Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 -61- 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
14.1.2016Kúpna zmluva č.280/2015 MČ BA NM
Kúpna zmluva č.280/2015 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 5934/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m², v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA – m. č. Nové Mesto.Uzatvorené dňa 6.11.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Nové Mesto dňa 9.11.2015
7.12.2021Kúpna zmluva č.4 02 0033 21
KZ č.4 02 0033 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/30,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.10.2014Kúpna zmluva č.MsP/14/00025 - kôň Herold [PDF, 109 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00025 uzatvorená dňa 15.10.2014 medzi kupujúcim Branislavom Ondriášom, byt.Rovniankova 14, Bratislava a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Herold, nar. 19912, valach, ryzák.
Kúpna cena je 79,50 eura.
Zverejnené 16.10.2014.
2.6.2021Kúpna zmluva Fedič
Kúpna zmluva Fedič, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 11299/2 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 13.05.2021
Dátum zverejnenia: 02.06.2021
Dátum účinnosti: 03.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2021Kúpna zmluva MsP/21/00035
Kúpna zmluva medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim SR, zastúpená MV SR.
Predmet zmluvy: kôň Dormane du PUY.
Cena: 2800 € s DPH
Dátum zverejnenia: 06.07.2021.
9.11.2011Kupna zmluva na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby "Rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie " [PDF, 199 kB]
Kupna zmluva na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby "Rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie " bola podpísaná v zmysle Uzn. MsZ č. 251/2011 za cenu 313 611,43 Eur.
Zverejnené dňa: 9.11.2011
21.12.2018Kúpna zmluva Roomster MsP/18/00045 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Michalom Kišom a predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a predmetom kúpy je motorové vozidlo Škoda Roomster.
Cena predmetu kúpy je 520,85 €.

Zverejnená: 21.12.2018
8.6.2012Kúpna zmluva s Národnou diaľničnou spoločnosťou [PDF, 331 kB]
Odkúpenie zvislého dopravného značenie za 1 €, ktoré bolo zrealizované Národnou diaľničnou spoločnosťou na mestských komunikáciách.
Zverejnené dňa: 11.6.2012
18.8.2021Kúpna zmluva ÚEZ Č.180/2021
Predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 5348/12 - ostatné plochy vo výmere 96 m2, k. ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/2 - ostatné plochy vo výmere 295 m2, evidovaného na LV č. 39, a to na základe geometrického plánu č. 36739685 – 1368/21, úradne overeného pod č. G1-251/2021.
Dátum uzatvorenia: 11.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.10.2017Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 614/24 záhrada o výmere 47 m², parc. č. 614/31 záhrada o výmere 45 m², parc. č. 610/81 ostatná plocha o výmere 66 m², parc. č. 610/80 ostatná plocha o výmere 6 m² v k.ú. Lamač.

Uzatvorené dňa 14.08.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
16.4.2018Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač ako predávajúcimi a spoločnosťou Michal Raninec – MIRAN, so sídlom Studenohorská 52, 841 03 Bratislava ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj stavby súpisné č. 2108 – budova bývalej kotolne K24, postavenej na pozemku parc. č. 437 a zapísanej na liste vlastníctva č. 728 v k. ú. Lamač.

Uzatvorené dňa: 23.02.2018
Zverejnené dňa: 16.04.2018
2.11.2012Kúpna zmluva uzavretá podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka [PDF, 946 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač, v k. ú. Lamač, parc. č. 613 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, parc. č. 614/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 /pôvodne parc. č. 614/15, parc. č. 614/20 - záhrady o výmere 292 m2 /pôvodne súčasť parc. č. 614/16), parc. č. 614/22 - záhrady o výmere 34 m2, LV č. 1, parc. č. 610/66 - ostatné plochy o výmere 136 m2 (pôvodne súčasť parc. č. 610/60), parc. č. 610/70 - ostatné plochy o výmere 7 m2 (pôvodne parc. č. 610/63), LV č. 3758,
z ktorých niektoré boli vyčlenené z pôvodných parciel a niektoré boli nanovo vytvoreneé geometrickým plánom č. 42/2012 zo dňa 30.5.2012..
Zverejnené dňa: 2.11.2012
22.7.2016Kúpna zmluva zo dňa 19.4.2016
Kúpna zmluva zo dňa 19.4.2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN v k. ú. Lamač: parc. č. 3232/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m² a parc. č. 3231/4, záhrady o výmere 49 m², ktoré vznikli podľa GP č. 313/2014. Uzatvorené dňa: 19.4.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Lamač dňa: 20.4.2016
22.8.2013Kúpna zmuva č. 402000313
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Ružinov parcely registra „C“: parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m² evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013
18.4.2018Kúpne zmluva č. 409 0072 18
Kúpne zmluva č. 409 0072 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/23 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/77 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/78 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
11.2.2020Kúpne zmluva č. 413 0001 20
Kúpne zmluva č. 413 0001 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2164/66 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, parc. č. 2164/128 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 a parc. č. 2164/129 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
10.12.2021KZ č.4 02 0018 21
KZ č.4 02 0018 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/5,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.3.2017ODSTÚPENIE od Kúpnej zmluvy č. 404 016 12
ODSTÚPENIE od Kúpnej zmluvy č. 404 016 12, ktorej predmetom mal byť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5590/141 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorené dňa: 2.2.2017
Zverejnené dňa: 3.3.2017
23.2.2012Zámenná zmluva č. 038800021200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka za nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve SR - Ministerstva vnútra SR.
Zverejnené dňa: 23.02.2012
26.3.2013Zámenná zmluva č. 038800571300
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady o výmere 241 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 09/2012 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosti, a to novovytvorené pozemky parc. č. 679/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 a parc. č. 679/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121m2, oddelené geometrickým plánom č. 20/2012 od pozemkov registra „C“ parc. č. 678/4 a parc. č. 679/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 7576, vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o. Uzatvorené dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 26.3.2013
2.2.2011Zámenná zmluva č. 038800611100 [PDF, 6,1 MB]
Zámena pozemku parc. č. 21345/7 v k.ú. Staré Mesto za pozemky parc. č. 11279/22,57 v k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.2.2011
18.2.2011Zámenná zmluva č. 038800731100
Zámena pozemku parc. č. 3553/43 oddeleného GP z pozemku parc. č. 3553/39 za pozemok parc. č. 3553/42, k.ú. Vrakuňa
Zverejnené dňa: 18.2.2011
9.3.2012Zámenná zmluva č. 038809441100 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zámennej zmluvy sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 8109/4, 8113/4, 8115/12, 8115/13, 21739/17, 21739/28 a 21739/32 v k. ú. Staré Mesto, za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, parc. č. 21739/21, 21739/22, 21739/23, 21738/3 a 21738/5 v k. ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
24.2.2012Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve č. 403022112 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve na pozemky zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa - projekt TEN-T, k. ú. Vrakuňa
Zverejnené: 24.02.2012
10.4.2014Zmluva o kúpe cenných papierov
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1496/2014 zo dňa 27.3.2014 prevádza hlavné mesto SR Bratislava vlastnícke právo k akciám spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. Zmluva o kúpe cenných papierov bola podpísaná dňa 10.4.2014 a účinnosť nadobudne dňa 11.4.2014.
Dátum zverejnenia: 10.4.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 -61- 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.