Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
4.12.2018Kúpna zmluva č. 04 88 1069 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1069 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3157/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², a parc. č. 3157/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
28.5.2012Kúpna zmluva č. 04-14-03-2012 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Petržalka, v k. ú. Petržalka, novovytvorená parc. č. 3662/20 - ostatné plochy o výmere 516 m2, evidovaná ako parcela registra "C", ktorá vznikla podľa GP č. 27/07, z pozemku parc. č. 3662/20 zapísaného LV č. 2159.
Zverejnené dňa: 28.05.2012
12.7.2011Kúpna zmluva č. 04140711 [PDF, 701 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 3662/85 - ostatné plochy o výmere 13 m2, pozemok pod budúcou stavbou trafostanice.
Zverejnené dňa: 12.7.2011
27.9.2011Kúpna zmluva č. 04140911 [PDF, 1,6 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Petržalka, pozemok registra C, parc. č. 5834/2 - ostatná plocha o výmere 356 m2, k .ú. Petržalka.
Zverejnené dňa: 27.9.2011
11.7.2014Kúpna zmluva č. 04-14-45-2014
Kúpna zmluva č. 04-14-45-2014 na prevod pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5418/5 o výmere 3496 m2, ostatné plochy,
parc. č. 5418/6 o výmere 1334 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5420 o výmere 165 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2159 v okrese Bratislava V, v obci Bratislava - Mestská časť Bratislava-Petržalka, k.ú. Petržalka. Uzatvorené dňa: 16.6.2014
Zverejnené mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa: 17.6.2014
25.11.2016Kúpna zmluva č. 04-14-72-2016
Kúpna zmluva č. 04-14-72-2016, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov parc. č. 5834/8 a 5834/7 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 11. 11. 2016
Zverejnená dňa: 25. 11. 2016
4.11.2013Kúpna zmluva č. 041600012013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností - pozemku KN - C p.č. 1249/72 o výmere 304 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 5 od pôvodnej parcely KN - E č. 4284 a pozemku KN - C p.č. 1249/25 o výmere 1008 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 86 od pôvodnej parcely KN - E č. 4437 v k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 24.6.2013
Zverejnené dňa: 4.11.2013
20.4.2012Kúpna zmluva č. 04160002/2012 [PDF, 617 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, v k. ú. Rusovce, parc. č. 422/1 - záhrada o výmere 203 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1.
Zverejnené dňa: 20.04.2012
23.4.2015Kúpna zmluva č. 04160002/2015
Kúpna zmluva č. 04160002/2015, ktorej premetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 425 – záhrada vo výmere 199 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Rusovce obec Bratislava – m. č. Rusovce, okres Bratislava V.. Uzatvorené dňa: 20.4.2015
Zverejnené dňa: 23.4.2015
11.5.2012Kúpna zmluva č. 04160003/2012 [PDF, 715 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, v k. ú. Rusovce, parc. č. 165/2 - záhrada o výmere 46 m2 a parc. č. 166 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 644 m2, evidovaných ako parcely registra "C", LV č. 1780.
Zverejnené dňa: 11.05.2012
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160003/2014
Kúpna zmluva č. 04160003/2014, ktorej predmetom sú novovytvorené pozemky k.ú. Rusovce, diel č. 59 o výmere 245 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/350, diel č. 60 o výmere 284 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/351, diel č. 61 o výmere 310 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/352 a diel č. 62 o výmere 323 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/353. Uzatvorené dňa: 20.6.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 20.6.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160004/2014
Kúpna zmluva č. 04160004/2014, ktorej predmetom sú pozemky k.ú. Rusovce: diel č. 13 o výmere 337 m2 k novovytvorenej parc. "C" KN č. 1278/329, diel č. 24 o výmere 333 m2 k novovytvorenej parc. "C" KN č. 1278/332 a diel č. 25 o výmere 314 m2 k novovytvorenej parc. "C" KN č. 1278/333. Uzatvorené dňa: 20.6.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 20.6.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160005/2014
Kúpna zmluva č. 04160005/2014, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 615/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 306 m2, k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 8.10.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 8.10.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160006/2014
Kúpna zmluva č. 04160006/2014, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ – KN parc.č. 138/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, v katastrálnom území Rusovce. Uzatvorené dňa: 13.10.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 14.10.2014
19.12.2014Kúpna zmluva č. 04160007/2014
Kúpna zmluva č. 04160007/2014, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" - KN parc. č. 783/11 - ostatné plochy vo výmere 172 m2 k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 19.11.2014
Zverejnené dňa: 19.12.2014
21.9.2015Kúpna zmluva č. 04160009/2015
Kúpna zmluva č. 04160009/2015, ktorej predmetom sú pozemky v katastrálnom území Rusovce, obec Bratislava – m. č. Rusovce: parcela KN-C č.1212/10 o výmere 2249 m2, druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1, parcela KN-C č.1219/62 o výmere 153 m2, druh pozemku: orná pôda, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1, parcela KN-C č.1221/44 o výmere 1007 m2, druh pozemku: orná pôda, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1, parcela KN-C č.1221/53 o výmere 144 m2, druh pozemku: orná pôda, na liste vlastníctva č. 2690 v podiele 1/1. Uzatvorené dňa: 8.7.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 13.7.2015
15.1.2016Kúpna zmluva č. 04160010/2015
Kúpna zmluva č. 04160010/2015, ktorej predmetom je pozemok registra C – KN parcela č. 413, záhrada vo výmere 230 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 2.11.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 2.11.2015
28.11.2012Kúpna zmluva č. 0416010/2012 [PDF, 712 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, v k. ú. Rusovce, pozemky registra C parc. č. 615/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, parc. č. 615/41 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, parc. č. 615/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 28.11.2012
2.6.2017Kúpna zmluva č. 048303561700
Kúpna zmluva č. 048303561700, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 3624/146 a parc. č. 3624/145 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorené dňa: 02.06.2017
Zverejnené dňa: 02.06.2017
13.5.2022Kúpna zmluva č. 0488 0041 2200
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 1870/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 0488 0041 2200
Objednávateľ: Andrej Šteňo, Veronika Šteňová
Cena: 3 990,00 eur
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
10.3.2020Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000
Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 1025/12 - ostatná plocha o výmere 101 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 03. 2020
Zverejnená dňa: 10. 03. 2020
13.6.2017Kúpna zmluva č. 0488 0395 1700
Kúpna zmluva č. 0488 0395 1700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2489/3 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 23.05.2017
Zverejnené dňa: 13.06.2017
19.7.2021Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00
Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4313 – orná pôda vo výmere 60 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/12 a parc. č. 4314 – orná pôda vo výmere 65 m2, spoluvlastníckom podiele 1/12.
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.8.2021Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100
Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 3414/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Lamač, odčlenený GP č. 79 – 1/2019 od pozemku reg. „E“ KN parc. č. 333/101, k. ú. Lamač, LV č. 3758
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.1.2020Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900
Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 573/21 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m2, parc. č. 573/23 - zastavené plochy a nádvorie vo výmere 12 m2, parc. č. 565/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2 a parc. č. 565/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 01. 2020
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.