Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 51 52 53 54 -55- 56 57 58 59 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.12.2014Kúpna zmluva č. 546/2014
Kúpna zmluva č. 546/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/3, o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
17.12.2014Kúpna zmluva č. 549/2014
Kúpna zmluva č. 549/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 9857/1, o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Šoltésovej, zapísaný v KN vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 12.12.2014
Zverejnené dňa: 17.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 550/2014
Kúpna zmluva č. 550/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/4, o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 551/2014
Kúpna zmluva č. 551/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/5, o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 552/2014
Kúpna zmluva č. 552/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 7347/5, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Jelenia č. 14, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 553/2014
Kúpna zmluva č. 553/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 3762/57, o výmere 65 m2, druh pozemku: záhrady, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na Ostravskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
12.2.2018Kúpna zmluva č. 554/2017
Kúpna zmluva č. 554/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3673/3 vo výmere 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 18.01.2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
26.11.2014Kúpna zmluva č. 565/2014
Kúpna zmluva č. 565/2014, ktorej predmetom je predaj pozemkov - podiel vo výške 401/10000 na parc. č. 3023/2 a podiel vo výške 506/1000 k parc. č. 3024/16, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, vo dvore na Timravinej ulici. Uzatvorené dňa: 20.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
8.1.2015Kúpna zmluva č. 57/2014
Kúpna zmluva č. 57/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti, evidované na parcelách registra C v katastrálnom území Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III na LV č. 4728, nebytový priestor č. 9-995, č. 8-997, č. 9-998 o celkovej výmere 134,26 m2 na Kadnárovej ulici 15, nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č. 17347/1, parc. č.17347/2, parc. č. 17347/3, parc. č. 17347/4, parc. č. 17347/5, parc. č. 17347/6, parc. č. 17347/7, parc. č. 17347/8, parc. č. 17347/9. Uzatvorené dňa: 28.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 10.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 571/2014
Kúpna zmluva č. 571/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 2830/25, o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Majakovského, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.1.2015Kúpna zmluva č. 58/2014
Kúpna zmluva č. 58/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti evidované na parcelách registra C v katastrálnom území Rača, obec Bratislava, mestská časť Bratislava - Rača, okres Bratislava III na LV č. 4593, nebytový priestor č. 12 – 901 na prízemí bytového domu na Karpatskom námestí 7, parc. č. 2875/42, o výmere 79,73 m2, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 7973/491965. Uzatvorené dňa: 28.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 10.12.2014
17.10.2017Kúpna zmluva č. 58/2017
Kúpna zmluva č. 58/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „E“ parc. č. 19060/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m2, parc. č. 19060/17 - ostatné plochy vo výmere 141 m2 , parc. č. 19060/18 - záhrada vo výmere 202 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa 20.09.2017
Zverejnené dňa: 17.10.2017
5.5.2015Kúpna zmluva č. 581/2014
Kúpna zmluva č. 581/2014, ktorej predmetom je 1 nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 3840/11, o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN parc. č. 3841/5, o výmere 34 m2, druh pozemku: ostatné plochy, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na Ostravskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 10.3.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 16.3.2015
27.11.2017Kúpna zmluva č. 59/2017
Kúpna zmluva č. 59/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere 400 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 25.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
29.10.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 59/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 59/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, v podiele 1/1, parc. č. 17332/40 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 65 a parc. reg. „C“, v podiele 1/16, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísané na LV č. 10850.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.7.2015Kúpna zmluva č. 60/2015 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 60/2015 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k „C“ KN parcele číslo 11360/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m² a pozemku registra „C“ KN parcela číslo 11360/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA – m. č. Nové Mesto a sú evidované na liste vlastníctva číslo 31. Uzatvorené dňa: 19.5.2015
Zverejnené dňa: 24.7.2015
2.3.2017Kúpna zmluva č. 60/2016
Kúpna zmluva č. 60/2016, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 17374/4 a 17374/112 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 10.11.2016
Zverejnené dňa: 2.3.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 60/2017
Kúpna zmluva č. 60/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/95 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/108 - ostatné plochy vo výmere 402 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
26.5.2017Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ
Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2899/3 a 2899/16 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorené dňa: 9.05.2017
Zverejnené dňa: 26.05.2017
31.1.2011Kúpna zmluva č. 601000311 [PDF, 471 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 31.1.2011 medzi kupujúcim - PhDr. Ľubomírom Hladíkom a hlavným mestom ako predávajúcim prostredníctvom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je správcom predmetom zmluvy - pozemku pod garážou v k.ú. Staré Mesto. Kúpna cena bola stanovená v sume 5 126,- EUR, z toho 50 % pripadá hlavnému mestu.
Zverejnené dňa: 31.1.2011
31.1.2011Kúpna zmluva č. 601000611 [PDF, 474 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 31.1.2011 medzi kupujúcim - Ing. Kamilom Marcinkom a hlavným mestom ako predávajúcim prostredníctvom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je správcom predmetom zmluvy - pozemku pod garážou v k.ú. Staré Mesto. Kúpna cena bola stanovená v sume 4 660,- EUR, z toho 50 % pripadá hlavnému mestu.
Zverejnené dňa: 31.1.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601000811 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/4.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601000911 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/9.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001111 [PDF, 995 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/19.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001211 [PDF, 999 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/21.
Zverejnené dňa: 11.2.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 51 52 53 54 -55- 56 57 58 59 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.