Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
19.10.2021Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Vajnory, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2843/18 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m², odčlenený geometrickým plánom č. 41/2021, zo dňa 13.04.2021, od pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4109 m², zapísaný na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.2.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 9/2021/SMI
Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 15.02.2021
Dátum zverejnenia: 23.02.2021
Dátum účinnosti: 24.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. reg. „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada, vo výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31 m2, zapísané na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.2.2020Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI
Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra C KN parc. č. 433/18 - ostatná plocha o výmere 133 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
26.11.2019Kúpna zmluva č. 77/2019
Kúpna zmluva č. 77/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 459 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 07. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
13.12.2018Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI [PDF, 143 kB]
Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 976/2,6 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
4.1.2022Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/34 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.1.2022Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/28 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 70/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 70/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2016Kúpna zmluva č. 684/2016
Kúpna zmluva č. 684/2016, ktorej predmetom je prevod pozemku parc. č. 2876/88 a 2876/89 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorená dňa: 21. 11. 2016
Zverejnená dňa: 7. 12. 2016
12.12.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI
Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 724/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 30.10.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
28.6.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/KZ
Kúpna zmluva č. 68/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 27/18 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorené dňa: 14.06.2017
Zverejnené dňa: 28.06.2017
6.10.2020Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ
Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2885/1 - záhrada o výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 - záhrada o výmere 12 m2v k.ú. Vajnory

Uzatvorená dňa: 24.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
14.3.2014Kúpna zmluva č. 646/2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 3762/64 vo výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN parc. č. 3762/25 vo výmere 285 m2, druh pozemku: záhrady, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Ostravská, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
14.3.2014Kúpna zmluva č. 645/2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 21500/6 vo výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Javorinská, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
1.12.2016Kúpna zmluva č. 637/2016
Kúpna zmluva č. 637/2016, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“ KN, parc. č. 2876/87 v k. ú. Staré mesto. Uzatvorené dňa: 21.11.2016
Zverejnené dňa: 1.12.2016
30.11.2017Kúpna zmluva č. 61/2017
Kúpna zmluva č. 61/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere: 400 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
2.3.2017KÚPNA ZMLUVA Č. 61/2016/SMI
KÚPNA ZMLUVA Č. 61/2016/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 17374/71 a 17374/110 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 14.11.2016
Zverejnené dňa: 2.3.2017
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606001212
Kúpna zmluvy na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/37 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2. "LV č. 65" v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
7.12.2012Kúpna zmluva č. 606001012 [PDF, 134 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 234/3 o výmere 172m2 - záhrada, v k.ú. Rača, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
7.8.2012Kúpna zmluva č. 606000712 [PDF, 154 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 2831/2 - trvalý trávnatý porast o výmere 26 m2, evidovaná ako parcela registra "C", zapísaná na LV č.1.
Zverejnené dňa: 07.08.2012
11.11.2011Kúpna zmluva č. 606000711 [PDF, 873 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, novovytvorený pozemok parc. č. 475/90 - ostatná plocha o výmere 1613 m2 vzniknutý podľa GP č. 60/2011 oddelením od pozemku parc. č. 475/7, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
10.8.2012Kúpna zmluva č. 606000512 [PDF, 776 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 17374/57 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, evidované ako parcely registra "C", zapísané na LV č.1 a na LV č. 9810.
Zverejnené dňa: 10.08.2012
3.11.2011Kúpna zmluva č. 606000511 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, pozemkov registra C, parc. č. 17374/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1, parc. č. 17374/110 - ostatné plochy výmere 389 m2 v podiele 6/144, k .ú. Rača.
Zverejnené dňa: 3.11.2011
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606000412
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.