2020
Dodávateľ: Ing. Eugen Guldan. PhD.
Dátum účinnosti: 17.10.2020
Dátum platnosti do: 17.11.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
25.8.2020Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je realizácia Hmlovej číslo zmluvy: MAGSP 2000017
Dátum uzatvorenia: 24.8.2020
Dátum zverejnenia: 25.8.2020
Dodávateľ: Trávnik Servis
11.8.2020Zmluva o dielo
Titulok: Zmluva o dielo
Stručný popis: Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie PD na park Legionárska
Číslo zmluvy: MAGTS 2000094
Názov: Zmluva o dielo
Typ: podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p.

Dátum uzatvorenia: 30.7.2020
Dátum zverejnenia: 11.8.2020
Dátum účinnosti: 12.8.2020
Dátum platnosti do: 12.9.2020
2.7.2020Zmluva o dielo
Číslo zmluvy: MAGTS 2000079
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie architektonickej štúdie na park Dunajská

Dátum uzatvorenia: 2.7.2020
Dátum zverejnenia: 2.7.2020
Dátum účinnosti: 3.7.2020
Dátum platnosti do: 3.9.2020
27.6.2018Zmluva o dielo [PDF, 96 kB]
Zmluva o dielo , ktorou sa zhotoviteľ firma Eurosense zaväzuje zhotoviť a dodať Hlavnému mestu SR Bratislava počítačovú identifikáciu reklamných zariadení.

Uzatvorená dňa: 27. 6. 2018
Zverejnená dňa: 27. 6. 2018
30.12.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená na vyhotovenie počítačovú identifikáciu reklamných zariadení. Uzatvorené dňa: 15. 10. 2015
Zverejnené dňa: 30. 12. 2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom FINDEX, s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom CENEKON spol. s r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. arch. Annou Zajkovou. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom STATUS Plus, s.r.o. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. Monikou Nitkovou. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. Petrom Kapustom. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorená dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. arch. Milanom Haviarom. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015
9.6.2015Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Ing. Vladimírom Novákom. Predmetom zmluvy je vypracovanie znaleckých posudkov na pozemky, na zriadenie vecného bremena, na objekty alebo bytový a nebytový priestor a aktualizácia už vypracovaných znaleckých posudkov. Uzatvorené dňa: 8.6.2015
Zverejnené dňa: 9.6.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.