Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 -60- 61 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12922/2 vo výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 12922/3 vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02.07.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
19.8.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019, ktorej predmetom je prevod rodinného domu so súp. č. 847 na pozemku parc. č. 12930/1 o výmere 237 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 1019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
16.7.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018 [PDF, 846 kB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 183/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ KN parc. č. 6502 vo výmere 119 m2, druh pozemku: vinice v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 03.07.2018
Zverejnená dňa: 16.07.2018
21.10.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 6675/3 - ostatné plochy o výmere 9 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2019
Zverejnená dňa: 21. 10. 2019
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 69/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/110 a parc. č. 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 70/2021,ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/109 a parc. č. . 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 71/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/108 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 72/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/106 a 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 73/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/107 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/111 – záhrada o výmere 283 m2, k. ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 75/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/105 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2021KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021
KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ 76/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 18437/104 a 18437/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.6.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva č. ÚEZ 96/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35 vo výmere 76 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.05.2018
Zverejnená dňa: 28.06.2018
7.2.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022
Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18437/112 - záhrady o výmere 191 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 68/2018 odčlenením od pozemku "C" KN parc. č. 18437/1, LV č. 6747.
Dátum uzatvorenia: 07.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ: 136/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 136/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, k. ú. Nové Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 246/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 246/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 6644/27270.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. UEZ: 247/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 247/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7088/27226.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 260/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 260/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7038/27270.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 34/2022
Predmet: Kúpna zmluva č. ÚEZ 34/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 49/2017 odčlenením od pozemku C KN parc. č. 5494/1, LV č. 3610.
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.11.2019Kúpna zmluva č. Z201935168_Z
Kúpna zmluva č. Z201935168_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je nákup skríň na mapy a plány.

Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
21.4.2020Kúpna zmluva č.048801502000
Kúpna zmluva č.048801502000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/133 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 21. 04. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
8.6.2020Kúpna zmluva č.048801512000
Kúpna zmluva č.048801512000, ktorej premetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/157 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 06. 2020
Zverejnená dňa: 08. 06. 2020
2.6.2017Kúpna zmluva č.048804101700
Kúpna zmluva č.048804101700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 146/1 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 29.05.2017
Zverejnené dňa: 02.06.2017
6.12.2017Kúpna zmluva č.048810251700
Kúpna zmluva č.048810251700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1574/4 – záhrady vo výmere 46 m² v k. ú. Vajnory.

Uzatvorené dňa: 06.12.2017
Zverejnené dňa: 6.12.2017
21.10.2020Kúpna zmluva č.271/2020
Kúpna zmluva č.271/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3308/18 v k.ú. Podunajské Biskupice

Uzatvorená dňa: 12.10.2020
Uverejnená dňa: 21.10.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 -60- 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.