Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
5.5.2015Kúpna zmluva č. 581/2014
Kúpna zmluva č. 581/2014, ktorej predmetom je 1 nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 3840/11, o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN parc. č. 3841/5, o výmere 34 m2, druh pozemku: ostatné plochy, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na Ostravskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 10.3.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 16.3.2015
17.10.2017Kúpna zmluva č. 58/2017
Kúpna zmluva č. 58/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „E“ parc. č. 19060/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m2, parc. č. 19060/17 - ostatné plochy vo výmere 141 m2 , parc. č. 19060/18 - záhrada vo výmere 202 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa 20.09.2017
Zverejnené dňa: 17.10.2017
8.1.2015Kúpna zmluva č. 58/2014
Kúpna zmluva č. 58/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti evidované na parcelách registra C v katastrálnom území Rača, obec Bratislava, mestská časť Bratislava - Rača, okres Bratislava III na LV č. 4593, nebytový priestor č. 12 – 901 na prízemí bytového domu na Karpatskom námestí 7, parc. č. 2875/42, o výmere 79,73 m2, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 7973/491965. Uzatvorené dňa: 28.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 10.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 571/2014
Kúpna zmluva č. 571/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 2830/25, o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Majakovského, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.1.2015Kúpna zmluva č. 57/2014
Kúpna zmluva č. 57/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti, evidované na parcelách registra C v katastrálnom území Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III na LV č. 4728, nebytový priestor č. 9-995, č. 8-997, č. 9-998 o celkovej výmere 134,26 m2 na Kadnárovej ulici 15, nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č. 17347/1, parc. č.17347/2, parc. č. 17347/3, parc. č. 17347/4, parc. č. 17347/5, parc. č. 17347/6, parc. č. 17347/7, parc. č. 17347/8, parc. č. 17347/9. Uzatvorené dňa: 28.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 10.12.2014
26.11.2014Kúpna zmluva č. 565/2014
Kúpna zmluva č. 565/2014, ktorej predmetom je predaj pozemkov - podiel vo výške 401/10000 na parc. č. 3023/2 a podiel vo výške 506/1000 k parc. č. 3024/16, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, vo dvore na Timravinej ulici. Uzatvorené dňa: 20.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
12.2.2018Kúpna zmluva č. 554/2017
Kúpna zmluva č. 554/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3673/3 vo výmere 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 18.01.2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
8.12.2014Kúpna zmluva č. 553/2014
Kúpna zmluva č. 553/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 3762/57, o výmere 65 m2, druh pozemku: záhrady, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na Ostravskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 552/2014
Kúpna zmluva č. 552/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 7347/5, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Jelenia č. 14, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 551/2014
Kúpna zmluva č. 551/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/5, o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 550/2014
Kúpna zmluva č. 550/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/4, o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
17.12.2014Kúpna zmluva č. 549/2014
Kúpna zmluva č. 549/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 9857/1, o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Šoltésovej, zapísaný v KN vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 12.12.2014
Zverejnené dňa: 17.12.2014
8.12.2014Kúpna zmluva č. 546/2014
Kúpna zmluva č. 546/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 10362/3, o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Bernoláková, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
13.12.2018Kúpna zmluva č. 536/2018
Kúpna zmluva č. 536/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3491/8 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
10.11.2014Kúpna zmluva č. 528/2014
Kúpna zmluva č. 528/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností - pozemku registra C KN parc. č. 637/11, o výmere 38 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 637/12, o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 5.11.2014
22.11.2018Kúpna zmluva č. 523/2018
Kúpna zmluva č. 523/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra C KN č. 4344/7 o výmere 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 522/2018
Kúpna zmluva č. 522/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 8641/3 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 521/2018
Kúpna zmluva č. 521/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3491/6 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 520/2018
Kúpna zmluva č. 520/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra C KN parc. č. 4339/3, ostatné plochy o výmere 2 m2 a parc.č. 4344/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
16.11.2015Kúpna zmluva č. 51/2015/SMI
Kúpna zmluva č. 51/2015/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parc. č. 17272/10, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č.1, umiestnený pod garážou vo vlastníctve Predávajúceho sup. č. 1449, zapísaný na LV č. 323 nachádzajúci sa v lokalite Račianska ulica, Okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. Rača, katastrálne územie Rača. Uzatvorené dňa: 12.10.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 14.10.2015
16.11.2015Kúpna zmluva č. 50/2015/SMI
Kúpna zmluva č. 50/2015/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parc. č. 17272/9, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č.1, umiestnený pod garážou vo vlastníctve Predávajúceho sup. č. 1448, zapísaný na LV č. 3790, nachádzajúci sa v lokalite Račianska ulica, Okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. Rača, katastrálne územie Rača. Uzatvorené dňa: 12.10.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 14.10.2015
15.2.2022KÚPNA ZMLUVA Č. 5/2022/SMI
Kúpna zmluva č. 5/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/29 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 28.1.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
21.12.2021Kúpna zmluva č. 479/2021
Kúpna zmluva uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou v zastúpení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Danicou Baricovou rod. Janoviakovou, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/36 na LV č. 1656, vytvorený oddelením od pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/18 v zmysle GP č. 4/2021.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.11.2014Kúpna zmluva č. 479/2014
Kúpna zmluva č. 479/2014, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti - pozemok registra C KN parc. č. 631/10, o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok registra C KN parc. č. 631/11, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 28.11.2014
22.9.2016Kúpna zmluva č. 475/2016
Kúpna zmluva č. 475/2016, ktorej predmetom je stavba so súp. č. 6421, postavená na pozemku parcely registra C KN č. 1678/3 a pozemok registra C KN parc. č. 1678/3 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 22.9.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.