Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
22.7.2016Kúpna zmluva zo dňa 19.4.2016
Kúpna zmluva zo dňa 19.4.2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN v k. ú. Lamač: parc. č. 3232/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m² a parc. č. 3231/4, záhrady o výmere 49 m², ktoré vznikli podľa GP č. 313/2014. Uzatvorené dňa: 19.4.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Lamač dňa: 20.4.2016
2.11.2012Kúpna zmluva uzavretá podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka [PDF, 946 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač, v k. ú. Lamač, parc. č. 613 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, parc. č. 614/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 /pôvodne parc. č. 614/15, parc. č. 614/20 - záhrady o výmere 292 m2 /pôvodne súčasť parc. č. 614/16), parc. č. 614/22 - záhrady o výmere 34 m2, LV č. 1, parc. č. 610/66 - ostatné plochy o výmere 136 m2 (pôvodne súčasť parc. č. 610/60), parc. č. 610/70 - ostatné plochy o výmere 7 m2 (pôvodne parc. č. 610/63), LV č. 3758,
z ktorých niektoré boli vyčlenené z pôvodných parciel a niektoré boli nanovo vytvoreneé geometrickým plánom č. 42/2012 zo dňa 30.5.2012..
Zverejnené dňa: 2.11.2012
16.4.2018Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač ako predávajúcimi a spoločnosťou Michal Raninec – MIRAN, so sídlom Studenohorská 52, 841 03 Bratislava ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj stavby súpisné č. 2108 – budova bývalej kotolne K24, postavenej na pozemku parc. č. 437 a zapísanej na liste vlastníctva č. 728 v k. ú. Lamač.

Uzatvorené dňa: 23.02.2018
Zverejnené dňa: 16.04.2018
11.10.2017Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 614/24 záhrada o výmere 47 m², parc. č. 614/31 záhrada o výmere 45 m², parc. č. 610/81 ostatná plocha o výmere 66 m², parc. č. 610/80 ostatná plocha o výmere 6 m² v k.ú. Lamač.

Uzatvorené dňa 14.08.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
18.8.2021Kúpna zmluva ÚEZ Č.180/2021
Predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 5348/12 - ostatné plochy vo výmere 96 m2, k. ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/2 - ostatné plochy vo výmere 295 m2, evidovaného na LV č. 39, a to na základe geometrického plánu č. 36739685 – 1368/21, úradne overeného pod č. G1-251/2021.
Dátum uzatvorenia: 11.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.6.2012Kúpna zmluva s Národnou diaľničnou spoločnosťou [PDF, 331 kB]
Odkúpenie zvislého dopravného značenie za 1 €, ktoré bolo zrealizované Národnou diaľničnou spoločnosťou na mestských komunikáciách.
Zverejnené dňa: 11.6.2012
21.12.2018Kúpna zmluva Roomster MsP/18/00045 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Michalom Kišom a predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a predmetom kúpy je motorové vozidlo Škoda Roomster.
Cena predmetu kúpy je 520,85 €.

Zverejnená: 21.12.2018
9.11.2011Kupna zmluva na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby "Rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie " [PDF, 199 kB]
Kupna zmluva na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby "Rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu 2.časť, Prístupové komunikácie " bola podpísaná v zmysle Uzn. MsZ č. 251/2011 za cenu 313 611,43 Eur.
Zverejnené dňa: 9.11.2011
6.7.2021Kúpna zmluva MsP/21/00035
Kúpna zmluva medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim SR, zastúpená MV SR.
Predmet zmluvy: kôň Dormane du PUY.
Cena: 2800 € s DPH
Dátum zverejnenia: 06.07.2021.
2.6.2021Kúpna zmluva Fedič
Kúpna zmluva Fedič, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 11299/2 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 13.05.2021
Dátum zverejnenia: 02.06.2021
Dátum účinnosti: 03.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.10.2014Kúpna zmluva č.MsP/14/00025 - kôň Herold [PDF, 109 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00025 uzatvorená dňa 15.10.2014 medzi kupujúcim Branislavom Ondriášom, byt.Rovniankova 14, Bratislava a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Herold, nar. 19912, valach, ryzák.
Kúpna cena je 79,50 eura.
Zverejnené 16.10.2014.
7.12.2021Kúpna zmluva č.4 02 0033 21
KZ č.4 02 0033 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/30,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.1.2016Kúpna zmluva č.280/2015 MČ BA NM
Kúpna zmluva č.280/2015 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 5934/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m², v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA – m. č. Nové Mesto.Uzatvorené dňa 6.11.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Nové Mesto dňa 9.11.2015
21.10.2020Kúpna zmluva č.271/2020
Kúpna zmluva č.271/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3308/18 v k.ú. Podunajské Biskupice

Uzatvorená dňa: 12.10.2020
Uverejnená dňa: 21.10.2020
6.12.2017Kúpna zmluva č.048810251700
Kúpna zmluva č.048810251700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1574/4 – záhrady vo výmere 46 m² v k. ú. Vajnory.

Uzatvorené dňa: 06.12.2017
Zverejnené dňa: 6.12.2017
2.6.2017Kúpna zmluva č.048804101700
Kúpna zmluva č.048804101700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 146/1 v k. ú. Rača.
Uzatvorené dňa: 29.05.2017
Zverejnené dňa: 02.06.2017
8.6.2020Kúpna zmluva č.048801512000
Kúpna zmluva č.048801512000, ktorej premetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/157 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 06. 2020
Zverejnená dňa: 08. 06. 2020
21.4.2020Kúpna zmluva č.048801502000
Kúpna zmluva č.048801502000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/133 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 21. 04. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
25.11.2019Kúpna zmluva č. Z201935168_Z
Kúpna zmluva č. Z201935168_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je nákup skríň na mapy a plány.

Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
13.4.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 34/2022
Predmet: Kúpna zmluva č. ÚEZ 34/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 49/2017 odčlenením od pozemku C KN parc. č. 5494/1, LV č. 3610.
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 260/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 260/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7038/27270.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. UEZ: 247/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 247/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7088/27226.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 246/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 246/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 6644/27270.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ: 136/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 136/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, k. ú. Nové Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.2.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022
Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18437/112 - záhrady o výmere 191 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 68/2018 odčlenením od pozemku "C" KN parc. č. 18437/1, LV č. 6747.
Dátum uzatvorenia: 07.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.