Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606000412
Kúpna zmluva na predaj pozekov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV. č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000411 [PDF, 926 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/108 - ostatné plochy výmere 402 m2 v podiele 1/24, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000311 [PDF, 821 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/86 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/108 - ostatné plochy výmere 402 m2 v podiele 1/24, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
30.5.2013Kúpna zmluva č. 606000213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Rača - pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17118/4 o výmere 7 m2 - ostatná plocha, parc. č. 17118/18 o výmere 43 m 2 - záhrada, pare. č. 17118/19 o výmere 48 m 2 - záhrada, zapísaných na LV č. 1 pre okres: Bratislava III, obec: BA - m. č. Rača, katastrálne územie: Rača. Uzatvorené dňa: 30.4.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
27.9.2011Kúpna zmluva č. 606000211 [PDF, 751 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemok registra C, parc. č. 4741/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
19.3.2013Kúpna zmluva č. 606000113
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, parcela registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 674/42 o výmere 39 m2 - ostatná plocha, LV č. 9856. Podpísaná dňa: 15.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 60109713
Kúpna zmluva na pozemok, parc. č. 8690/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
4.4.2013Kúpna zmluva č. 60108513
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 7741/3, záhrady, o výmere 368 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 60106813
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 3751/5 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
19.7.2011Kúpna zmluva č. 601064610 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" parc. č. 4290/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 19.7.2011
14.3.2014Kúpna zmluva č. 601064213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 34 vo výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Michalská 14-16, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3815, je v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/2, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
29.11.2012Kúpna zmluva č. 601042612 [PDF, 558 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C parc. č. 10362/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23m2, LV č. 10.
Zverejnené dňa: 29.11.2012
18.12.2012Kúpna zmluva č. 601042512
Kúpna zmluva č. 601042512 na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 8846/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 a stavby situovanej na pozemku súp. č. 6236 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10.
Zverejnené dňa. 18.12.2012
28.11.2012Kúpna zmluva č. 601042212 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C parcela č. 3718/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 , LV č. 10.
27.12.2011Kúpna zmluva č. 601041611 [PDF, 1,1 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9857/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 27.12.2011
25.10.2011Kúpna zmluva č. 601039511 [PDF, 97 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 4744/61 - záhrady o výmere 31 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 25.10.2011
6.11.2013Kúpna zmluva č. 601034913
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. 363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, parcela reg. "C", LV č. 10 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 25. 9. 2013
Zverejnené dňa: 6.11.2013
26.9.2011Kúpna zmluva č. 601031311 [PDF, 507 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 2631/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
7.8.2013Kúpna zmluva č. 601030513
Kúpna zmluva na predaj pozemku, parc. č. 2631/3 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 31.7.2013
Zverejnené dňa: 7.8.2013
26.9.2011Kúpna zmluva č. 601027311 [PDF, 580 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pozemok registra C, parc. č. 9053/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k .ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 26.9.2011
12.3.2012Kúpna zmluva č. 60102412 [PDF, 504 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3453/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 12.03.2012
5.9.2012Kúpna zmluva č. 60102312 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku a stavby zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 9036/2 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 36 m2, evidovaná ako parcela registra "C" a stavba so súp. č. 7362 situovaná na pozemku parc. č. 9036/2 k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 4207 Zverejnené dňa: 05.09.2012
22.3.2012Kúpna zmluva č. 60102112 [PDF, 530 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2758/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.03.2012
12.3.2012Kúpna zmluva č. 60101912 [PDF, 493 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9855/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 12.03.2012
30.5.2013Kúpna zmluva č. 601016713
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku reg. "C" parc. č. 2330/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 15.5.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.