Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 568 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 18 19 20 -21- 22 23  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
19.10.2021Protokol č. 118806352100
Protokol č. 118806352100 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Jarovce, predmetom zverenia sú pozemky parc. č. 369/3, 369/35, 18/1 v k. ú. Jarovce.
Protokol č. 118806352100
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.10.2021Protokol č. 118806372100
Protokol č. 118806372100 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Rusovce, predmetom zverenia sú pozemky parc. č. 538/1,2,596/40,12,115 a nasl. v k. ú. Rusovce.
Protokol č. 118806372100
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.10.2021Dodatok číslo 11 88 0505 19 02
Predmetom Dodatku č. 11 88 0505 19 02 je zmena v Článku 2 ods. 1 Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 11 88 0505 19 00 zo dňa 09.08.2019, v znení Dodatku číslo 11 88 0505 19 01 zo dňa 21.04.2020, predmetom ktorých sú pozemky registra C KN parc. č. 1741/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 693 m2 a 1607/78 – ostatné plochy vo výmere 1 325 m2, LV č. 1628, k.ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.10.2021Protokol č. 11 88 06 56 21 00
Predmetom Protokolu č. 11 88 06 56 21 00 je zverenie nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Rača, a to novovzniknutého pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1511/214 – trvalý trávny porast, vo výmere 156 m², vytvorený GP č. 13 – 8/2021, lokalita: Kadnárova ulica a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1486/11 – ostatné plochy, vo výmere 146 m², LV č. 400, k. ú. Rača, lokalita: Púchovská ulica.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.10.2021Protokol č. 118806362100 zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo
Predmetom je: Zverenie stavby komunikácie Schengenská a pozemkov parc. č. 1210/1, 103/1 k. ú. Čunovo do správy mestskej časti Bratislava - Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.11.2021Protokol o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Protokol o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka číslo: 242/2021
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.11.2021Protokol č. 118806282100
Protokol č. 118806282100, ktorého predmetom je zverenie stavby hmlovej fontány s príslušenstvom do správy Generálneho investora Bratislavy podľa Uznesenia MsZ č. 987/2021 zo dňa 23.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 18.11.2021
Dátum účinnosti: 19.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.11.2021Protokol č. 118807532100
Protokol č. 118807532100 o odňatí nehnuteľného majetku zo správy Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, a to pozemkov parc. č. 15850/142 a 15850/143 k. ú. Trnávka pre účely zámeny s NDS, a.s.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.11.2021Zmluva č. 05 88 0745 20 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov
Zmluva č. 05 88 0745 20 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva Prevádzajúceho k Predmetu prevodu SO - 01.1 Dopravné a stavebné riešenie, SO - 03.1 Prekládka inžinierskych sietí a pozemku parc. č. 16918/26 k. ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.10. 2021
Dátum zverejnenia: 26.11. 2021
Dátum účinnosti: 27.11.2021
Oddelenie geodetických činností
29.11.2021Zmluva č. 05 88 0240 21 00 o bezodplatnom prevode pozemkov a stavebných objektov
Zmluva č. 05 88 0240 21 00 o bezodplatnom prevode pozemkov a stavebných objektov, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k predmetu prevodu - SO 110 Spevnené plochy a komunikácie – časť zastávka MHD, SO 530 Úprava Landererovej ul. a pozemkov parc. č. 9134/175, 201, 202 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 26.11.2021
Dátum zverejnenia: 29.11.2021
Dátum účinnosti: 30.11.2021
Oddelenie geodetických činností
3.12.2021ZMLUVA č. 05 88 0551 20 00
ZMLUVA č. 05 88 0551 20 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov, ktorej predmetom bezodplatný prevod vlastníckeho práva Prevádzajúceho k stavebným objektom SO 201-01a účelová neverejná komunikácia, SO 201-02a rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici a nasl v k. ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie geodetických činností
6.12.2021Protokol č. 11 88 0649 21 00
Protokol č. 11 88 0649 21 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý bol uzatvorený dňa 22.11.2021 a predmetom je Zverenie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 61.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Protokol č. 11 88 0651 21 00
Predmetom protokolu je zverenie nehnuteľností, a to pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/76 a v k. ú. Ružinov parc. č. 15637/3, 15637/26 a 15637/28 do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021ZMLUVA č. 05 88 0699 21 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu
ZMLUVA č. 05 88 0699 21 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu, ktorej premetom je prevod SO 206 Doprava-vjazd a výjazd vybudovaný na pozemku registra E KN parc.č. 21709 k.ú. Staré Mesto ako súčasť miestnej komunikácie II. triedy Karpatská ulica.
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie geodetických činností
10.12.2021Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0716 21 00
Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0716 21 00 sa zveruje pozemok registra „C“ KN parc. č. 5620/49 – ostatné plochy vo výmere 367 m2, LV č. 2212, k.ú. Vinohrady, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 9.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
15.12.2021Dodatok č. 2 k Delimitačnému protokolu
Dodatok č. 2 k Delimitačnému protokolu, ktorého predmetom je zmena účtovnej hodnoty odovzdávaného majetku.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
22.12.2021Zmluva č. 05 88 0721 21 00 o bezodplatnom prevode cyklotrás
Zmluva č. 05 88 0721 21 00 o bezodplatnom prevode cyklotrás, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k predmetu prevodu - cyklotrás.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Oddelenie geodetických činností
10.1.2022Protokol č. 118808282100
Protokol č. 118808282100 o zverení pozemku parc. č. 9-5097/3 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 4833 do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.1.2022Protokol č. 118808562100
Protokol č. 118808562100 o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zo správy Centra voľného času Kulíškova, a to stavby so súpis. č. 1012 a pozemkov parc. č. 9919/2,6 k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022
13.1.2022Protokol č. 11 88 0806 21 00
Vrátenie pozemkov v areáli Prüger-Wallnerovej záhrady, v k. ú. Staré Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.1.2022Protokol č. 11 88 0786 21 00
Vrátenie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5183/19 zo správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pozemok na ulici K Železnej studienke.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Zmluva č. 05 88 0845 21 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov
Zmluva č. 05 88 0845 21 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov, ktorej predmetom sú Objekty SO 11 a SO 53.1 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou MK II. triedy Ivánska cesta a pozemky parc.č. 15850/241-243 ktoré sa nachádzajú pod komunikáciou v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie geodetických činností
28.1.2022Protokol č. 11 88 0003 22 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Protokol č. 11 88 0003 22 00 o zverení pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1182/2 a 1182/3 k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaných na LV č. 4172 do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 27.01.2022
Dátum zverejnenia: 28.01.2022
Dátum účinnosti: 29.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.2.2022Protokol č. 118808532100
Protokol č. 118808532100 , ktorého predmetom je odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta na ulici Hlinická a Pionierska zo správy Centra voľného času Hlinická.
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.2.2022Zmluva o bezodplatnom prevode č. 058807282100
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 058807282100, ktorou hlavné mesto bezodplatne nadobudne dielo „The GUT“ vyrobené v roku 2000 z polystyrénovej výplne a laminátového obalu, ktoré bude inštalované na pozemku parc. č. 932/5 k. ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 568 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 18 19 20 -21- 22 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 17.2.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.