Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
28.3.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, pozemok registra "E" parc. č. 4015/23 evidovaný na liste vlastníctva č. 4288.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 28. 03. 2019
23.3.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0120 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0120 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. . 2975/19 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 23.03.2021
Dátum účinnosti: 24.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
17.3.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0125 21 00 [PDF, 116 kB]
pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č.12876/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, v celosti

Dátum uzatvorenia : 17.03.2021
Dátum zverejnenia : 17.03.2021
Dátum účinnosti : 18.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
17.3.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0126 21 00 [PDF, 117 kB]
pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č.12876/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, v celosti

Dátum uzatvorenia : 17.03.2021
Dátum zverejnenia : 17.03.2021
Dátum účinnosti : 18.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.4.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0127 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0127 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 22022/23 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 21.04.2021
Dátum účinnosti: 22.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.4.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností, pozemkov registra "C" parc. č. 5018/331 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 a parc. č. 5018/332 - záhrada vo výmere 21 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 04. 2020
Zverejnená dňa: 07. 04. 2020
31.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov reg. „C“ KN, parc. č. 429/15, vo výmere 14 m² a novovzniknutý pozemok parc. č. 429/23, vo výmere 9 m², odčlenený geometrickým plánom č. 03/2021, od pozemku parc. č. 429/14, v k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0167 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0167 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Objednávateľ: Ing. Ján Sitár, Račianska 61, 831 02 Bratislava
Cena: 4 624,48 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0194 22 00
Prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Ružinov, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 3287/24 – orná pôda vo výmere 72 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 8/2021 zo dňa 24.06.2021 úradne overeným dňa 08.07.2021 pod č. G1 - 1313/2021 z pozemku registra „E“ KN, k. ú. Ružinov, parc č. 1302/500 – ostatná plocha vo výmere 93 m², zapísaného na LV č. 7868 do vlastníctva kupujúcich.
Číslo zmluvy: 04 88 0194 22 00
Objednávateľ: Gazdík a Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Vitanová
Cena: 14 400,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0235 22 00
Predmet: pozemky reg. „C“, parc. č. 573/13 – vodná plocha vo výmere 58 m2 a parc. č. 573/14 – vodná plocha vo výmere 7 m2, k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 04 88 0235 22 00
Objednávateľ: Ing. Ivan Kollár a manželka Eleonora Kollárová, bytom Strmé sady 7/A, Bratislava
Cena: 8 128,90 eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.5.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 22198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 518 m2, parc. č. 23014/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2 a parc. č. 15403/6 - záhrady vo výmere 94 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2020
Zverejnená dňa: 20. 05. 2020
7.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1173/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 871 m2 a novovytvorených pozemkov podľa GP č. 9/2021, parc. č. 1173/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parc. č. 1173/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2, parc. č. 1173/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2 v k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
3.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0254 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0254 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku parc . č. 14963/2 v k.ú. Trnávka

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
26.4.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0264 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0264 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15515/46 v k. ú. Nivy.
Uzatvorené dňa: 26.04.2017
Zverejnené dňa: 26.04.2017
29.6.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00 na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nivy, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 10109/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m², LV č. 4288 do podielového vlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej.
Číslo zmluvy: 04 88 0284 22 00
Objednávateľ: Ing. František Hrdina, Dana Magdolenová, Bazová 11, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.06.2022
Cena: 9 900,00 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
11.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 422/19 - ostatná plocha vo výmere 36 m2.

Uzatvorená dňa: 11. 06. 2020
Zverejnená dňa: 11. 06. 2020
22.7.2015Kúpna zmluva č. 04 88 0299 15 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0299 15 00, ktorej predmetom je nehnuteľnosť v k. ú. Vrakuňa, novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12 – ostatné plochy o výmere 250 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 30029/15. Uzatvorené dňa: 15.7.2015
Zverejnené dňa: 22.7.2015
1.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C KN parc. č. 1860/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 01. 07. 2020
17.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92 – vinice vo výmere 10 m², parc. č. 1506/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m², parc. č. 1506/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 1506/95 – vinice vo výmere 93 m².

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 17.05.2018
24.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3233/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23. 06. 2020
Zverejnená dňa: 24. 06. 2020
18.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0309 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0309 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/221 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 17023/263 - záhrada vo výmere 9 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
18.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/163 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2 parc. č. 17023/158 - záhrada vo výmere 16 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
23.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0343 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0343 21 00,ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 490/2 a parc. č. 490/3, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
22.7.2015Kúpna zmluva č. 04 88 0357 15 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0357 15 00, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves, pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2776/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m² vytvorený GP č. 03/2015 a pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 2779/1 – ostatné plochy o výmere 1 565 m² zapísaný na LV č. 4172. Uzatvorené dňa: 15.7.2015
Zverejnené dňa: 22.7.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.