Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
7.1.2020Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam registra C KN parc. č. 1866/85 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1866/86 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 386 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 02. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 01. 12020
22.11.2011Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 048809021100/0099 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - projekt TEN-T, k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 22.11.2011
22.2.2017Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. 8/2017
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. 8/2017, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku pod garážou registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2758/19 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 9.2.2017
Zverejnené dňa: 22.2.2017
11.4.2013Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 109/2013
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpis. č. 2193, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcela č. 8514/2, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8514/2, o výmere 659 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C" na ktorom je postavená stavba nachádzajúca sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 108/2013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné č. 2194, druh stavby: bytový dom, postavený na pozemku parcela č. 8509, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C". Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
3.12.2021Zmluva o prevode vlastníctva k bytu č. MAGTS2100351
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu uzatvorená medzi predávajúcim JUDr. Pavol Kečkéš a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Sekcia nájomného bývania
11.9.2020Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorej je prevod pozemkov registra E KN č. 3618/2 v k.ú. Dúbravka a 3620 v k.ú. Karlova Ves

Uzatvorená dňa: 2.9.2020
Zverejnená dňa: 11.9.2020
12.6.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 98/2012 [PDF, 141 kB]
Zmluva na prevod spoluvlastníckeho podielu zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, k stavbe súp. č. 380 na pozemku parc. č. 393, k pozemkom registra "C" KN parc. č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 a parc. č. 395 - záhrady o výmere 88 m2, LV č. 4291, vo veľkosti 51/648.
Zverejnené dňa: 12.06.2012
12.6.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 97/2012 [PDF, 147 kB]
Zmluva na prevod spoluvlastníckeho podielu zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, k stavbe súp. č. 380 na pozemku parc. č. 393, k pozemkom registra "C" KN parc. č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 a parc. č. 395 - záhrady o výmere 88 m2, LV č. 4291, vo veľkosti 102/648.
Zverejnené dňa: 12.06.2012
12.12.2014Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 426/2014
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 426/2014, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu Predávajúceho vo veľkosti 2/48 k Nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 404, k.ú. Staré Mesto nasledovne: stavba súp. č. 992, nachádzajúca sa na ulici Fraňa Kráľa č. 12, druh stavby: bytový dom, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 3471; pozemok parcela registra C KN č. 3471, vo výmere 378,00 m²; pozemok parcela registra C KN č. 3472, vo výmere 364,00 m². Uzatvorené dňa: 12.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 19.11.2014
10.12.2013Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 242/2013
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k stavbe súpisné č. 623, druh stavby: dom, postavenej na pozemku parc. č. 3222 ako parcela registra „C" o výmere 720 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a k pozemku pare. č. 3222 ako parcela registra „C" o výmere 720 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Konventná č. 5 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 2759. Uzatvorené dňa: 11.7.2013
Zverejnené dňa: 10.12.2013
26.10.2012Zmluva o prevode akcií, Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 749/2012 z 26.-27.9.2012 prevádza hlavné mesto SR Bratislava akcie spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s. a pozemky pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. - Trnavská cesta Bratislava v kat. úz. Nové Mesto. Zmluvy boli podpísané dňa 25.10.2012 a účinnosť nadobudnú nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 26.10.2012
19.3.2013Zmluva o odplatnom prevode akcií spoločnosti České aerolinie a.s. [PDF, 111 kB]
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 952/2013 zo dňa 7.2.2013 prevádza hlavné mesto SR Bratislava akcie spoločnosti České aerolinie a.s. Zmluva o odplatnom prevode akcií bola podpísaná dňa 19.3.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Zverejnené dňa: 19.3.2013
10.4.2014Zmluva o kúpe cenných papierov
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1496/2014 zo dňa 27.3.2014 prevádza hlavné mesto SR Bratislava vlastnícke právo k akciám spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. Zmluva o kúpe cenných papierov bola podpísaná dňa 10.4.2014 a účinnosť nadobudne dňa 11.4.2014.
Dátum zverejnenia: 10.4.2014
24.2.2012Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve č. 403022112 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve na pozemky zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa - projekt TEN-T, k. ú. Vrakuňa
Zverejnené: 24.02.2012
9.3.2012Zámenná zmluva č. 038809441100 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zámennej zmluvy sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 8109/4, 8113/4, 8115/12, 8115/13, 21739/17, 21739/28 a 21739/32 v k. ú. Staré Mesto, za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, parc. č. 21739/21, 21739/22, 21739/23, 21738/3 a 21738/5 v k. ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
18.2.2011Zámenná zmluva č. 038800731100
Zámena pozemku parc. č. 3553/43 oddeleného GP z pozemku parc. č. 3553/39 za pozemok parc. č. 3553/42, k.ú. Vrakuňa
Zverejnené dňa: 18.2.2011
2.2.2011Zámenná zmluva č. 038800611100 [PDF, 6,1 MB]
Zámena pozemku parc. č. 21345/7 v k.ú. Staré Mesto za pozemky parc. č. 11279/22,57 v k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.2.2011
26.3.2013Zámenná zmluva č. 038800571300
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady o výmere 241 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 09/2012 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosti, a to novovytvorené pozemky parc. č. 679/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 a parc. č. 679/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121m2, oddelené geometrickým plánom č. 20/2012 od pozemkov registra „C“ parc. č. 678/4 a parc. č. 679/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 7576, vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o. Uzatvorené dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 26.3.2013
23.2.2012Zámenná zmluva č. 038800021200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka za nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve SR - Ministerstva vnútra SR.
Zverejnené dňa: 23.02.2012
3.3.2017ODSTÚPENIE od Kúpnej zmluvy č. 404 016 12
ODSTÚPENIE od Kúpnej zmluvy č. 404 016 12, ktorej predmetom mal byť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5590/141 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 2.2.2017
Zverejnené dňa: 3.3.2017
10.12.2021KZ č.4 02 0018 21
KZ č.4 02 0018 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/5,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.2.2020Kúpne zmluva č. 413 0001 20
Kúpne zmluva č. 413 0001 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2164/66 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, parc. č. 2164/128 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 a parc. č. 2164/129 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
18.4.2018Kúpne zmluva č. 409 0072 18
Kúpne zmluva č. 409 0072 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/23 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/77 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/78 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
22.8.2013Kúpna zmuva č. 402000313
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Ružinov parcely registra „C“: parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m² evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.