Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
30.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve č. MAG 404497/2016 o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD
Predmetom zmluvy ktorej sa týka uvedený dodatok, je prenechanie majetku Hlavného mesta spoločnosti Dopravný podnik, a. s. za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti dopravného podniku, a.s. zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy.
Dátum uzatvorenia : 29.05.2017
Dátum zverejnenia : 30.05.2017
Dátum účinnosti : 31.05.2017
Nakoľko po uzatvorení zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. MAG 404497/2016 došlo k úprave hodnoty objektov - pozemkov, stavieb a budov vrátane ich príslušenstva a súvisiacich hnuteľných vecí uvedených v článku 2 bod 1 zmluvy, je nevyhnutné uzatvoriť dodatok k Zmluve zohľadňujúci uvedené zmeny.
12.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/18/00022 o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie nápojového a predajného automatu
Zmluva medzi zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislava a operátorom Dallmayr Vending & Office k.s. o tovarovom automate v priestore zákazníka.
Predmet zmluvy: rozšírenie počtu automatov o tovarový automat.
Cena: bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 12.05.2020.
18.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Hlavné mesto Bratislava a OLO a.s. sa dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb o zabezpečenie backup pripojenia OLO a.s. do optickej metropolitnej siete Bratislava
Dátum zverejnenia: 18.11.2020
Odberateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 2
Mesto: Bratislava
IČO: 00 681 300
Dátum účinnosti: 19.11.2020
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
14.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
Číslo zmluvy: SITDPaI/11
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
20.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014.
úprava doby platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Zverejnené dňa: 20.10.2015
22.7.2021Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.7.2021
Dátum zverejnenia: 22.7.2021
26.10.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
uprava doby platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014
Dátum zverejnenia: 26.10.2016
26.4.2022Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci
Zmluva o spolupráci - Cloudové a IT služby poskytované SIDaI
Číslo zmluvy: SIDaI/13
Objednávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300
Cena: 0 €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
19.10.2017Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
Predmet: Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citované v Zmluve o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 18.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Dátum účinnosti: 20.10.2017
Dátum platnosti do: 31.10.2018
Nútený správca: JUDr. Jozef Tuhovčák
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
16.10.2018Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citovaných v čl. V bode 2. písm. a) a c) Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 16.10.2018
Dátum zverejnenia: 16.10.2018
Dátum účinnosti: 17.10.2018
Dátum platnosti do: 31.10.2019
4.5.2022Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť MARIANUM službu garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete
Číslo zmluvy: SIDaI/14
Objednávateľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO: 17330190
Cena: 14400,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 26.04.2022
Sekcia informatiky, dát a inovácií
24.11.2016Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI č. ONI/1/2011/oz502
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI č. ONI/1/2011/oz502 (N02 144/05281)
Zmena článku IV. Zmluvy - SPÔSOB NADOBUDNUTIA ZARIADENIA PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Dátum zverejnenia: 24.11.2016
17.3.2011Dodatok k zmluve o zabezpečení dodávky tepla [PDF, 1,1 MB]
Dodávka tepla z Mestskej polície Agentúre SMER. Zverejnené dňa: 17.3.2011
12.3.2021Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody v Parčíku Záhradnícka - Kradžičova na zvlažovanie zelene.
Číslo zmluvy: MAGTS2100013
Zmluvná strana: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.03.2021
Dátum účinnosti: 13.03.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
19.6.2018Kúpna zmluva
Číslo zmluvy: MAGSP1800057
Názov: Kúpna zmluva MAGSP1800057
Predmet zmluvy: Zvislé dopravné značenie označujúce kultúrne a turistické ciele
Suma: 1,20 € s DPH

Dátum uzatvorenia: 29.5.2018
Dátum zverejnenia: 19.6.2018
29.11.2017Kúpna zmluva č. MAGTS1700233
Predmetom zmluvy je predaj osobných motorových vozidiel, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
4.5.2011Kúpna zmluva krmivo [PDF, 1,1 MB]
Krmivo pre kone
Zverejnené dňa: 04.05.2011
3.3.2021MsP21/00013 - Kúpna zmluva na ŠKODA Roomster 1.4 [PDF, 1,6 MB]
Predávajúci predáva prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok - OMV Škoda Roomster 1.4, ktorého cena bola stanovená na základe ZP č. 5/25020 Ing. J. Svoreňom
20.5.2022MsP2200024 - Kúpna zmluva [PDF, 9,3 MB]
Zmluva na kúpu výpočtovej techniky pre MsP v 2 častiach s kupujúcim Henrich Sonnenschein - ITSK,
1. časť PC s príslušenstvom - suma: 5 868,- EUR s DPH
2 časť Notebook s príslušenstvom - suma: 25 956,- EUR s DPH
Podpísaná: 19.05.2022
Zverejnená 20.05.2022
Účinná: 21.05.2022
22.3.2011Poistná zmluva [PDF, 12,2 MB]
Poistenie majetku Mestskej polície Bratislava
Zverejnené dňa: 22.3.2011
31.8.2021Poistná zmluva č. 800 401 8537
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena: 4635,56 €/rok
Dodávateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO 31 325 416
Dátum uzatvorenia: 23.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Mestská ubytovňa Fortuna / Sekcia sociálnych vecí
23.7.2019Rámcová dohoda MsP/19/00028 o nákupe nepremokavých súprav pre príslušníkov MsP [PDF, 88 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/19/00028 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom SABRINA MODELLE s.r.o. Pri Podlužianke 3 Levice. Predmetom zmluvy je nákup 200 ks nepremokavých súprav pre príslušníkov MsP. Cena predmetu dohody je 14.000,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 23.7.2019.
26.6.2017Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
Právne služby a právnu pomoc v súvislosti s projektom realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka, a to v rozsahu zastupovania klienta v konaní pred štátnymi a inými orgánmi, najmä pred súdmi, notármi, orgánmi verejnej moci, štátnej správy, miestnej samosprávy ako aj inými právnymi subjektmi, ako aj pri úkonoch a rokovaniach u klienta a medzi klientom a inými právnymi subjektmi.
Dátum uzatvorenia: 26.06.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
4.1.2017Reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Predmet: reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Cena 10.000 €
Účinnosť 6.1.2017
4.1.2017Reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Predmet: reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Cena 10.000 €
Účinnosť 6.1.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 120 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.