Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0004 14
Kúpna zmluva č. 413 0004 14, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra "C" KN parc. č. 853/3 a parc. č. 853/22. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 27.8.2014
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 975/5 – vinica vo výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, vzniknutý podľa GP č. 23/2021
Číslo zmluvy: 413 0003 22
Objednávateľ: Martin Hehejík, bytom Bratislavská 2C, 841 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 21
Kúpna zmluva č. 413 0003 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2663/105 – orná pôda vo výmere 33 m2, vytvorená podľa GP č. 12/2020 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/92, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 16.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 20
Kúpna zmluva č. 413 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 2663/44 - ovocné sady o výmere 219 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
17.1.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 19
Kúpna zmluva č. 413 0003 19, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2747/8, 2748/69 - 73 a pozemkov parc. č. 2749/36 a 2750/32 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa 21. 11. 2019
Zverejnená dňa: 17. 01. 2020
8.1.2019Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch registra "C" parc. č. 3868/300, 299, 298, 296 a 294 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 23. 11. 2018
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
19.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2164/90,91, 2165/10,9 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 11. 10. 2018
Zverejnená dňa: 19. 12. 2018
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0003 14
Kúpna zmluva č. 413 0003 14, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú. Záhorská Bystrica, pozemky registra "C" KN parc. č. 853/27, parc. č. 853/28, parc. č. 853/4, parc. č. 853/24, parc. č. 853/25. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 2.5.2014
22.7.2021Kúpna zmluva č. 413 0002 21
Kúpna zmluva č. 413 0002 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2665/38 – záhrada vo výmere 76 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.1.2021Kúpna zmluva č. 413 0002 20
Kúpna zmluva č. 413 0002 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2708/17 a parc. č. 2708/11 v k.ú. Záhorská Bystrica

Uzatvorená dňa: 23.10.2020
Zverejnená dňa: 19.01.2021
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0002 19
Kúpna zmluva č. 413 0002 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 2436/8 - záhrada o výmere 14 m2, parc. č. 2437/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 a parc. č. 2437/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 09. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
9.10.2018Kúpna zmluva č. 413 0002 18
Kúpna zmluva č. 413 0002 18, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3707/3, záhrada o výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18.04.2018
Zverejnená dňa: 9.10.2018
25.11.2014Kúpna zmluva č. 413 0002 14
Kúpna zmluva č. 413 0002 14, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra "C" KN parc. č. 2661/75 - záhrady, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 187 m2. Zverejnené MČ Bratislava-Záhorská Bystrica dňa: 26.2.2014
4.5.2022Kúpna zmluva č. 413 0001 22
Kúpna zmluva č. 413 0001 22 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica ako predávajúcimi a Danielou Blechovou ako kupujúcou, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, a to pozemky reg. „C“, parc. č. 1350/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 63 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161 a parc. č. 1350/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 159 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161, ako aj stavba rodinného domu súp. č.7579 na parc. č. 1350/1, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1818.
Číslo zmluvy: 413 0001 22
Objednávateľ: Daniela Blechová, Pútnická 70, 841 06 Bratislava
Cena: 16550,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
26.5.2021Kúpna zmluva č. 413 0001 21
Kúpna zmluva č. 413 0001 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 741/4 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.2.2020Kúpna zmluva č. 413 0001 19
Kúpna zmluva č. 413 0001 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2708/13 - orná pôda o výmere 300 m2 a parc. č. 2708/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
13.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 18 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. 413 0001 18, ktorej predmetom je odplatný prevod pozemkov registra C katastra nehnuteľností parc. č. 3868/177,182,146,178,179 a 180 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2018
Zverejnená dňa. 13. 12. 2018
17.1.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 17
Kúpna zmluva č. 413 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3935/186 - orná pôda vo výmere 483 m2 a parc. č. 3935/226 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 17.01.2018
18.12.2013Kúpna zmluva č. 412002813
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" KN parc. č. 2294/150 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2, z ktorej je podľa geometrického plánu č. 2040/2012 zo dňa 30.09.2012, odčlenený diel č. 2 a pričlenený k pozemku registra „C"KN parc.č. 2294/120, druh pozemku záhrada, výmera 698 m2, vo vlastníctve kupujúceho, zapísaný na liste vlastníctva č. 3626 v k.ú. Devínska Nová Ves. Uzatvorené dňa: 25.11.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002613
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 5.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002413
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 10/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
8.4.2013Kúpna zmluva č. 412002313
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 8.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 412002213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves:
- pozemku parc. č. 10/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002113
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.