Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0002 14
Kúpna zmluva č. 413 0002 14, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra "C" KN parc. č. 2661/75 - záhrady, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 187 m2. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 26.2.2014
9.10.2018Kúpna zmluva č. 413 0002 18
Kúpna zmluva č. 413 0002 18, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3707/3, záhrada o výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18.04.2018
Zverejnená dňa: 9.10.2018
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0002 19
Kúpna zmluva č. 413 0002 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 2436/8 - záhrada o výmere 14 m2, parc. č. 2437/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 a parc. č. 2437/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 09. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
19.1.2021Kúpna zmluva č. 413 0002 20
Kúpna zmluva č. 413 0002 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2708/17 a parc. č. 2708/11 v k.ú. Záhorská Bystrica

Uzatvorená dňa: 23.10.2020
Zverejnená dňa: 19.01.2021
22.7.2021Kúpna zmluva č. 413 0002 21
Kúpna zmluva č. 413 0002 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2665/38 – záhrada vo výmere 76 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0003 14
Kúpna zmluva č. 413 0003 14, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú. Záhorská Bystrica, pozemky registra "C" KN parc. č. 853/27, parc. č. 853/28, parc. č. 853/4, parc. č. 853/24, parc. č. 853/25. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 2.5.2014
8.1.2019Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch registra "C" parc. č. 3868/300, 299, 298, 296 a 294 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 23. 11. 2018
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
19.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2164/90,91, 2165/10,9 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 11. 10. 2018
Zverejnená dňa: 19. 12. 2018
17.1.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 19
Kúpna zmluva č. 413 0003 19, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2747/8, 2748/69 - 73 a pozemkov parc. č. 2749/36 a 2750/32 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa 21. 11. 2019
Zverejnená dňa: 17. 01. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 20
Kúpna zmluva č. 413 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 2663/44 - ovocné sady o výmere 219 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
25.1.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 21
Kúpna zmluva č. 413 0003 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2663/105 – orná pôda vo výmere 33 m2, vytvorená podľa GP č. 12/2020 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/92, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 16.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 975/5 – vinica vo výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, vzniknutý podľa GP č. 23/2021
Číslo zmluvy: 413 0003 22
Objednávateľ: Martin Hehejík, bytom Bratislavská 2C, 841 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0004 14
Kúpna zmluva č. 413 0004 14, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra "C" KN parc. č. 853/3 a parc. č. 853/22. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 27.8.2014
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 19
Kúpna zmluva č. 413 0004 19, ktorej predmetom sú pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/409 - záhrada s výmerou 543 m2 a pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 25. 08. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
3.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 20
Kúpna zmluva č. 413 0004 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3867/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 27. 05. 2020
Zverejnená dňa: 03. 07. 2020
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0004 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 3231/75 – záhrada vo výmere 41 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 413 0004 22
Objednávateľ: Silvia Topoľská, bytom Záhorská Bystrica 2646, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Cena: 5330,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0005 19
Kúpna zmluva č. 413 0005 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 3868/410 - záhrada o výmere 158 m2 a parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 10. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0005 20
Kúpna zmluva č. 413 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra "C" KN parc. č. 4044/2 - záhrada o výmere 177 m2 a parc. č. 4046/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
23.12.2011Kúpna zmluva č. 413000111 [PDF, 842 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2660/72, 2662/7, 2665/40, 3282/86, 3282/160, 3282/161, 3282/162, evidovaných ako parcely registra "C".
Zverejnené dňa: 23.12.2011
11.4.2013Kúpna zmluva č. 413000113
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 853/2, záhrady vo výmere 1440 m2 a pare. č. 853/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, vedené Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3891 v celkovej výmere 1902 m2. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 413000213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 2663/28, ovocné sady vo výmere 166 m2 vedeného Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
18.12.2013Kúpna zmluva č. 413000313
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemku registra „ C " katastra nehnuteľností parc. č. 2663/36, ovocné sady vo výmere 179 m2 vedeného Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 13.12.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
7.11.2013Kúpna zmluva č. 413000513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 2661/74 - záhrady, k. ú. Záhorská Bystrica o celkovej výmere 445 m2. Uzatvorené dňa: 9.7.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
7.10.2019Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 992 - vinica o výmere 34 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 25. 09. 2019
Zverejnená dňa: 07. 10. 2019
18.10.2018Kúpna zmluva č. 422/2018
Kúpna zmluva č. 422/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3653/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 15.10.2018
Zverejnená dňa: 18.10.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.