Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
16.2.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0019 21 00
Predaj pozemkov v k. ú. Podunajské Biskupice parc. č. 5269/62 – záhrada vo výmere 80 m² a parc. č. 5269/53
Dátum uzatvorenia: 26.01.2021
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Dátum účinnosti: 17.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.2.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0020 21 00
Predaj pozemkov k. ú. Podunajské Biskupice parc. č. 5269/61 – záhrada vo výmere 96 m² a parc. č. 5269/54
Dátum uzatvorenia: 26.01.2021
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Dátum účinnosti: 17.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0039 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3.
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0052 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0052 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0052 22 00
Objednávateľ: Mgr. Ingrid Horvay, Riazanská 60, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0067 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0068 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Albína Barok a Márie Barokovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0069 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ N, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/12 do vlastníctva Jána Bakoša.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0070 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/13 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0071 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/14 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Liany Bernátovej, PhD. a MUDr. Mariána Bernáta.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a predávajúcim: Katarína Hovorková Kamencová, o prevod nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/15 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcimi: Ing. Peter Lacko a Ing.Janka Lacko o prevode nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/16 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0075 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/18 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ľubice Ozorákovej a MUDr. Mareka Ozoráka, PhD.
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0076 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/19 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jany Briffa a Josepha Briffu.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.3.2015Kúpna zmluva č. 04 88 0078 15 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0078 15 00, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností k.ú. Karlova Ves zapísané na LV č. 46: parc. č. 3888/26 – vodné plochy o výmere 88 m², parc. č. 3888/34 – vodné plochy o výmere 635 m², parc. č. 3888/197 – vodné plochy o výmere 12 m², parc. č. 3888/198 – vodné plochy o výmere 7 m², parc. č. 3888/207 – vodné plochy o výmere 392 m², parc. č. 3888/208 – vodné plochy o výmere 35 m². Uzatvorené dňa: 30.3.2015
Zverejnené dňa: 31.3.2015
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2015Kúpna zmluva č. 04 88 0081 15 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0081 15 00, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 2697/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, a parc. č. 2697/27 – ostatné plochy vo výmere 14 m2. Uzatvorené dňa: 9.3.2015
Zverejnené dňa: 9.3.2015
3.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0081 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0081 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0081 22 00
Objednávateľ: Ing. Ján Herško, Mgr. Lucia Heršková, Moravská 7, 831 03 Bratislava
Cena: 5 285,12.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0082 22 00
Dodávateľ: Ing. Patrick Lutter, Mestská 8, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m².
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0085 22 00
Dodávateľ: Ing. Danica Rosinová, Kolískova 2994/4, 841 05 Bratislava
Cena: 5 945,76 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00, ktorej premetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.

Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
3.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0087 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0087 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0087 22 00
Objednávateľ: Mária Krajčírová, Mečíková 28, 841 07 Bratislava
Cena: 5 615,44.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0106 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0106 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 22092/5 - záhrada vo výmere 127 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 03. 04. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.