Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 568 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1k Protokolu č. 45/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc.č.487, 573, 598 a nasl. v k.ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 01254 02 01
Dodatok č. 11 84 1254 02 01 k Protokolu č. 11 84 1254 02 01 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 1836/1,2,3 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 0956 02 01
Dodatok č. 11 84 0956 02 01 k Protokolu č. 11 84 0956 02 00 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 559, 599/4 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 0174 98 01
Dodatok č. 11 84 0174 98 01 k Protokolu č. 11 84 0174 98 00 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 553/1,3,19 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 25/94 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 450, 451, 466 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 104/98 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 493/1,2,537, 568/2 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 14/93 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je parc. č. 500/3,4, v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 29/96 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je parc. č. 438, 599/25, 1826/7 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 60/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je parc. č. 599/84 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 25/94 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú pozemky parc. č. 452, 453, 454 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 0120 04 01
Dodatok č. 11 84 0120 04 01 k Protokolu č. 11 84 0120 04 00 o zverení obecného majetku parc. č. 931 k. ú. Lamač a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správ MČ Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
25.3.2022Dodatok č. 11 88 0804 03 04 K protokolu č. 11 88 0804 03 00 o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
Dodatok sa uzatváral z dôvodu, že hlavné mesto zabezpečilo rekonštrukciu plynovej kotolne a vznikla potreba úpravy zmluvy o zverení z dôvodu technického zhodnotenia zvereného objektu.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022PROTOKOL č. 118806832100
Predmetom je : Protokol o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práva a záväzkov zo správy mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 118806832100.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Zmluva č. 05 88 0670 21 00
Zmluva č. 05 88 0670 21 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k predmetu prevodu SO 210 - Chodník k zastávke MHD - Pri Habánskom mlyne.
Číslo zmluvy: 05 88 0670 21 00
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie geodetických činností
7.3.2022Protokol č. 11 88 0014 22 00
Protokol č. 11 88 0014 22 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, predmetom ktorého je zverenie stavby súpis. č. 8005 a pozemkov parc. č. 4817/12, parc. č. 4817/135, parc. č. 4817/1, v lokalite ulica Pri Šajbách a časti parc. č. 475/42 v lokalite Urban Park, mestskej časti Bratislava-Rača.
Dátum uzatvorenia: 15.02.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.3.2022Protokol č. 11 88 0819 21 00
Predmet protokolu: Zverenie pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 695/400, 699/5, 699/3, 699/4, 699/14, 699/2 mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 03.03.2022
Dátum zverejnenia: 03.03.2022
Dátum účinnosti: 04.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Protokol č. 11 88 0001 22 00
Predmet: Protokol o zverení stavieb so súpis. č. 361 a 1280 v k. ú. Staré Mesto do správy mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.2.2022Protokol č. 118808672100
Protokol č. 118808672100 o zverení stavby so súpis. č. 1710 a pozemkov parc.č . 931, 932/2,4,5 a umeleckého diela „The GUT“ do správy Mestských lesov v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.2.2022Zmluva o bezodplatnom prevode č. 058807282100
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 058807282100, ktorou hlavné mesto bezodplatne nadobudne dielo „The GUT“ vyrobené v roku 2000 z polystyrénovej výplne a laminátového obalu, ktoré bude inštalované na pozemku parc. č. 932/5 k. ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.2.2022Protokol č. 118808532100
Protokol č. 118808532100 , ktorého predmetom je odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta na ulici Hlinická a Pionierska zo správy Centra voľného času Hlinická.
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.1.2022Protokol č. 11 88 0003 22 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Protokol č. 11 88 0003 22 00 o zverení pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1182/2 a 1182/3 k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaných na LV č. 4172 do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 27.01.2022
Dátum zverejnenia: 28.01.2022
Dátum účinnosti: 29.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Zmluva č. 05 88 0845 21 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov
Zmluva č. 05 88 0845 21 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov, ktorej predmetom sú Objekty SO 11 a SO 53.1 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou MK II. triedy Ivánska cesta a pozemky parc.č. 15850/241-243 ktoré sa nachádzajú pod komunikáciou v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie geodetických činností
13.1.2022Protokol č. 11 88 0786 21 00
Vrátenie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5183/19 zo správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pozemok na ulici K Železnej studienke.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.1.2022Protokol č. 11 88 0806 21 00
Vrátenie pozemkov v areáli Prüger-Wallnerovej záhrady, v k. ú. Staré Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.1.2022Protokol č. 118808562100
Protokol č. 118808562100 o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zo správy Centra voľného času Kulíškova, a to stavby so súpis. č. 1012 a pozemkov parc. č. 9919/2,6 k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 568 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 17.2.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.