Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.10.2020Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ
Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2885/1 - záhrada o výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 - záhrada o výmere 12 m2v k.ú. Vajnory

Uzatvorená dňa: 24.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
28.6.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/KZ
Kúpna zmluva č. 68/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 27/18 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorené dňa: 14.06.2017
Zverejnené dňa: 28.06.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI
Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 724/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 30.10.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
7.12.2016Kúpna zmluva č. 684/2016
Kúpna zmluva č. 684/2016, ktorej predmetom je prevod pozemku parc. č. 2876/88 a 2876/89 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 21. 11. 2016
Zverejnená dňa: 7. 12. 2016
10.12.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 70/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 70/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.1.2022Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/28 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.1.2022Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/34 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.12.2018Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI [PDF, 143 kB]
Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 976/2,6 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
26.11.2019Kúpna zmluva č. 77/2019
Kúpna zmluva č. 77/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 459 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 07. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
24.2.2020Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI
Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra C KN parc. č. 433/18 - ostatná plocha o výmere 133 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
29.10.2021Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. reg. „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada, vo výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31 m2, zapísané na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.2.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 9/2021/SMI
Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 15.02.2021
Dátum zverejnenia: 23.02.2021
Dátum účinnosti: 24.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.10.2021Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Vajnory, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2843/18 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m², odčlenený geometrickým plánom č. 41/2021, zo dňa 13.04.2021, od pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4109 m², zapísaný na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.5.2019Kúpna zmluva č. 97/2019
Kúpna zmluva č. 97/2019, ktorej predmetom je nebytový priestor č. 2-12, garáž - postavený na pozemku parc. č. 3681/2 v k. ú. Staré Mesto a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch registra "C" parc. č. 3681/2,4,13,14 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2019
Zverejnená dňa: 24. 05. 2019
29.5.2017Kúpna zmluva č. KP/001/2017
Kúpna zmluva č. KP/001/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1180/76 a 1180/88 v k. ú. Rusovce.
Uzatvorené dňa: 25.04.2017
Zverejnené dňa: 29.05.2017
22.11.2018Kúpna zmluva č. KP/001/2018
Kúpna zmluva č. KP/001/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 76, záhrada vo výmere 165 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 25.10.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
4.3.2021Kúpna zmluva č. KP/001/2021
Kúpna zmluva č. KP/001/202, ktorej predmetom je predaj pozemku parc.č. 423/1 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Dátum účinnosti: 05.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Kúpna zmluva č. KP/001/2022
Kúpna zmluva č. KP/001/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 783/10, k. ú. Rusovce MVDr. Antonovi Dostálovi, PhD.
Dátum uzatvorenia: 16.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2016Kúpna zmluva č. KP/002/2016
Kúpna zmluva č. KP/002/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/21 – záhrada vo výmere 241 m2 a parc. č. 1180/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 13.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 13.7.2016
9.8.2017Kúpna zmluva č. KP/002/2017
Kúpna zmluva č. KP/002/2017, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2 v k.ú. Rusovce do podielového spoluvlastníctva kupujúcich

Uzatvorená dňa : 2.8.2017
Zverejnená dňa : 9.8.2017
11.11.2020Kúpna zmluva č. KP/002/2020
Kúpna zmluva č. KP/002/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 752 v k.ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 30.10.2020
Uverejnená dňa: 11.11.2020
23.3.2021Kúpna zmluva č. KP/002/2021
Kúpna zmluva č. KP/002/2021, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 191/3 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 08.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Dátum účinnosti: 24.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2016Kúpna zmluva č. KP/003/2016
Kúpna zmluva č. KP/003/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/67 – záhrada vo výmere 204 m2 a parc. č. 1180/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 20.7.2016
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/2 - záhrada vo výmere 408 m2 a parc. č. 1103/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 11.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
23.3.2021Kúpna zmluva č. KP/003/2021
Kúpna zmluva č. KP/003/2021, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN par. č. 1180/75 a 1180/97 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 08.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Dátum účinnosti: 24.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.