Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
30.5.2013Kúpna zmluva č. 601016613
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku reg. "C" parc. č. 7731/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 15.5.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
12.5.2011Kúpna zmluva č. 601009111 [PDF, 272 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 12.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3718/8
Zverejnené dňa: 12.05.2011
19.7.2011Kúpna zmluva č. 601008711 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3195/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
3.5.2011Kúpna zmluva č. 601008611 [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 3.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7347/6
Zverejnené dňa: 03.05.2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601006711 [PDF, 457 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.2983/8
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005911 [PDF, 462 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3874/9
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005811 [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3784/4
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005711 [PDF, 463 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3874/3
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601002111 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9850/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 601002011 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 9855/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k .ú. Staré Mesto, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601001911 [PDF, 998 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9851/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
28.7.2011Kúpna zmluva č. 601001711 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 8641/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, k .ú. Staré Mesto, ako pozemok pod garážou vo vlastníctve kupujúceho.
Zverejnené dňa: 28.7.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001311 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k.ú. Staré Mesto, parc. č.7985/24 K.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001211 [PDF, 999 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/21.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601001111 [PDF, 995 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/19.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601000911 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/9.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
11.2.2011Kúpna zmluva č. 601000811 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 10.2.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.7985/4.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
31.1.2011Kúpna zmluva č. 601000611 [PDF, 474 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 31.1.2011 medzi kupujúcim - Ing. Kamilom Marcinkom a hlavným mestom ako predávajúcim prostredníctvom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je správcom predmetom zmluvy - pozemku pod garážou v k.ú. Staré Mesto. Kúpna cena bola stanovená v sume 4 660,- EUR, z toho 50 % pripadá hlavnému mestu.
Zverejnené dňa: 31.1.2011
31.1.2011Kúpna zmluva č. 601000311 [PDF, 471 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 31.1.2011 medzi kupujúcim - PhDr. Ľubomírom Hladíkom a hlavným mestom ako predávajúcim prostredníctvom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je správcom predmetom zmluvy - pozemku pod garážou v k.ú. Staré Mesto. Kúpna cena bola stanovená v sume 5 126,- EUR, z toho 50 % pripadá hlavnému mestu.
Zverejnené dňa: 31.1.2011
26.5.2017Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ
Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2899/3 a 2899/16 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorené dňa: 9.05.2017
Zverejnené dňa: 26.05.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 60/2017
Kúpna zmluva č. 60/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/95 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/108 - ostatné plochy vo výmere 402 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
2.3.2017Kúpna zmluva č. 60/2016
Kúpna zmluva č. 60/2016, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 17374/4 a 17374/112 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 10.11.2016
Zverejnené dňa: 2.3.2017
24.7.2015Kúpna zmluva č. 60/2015 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 60/2015 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k „C“ KN parcele číslo 11360/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m² a pozemku registra „C“ KN parcela číslo 11360/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA – m. č. Nové Mesto a sú evidované na liste vlastníctva číslo 31. Uzatvorené dňa: 19.5.2015
Zverejnené dňa: 24.7.2015
29.10.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 59/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 59/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, v podiele 1/1, parc. č. 17332/40 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 65 a parc. reg. „C“, v podiele 1/16, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísané na LV č. 10850.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.11.2017Kúpna zmluva č. 59/2017
Kúpna zmluva č. 59/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere 400 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 25.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.