Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 -57- 58 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.12.2012Kúpna zmluva č. 601042512
Kúpna zmluva č. 601042512 na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 8846/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 a stavby situovanej na pozemku súp. č. 6236 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10.
Zverejnené dňa. 18.12.2012
29.11.2012Kúpna zmluva č. 601042612 [PDF, 558 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C parc. č. 10362/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23m2, LV č. 10.
Zverejnené dňa: 29.11.2012
14.3.2014Kúpna zmluva č. 601064213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 34 vo výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Michalská 14-16, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3815, je v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/2, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
19.7.2011Kúpna zmluva č. 601064610 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 4290/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
12.4.2013Kúpna zmluva č. 60106813
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 3751/5 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
4.4.2013Kúpna zmluva č. 60108513
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 7741/3, záhrady, o výmere 368 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 60109713
Kúpna zmluva na pozemok, parc. č. 8690/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 606000113
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, parcela registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 674/42 o výmere 39 m2 - ostatná plocha, LV č. 9856. Podpísaná dňa: 15.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
27.9.2011Kúpna zmluva č. 606000211 [PDF, 751 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemok registra C, parc. č. 4741/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
30.5.2013Kúpna zmluva č. 606000213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Rača - pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17118/4 o výmere 7 m2 - ostatná plocha, parc. č. 17118/18 o výmere 43 m 2 - záhrada, pare. č. 17118/19 o výmere 48 m 2 - záhrada, zapísaných na LV č. 1 pre okres: Bratislava III, obec: BA - m. č. Rača, katastrálne územie: Rača. Uzatvorené dňa: 30.4.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000311 [PDF, 821 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/86 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/108 - ostatné plochy výmere 402 m2 v podiele 1/24, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000411 [PDF, 926 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/108 - ostatné plochy výmere 402 m2 v podiele 1/24, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606000412
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606000412
Kúpna zmluva na predaj pozekov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV. č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000511 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/110 - ostatné plochy výmere 389 m2 v podiele 6/144, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
10.8.2012Kúpna zmluva č. 606000512 [PDF, 776 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 17374/57 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, evidované ako parcely registra "C", zapísané na LV č.1 a na LV č. 9810.
Zverejnené dňa: 10.08.2012
11.11.2011Kúpna zmluva č. 606000711 [PDF, 873 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, novovytvorený pozemok parc. č. 475/90 - ostatná plocha o výmere 1613 m2 vzniknutý podľa GP č. 60/2011 oddelením od pozemku parc. č. 475/7, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
7.8.2012Kúpna zmluva č. 606000712 [PDF, 154 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 2831/2 - trvalý trávnatý porast o výmere 26 m2, evidovaná ako parcela registra "C", zapísaná na LV č.1.
Zverejnené dňa: 07.08.2012
7.12.2012Kúpna zmluva č. 606001012 [PDF, 134 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 234/3 o výmere 172m2 - záhrada, v k.ú. Rača, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606001212
Kúpna zmluvy na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/37 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2. "LV č. 65" v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
2.3.2017KÚPNA ZMLUVA Č. 61/2016/SMI
KÚPNA ZMLUVA Č. 61/2016/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 17374/71 a 17374/110 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 14.11.2016
Zverejnené dňa: 2.3.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 61/2017
Kúpna zmluva č. 61/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere: 400 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
1.12.2016Kúpna zmluva č. 637/2016
Kúpna zmluva č. 637/2016, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“ KN, parc. č. 2876/87 v k. ú. Staré mesto. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 1.12.2016
14.3.2014Kúpna zmluva č. 645/2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 21500/6 vo výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Javorinská, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
14.3.2014Kúpna zmluva č. 646/2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 3762/64 vo výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN parc. č. 3762/25 vo výmere 285 m2, druh pozemku: záhrady, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Ostravská, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 -57- 58 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.