Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
10.1.2012Kúpna zmluva č. 460000001038 [PDF, 821 kB]
Zmluva na predaj primárnej tepelnej prípojky 2x DN 125 realizovanej v rámci stavby Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu vedenú do objektu odovzdávacej stanice zimného štadióna na pozemkoch parc. čísla 15142/1, 15141/1 a 15141/4 zapísaných na LV č. 1516 katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto.
Zverejnené dňa 10.1.2012
20.7.2021Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ predmetom ktorej je predaj pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 609/9, podľa GP č. 4/2021, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.11.2014Kúpna zmluva č. 457/2014
Kúpna zmluva č. 457/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 636/7, o výmere 18,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 13.11.2014
Zverejnené dňa: 13.11.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 456/2014
Kúpna zmluva č. 456/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ KN parc. č. 636/6, vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 30.10.2014
Zverejnené dňa: 30.10.2014
4.4.2019Kúpna zmluva č. 45/2019
Kúpna zmluva č. 45/2019, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 8879/1 o výmere 20 m2- zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 3. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
24.10.2014Kúpna zmluva č. 448/2014
Kúpna zmluva č. 448/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 631/13, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN parc. č. 629/6, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 20.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
10.11.2014Kúpna zmluva č. 447/2014
Kúpna zmluva č. 447/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 631/12, o výmere 18,00 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 7.11.2014
Zverejnené dňa: 10.11.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 446/2014
Kúpna zmluva č. 446/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 636/5, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 21.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
25.8.2017Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení Dodatku č. 1
Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení dodatku č. 1, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra „C“ KN parc. č. 911/413 – ostatná plocha vo výmere 4400 m2, parc. č. 911/414 – ostatná plocha vo výmere 3338 m2, parc. č. 911/415 – ostatná plocha vo výmere 1 m2, parc. č. 911/416 - ostatná plocha vo výmere 2 m2, k. ú. Jarovce.
Uzatvorená dňa : 10.7.2017
Zverejnená dňa : 25.8.2017
11.10.2016Kúpna zmluva č. 44/2016
Kúpna zmluva č. 44/2016, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 19046/7 k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 11.10.2016
18.12.2017Kúpna zmluva č. 437/2017
Kúpna zmluva č. 437/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3096/7 vo výmere 58 m2, druh pozemku: záhrady v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 436/2017
Kúpna zmluva č. 436/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3195/2 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
13.12.2017Kúpna zmluva č. 429/2017
Kúpna zmluva č. 429/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4797/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 13.12.2017
18.10.2018Kúpna zmluva č. 422/2018
Kúpna zmluva č. 422/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3653/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 15.10.2018
Zverejnená dňa: 18.10.2018
7.10.2019Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 992 - vinica o výmere 34 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 25. 09. 2019
Zverejnená dňa: 07. 10. 2019
7.11.2013Kúpna zmluva č. 413000513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 2661/74 - záhrady, k. ú. Záhorská Bystrica o celkovej výmere 445 m2. Uzatvorené dňa: 9.7.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
18.12.2013Kúpna zmluva č. 413000313
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemku registra „ C " katastra nehnuteľností parc. č. 2663/36, ovocné sady vo výmere 179 m2 vedeného Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 13.12.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 413000213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 2663/28, ovocné sady vo výmere 166 m2 vedeného Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 413000113
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 853/2, záhrady vo výmere 1440 m2 a pare. č. 853/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, vedené Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3891 v celkovej výmere 1902 m2. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
23.12.2011Kúpna zmluva č. 413000111 [PDF, 842 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2660/72, 2662/7, 2665/40, 3282/86, 3282/160, 3282/161, 3282/162, evidovaných ako parcely registra "C".
Zverejnené dňa: 23.12.2011
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0005 20
Kúpna zmluva č. 413 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra "C" KN parc. č. 4044/2 - záhrada o výmere 177 m2 a parc. č. 4046/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0005 19
Kúpna zmluva č. 413 0005 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 3868/410 - záhrada o výmere 158 m2 a parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 10. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0004 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 3231/75 – záhrada vo výmere 41 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 413 0004 22
Objednávateľ: Silvia Topoľská, bytom Záhorská Bystrica 2646, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Cena: 5330,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
3.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 20
Kúpna zmluva č. 413 0004 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3867/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 27. 05. 2020
Zverejnená dňa: 03. 07. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 19
Kúpna zmluva č. 413 0004 19, ktorej predmetom sú pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/409 - záhrada s výmerou 543 m2 a pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 25. 08. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.