Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.6.2022Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne
Číslo zmluvy: MAGTS2200213
Dodávateľ: Delia potraviny s.r.o., Švabinského 13, Bratislava- Petržalka 851 01
Dátum uzatvorenia: 02.06.2022
Cena: 3999,60 eur
Sekcia dopravy- Oddelenie parkovania- Referát prevádzky parkovacej politiky
26.5.2022Zmluva č. MAGTS2200186 o nákupe elektronických darčekových kariet
Predmetom kúpy sú elektronické darčekové karty na Stretnutie primátora s talentovanou mládežou v nominálnej hodnote 50 eur.
Číslo zmluvy: MAGTS2200186
Dodávateľ: AUPARK, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47240377
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 4100.- EUR
Oddelenie školstva, športu a mládeže
20.5.2022MsP2200024 - Kúpna zmluva [PDF, 9,3 MB]
Zmluva na kúpu výpočtovej techniky pre MsP v 2 častiach s kupujúcim Henrich Sonnenschein - ITSK,
1. časť PC s príslušenstvom - suma: 5 868,- EUR s DPH
2 časť Notebook s príslušenstvom - suma: 25 956,- EUR s DPH
Podpísaná: 19.05.2022
Zverejnená 20.05.2022
Účinná: 21.05.2022
11.5.2022Zmluva o poskytovaní údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Číslo zmluvy: MAGBO2200019
Dodávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky A Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie dátových a priestorových analýz
4.5.2022Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť MARIANUM službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete
Číslo zmluvy: SIDaI/14
Objednávateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO: 17330190
Cena: 14400,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 26.04.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
26.4.2022Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci
Zmluva o spolupráci - Cloudové a IT služby poskytované SIDaI
Číslo zmluvy: SIDaI/13
Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300
Cena: 0 €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
5.4.2022Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava
V rámci prípravy novej webovej stránky a digitálnych služieb pre objednávateľa dodávateľ vyvíja v prospech objednávateľa softvér novej webovej stránky .
Číslo zmluvy: MAG0000012
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
14.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
Číslo zmluvy: SITDPaI/11
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
23.12.2021Zmluva o spolupráci
Cieľom zmluvy je rozvoj turistickej informačnej štruktúry.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia informatiky, dát a informácií
1.12.2021Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Mestskú knižnicu v Bratislave
Zmluva č. MAG00000008
HMSR BA zabezpečí Galérii mesta Bratislavy kreatívnu a technologickú podporu a rozvoj digitálnych služieb za odplatu v hodnote 15 500 €
Dodávateľ: Mestská Knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 75 Bratislava, 00179736
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
10.11.2021Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Galériu mesta Bratislavy
Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Galériu mesta Bratislavy
Číslo dodatku zmluvy: MAG0000007
Dátum uzatvorenia: 29.10.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
OIADS
31.8.2021Poistná zmluva č. 800 401 8537
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena: 4635,56 €/rok
Dodávateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO 31 325 416
Dátum uzatvorenia: 23.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Mestská ubytovňa Fortuna / Sekcia sociálnych vecí
22.7.2021Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.7.2021
Dátum zverejnenia: 22.7.2021
6.5.2021Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky - parčík Krížna - Karadžičova
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky, montáž vodomeru a dodávke vody pre zavlažovanie - parčík Krížna - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGTS2100073
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
5.5.2021Zmluva o výpožičke
Požičiavateľ bezodplatne vypožičiava Vypožičiavateľovi motorové vozidlo, ktoré bude využívať za účelom, na ktorý obvykle slúži, a to je najmä preprava osôb a tovarov Vypožičiavateľa pri výkone pracovných činností.
12.3.2021Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody v Parčíku Záhradnícka - Kradžičova na zvlažovanie zelene.
Číslo zmluvy: MAGTS2100013
Zmluvná strana: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.03.2021
Dátum účinnosti: 13.03.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
3.3.2021MsP21/00013 - Kúpna zmluva na ŠKODA Roomster 1.4 [PDF, 1,6 MB]
Predávajúci predáva prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok - OMV Škoda Roomster 1.4, ktorého cena bola stanovená na základe ZP č. 5/25020 Ing. J. Svoreňom
26.2.2021Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť BTB službu garantovaného pripojenia do metropolitnej optickej siete
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 26.02.2021
Dátum účinnosti: 27.02.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a analýz
29.1.2021Zmluva o zabezpečení odťahovej služby
Predmet: Úprava podmienok zabezpečovania odťahovej služby a s tým súvisiaca úprava povinností zmluvných strán
Dátum zverejnenia: 29.1.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum platnosti: na dobu nerčitú
22.12.2020Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri poskytovaní služieb v súvislosti s verejným Wifi HotSpotom
Cena: 24 000 €
Dátum zverejnenia: 22.12.2020
Odberateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ulica, číslo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 42259088
Dátum účinnosti: 23.12.2020
Dátum platnosti do: 23.12.2021
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
21.12.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť MARIANUM službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete
Cena: 14 400 €
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
Odberateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Ulica, číslo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Dátum účinnosti: 22.12.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
11.12.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov
18.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Hlavné mesto Bratislava a OLO a.s. sa dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb o zabezpečenie backup pripojenia OLO a.s. do optickej metropolitnej siete Bratislava
Dátum zverejnenia: 18.11.2020
Odberateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 2
Mesto: Bratislava
IČO: 00 681 300
Dátum účinnosti: 19.11.2020
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
23.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Rusovce poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba).
Číslo zmluvy: MAGTS2000189
Predmet zmluvy: Zimná údržba
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)06.10.2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Rusovce
IČO: člen 1: 00304611
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií
23.10.2020Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Jarovce poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba a letná údržba).
Číslo zmluvy: MAGTS2000188
Predmet zmluvy: Zimná a letná údržba
Dátum uzatvorenia: (deň podpisu)30.09.2020
Dátum zverejnenia: 23.10.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Jarovce
IČO: člen 1: 00304603
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po zverejnení
Názov oddelenie: Oddelenie správy komunikácií

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.