Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 50 51 52 53 -54- 55 56 57 58 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.12.2017Kúpna zmluva č. 429/2017
Kúpna zmluva č. 429/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4797/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 13.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 436/2017
Kúpna zmluva č. 436/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3195/2 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
18.12.2017Kúpna zmluva č. 437/2017
Kúpna zmluva č. 437/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3096/7 vo výmere 58 m2, druh pozemku: záhrady v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
11.10.2016Kúpna zmluva č. 44/2016
Kúpna zmluva č. 44/2016, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 19046/7 k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 11.10.2016
25.8.2017Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení Dodatku č. 1
Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení dodatku č. 1, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra „C“ KN parc. č. 911/413 – ostatná plocha vo výmere 4400 m2, parc. č. 911/414 – ostatná plocha vo výmere 3338 m2, parc. č. 911/415 – ostatná plocha vo výmere 1 m2, parc. č. 911/416 - ostatná plocha vo výmere 2 m2, k. ú. Jarovce.
Uzatvorená dňa : 10.7.2017
Zverejnená dňa : 25.8.2017
24.10.2014Kúpna zmluva č. 446/2014
Kúpna zmluva č. 446/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 636/5, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 21.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
10.11.2014Kúpna zmluva č. 447/2014
Kúpna zmluva č. 447/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 631/12, o výmere 18,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 7.11.2014
Zverejnené dňa: 10.11.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 448/2014
Kúpna zmluva č. 448/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 631/13, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN parc. č. 629/6, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 20.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
4.4.2019Kúpna zmluva č. 45/2019
Kúpna zmluva č. 45/2019, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 8879/1 o výmere 20 m2- zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 3. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
30.10.2014Kúpna zmluva č. 456/2014
Kúpna zmluva č. 456/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ KN parc. č. 636/6, vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 30.10.2014
Zverejnené dňa: 30.10.2014
13.11.2014Kúpna zmluva č. 457/2014
Kúpna zmluva č. 457/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 636/7, o výmere 18,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 13.11.2014
Zverejnené dňa: 13.11.2014
20.7.2021Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ predmetom ktorej je predaj pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 609/9, podľa GP č. 4/2021, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.1.2012Kúpna zmluva č. 460000001038 [PDF, 821 kB]
Zmluva na predaj primárnej tepelnej prípojky 2x DN 125 realizovanej v rámci stavby Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu vedenú do objektu odovzdávacej stanice zimného štadióna na pozemkoch parc. čísla 15142/1, 15141/1 a 15141/4 zapísaných na LV č. 1516 katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto.
Zverejnené dňa 10.1.2012
22.9.2016Kúpna zmluva č. 475/2016
Kúpna zmluva č. 475/2016, ktorej predmetom je stavba so súp. č. 6421, postavená na pozemku parcely registra C KN č. 1678/3 a pozemok registra C KN parc. č. 1678/3 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 22.9.2016
28.11.2014Kúpna zmluva č. 479/2014
Kúpna zmluva č. 479/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti - pozemok registra C KN parc. č. 631/10, o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN parc. č. 631/11, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 28.11.2014
21.12.2021Kúpna zmluva č. 479/2021
Kúpna zmluva uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou v zastúpení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Danicou Baricovou rod. Janoviakovou, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/36 na LV č. 1656, vytvorený oddelením od pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/18 v zmysle GP č. 4/2021.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
15.2.2022KÚPNA ZMLUVA Č. 5/2022/SMI
Kúpna zmluva č. 5/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/29 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 28.1.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
16.11.2015Kúpna zmluva č. 50/2015/SMI
Kúpna zmluva č. 50/2015/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parc. č. 17272/9, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č.1, umiestnený pod garážou vo vlastníctve Predávajúceho sup. č. 1448, zapísaný na LV č. 3790, nachádzajúci sa v lokalite Račianska ulica, Okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. Rača, katastrálne územie Rača. Uzatvorené dňa: 12.10.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 14.10.2015
16.11.2015Kúpna zmluva č. 51/2015/SMI
Kúpna zmluva č. 51/2015/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parc. č. 17272/10, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č.1, umiestnený pod garážou vo vlastníctve Predávajúceho sup. č. 1449, zapísaný na LV č. 323 nachádzajúci sa v lokalite Račianska ulica, Okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. Rača, katastrálne územie Rača. Uzatvorené dňa: 12.10.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 14.10.2015
22.11.2018Kúpna zmluva č. 520/2018
Kúpna zmluva č. 520/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra C KN parc. č. 4339/3, ostatné plochy o výmere 2 m2 a parc.č. 4344/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 521/2018
Kúpna zmluva č. 521/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3491/6 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 522/2018
Kúpna zmluva č. 522/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 8641/3 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 523/2018
Kúpna zmluva č. 523/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra C KN č. 4344/7 o výmere 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
10.11.2014Kúpna zmluva č. 528/2014
Kúpna zmluva č. 528/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností - pozemku registra C KN parc. č. 637/11, o výmere 38 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 637/12, o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 5.11.2014
13.12.2018Kúpna zmluva č. 536/2018
Kúpna zmluva č. 536/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3491/8 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 50 51 52 53 -54- 55 56 57 58 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.