Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
3.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0847 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0847 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15470/11 – ostatné plochy vo výmere 106 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 30.10.2017
Zverejnená dňa: 03.11.2017
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
21.1.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0850 21
Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0850 21 00 je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m².
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
1.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0857 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0857 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 309/7 a 2262 v k.ú. Devín

Uzatvorená dňa: 22.12.2020
Zverejnená dňa: 22.12.2020
10.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00, predmetom ktorej je predaj nehnuteľností v okrese Bratislava II, obec BA-mč Ružinov k. ú. Trnávka, a to pozemkov registra „C“ katastrálnej mapy parc. č. 22225/24 - ostatné plochy vo výmere 112 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1400 m2 v celosti

Dátum uzatvorenia : 9.11.2017
Dátum zverejnenia : 10.11.2017
22.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0878 17 00
Kúpna zmluva č. 048808781700, predmetom ktorej je predaj pozemkov parc. č. 1035/2 a parc. č. 1035/4, k. ú. Dúbravka, vzniknuté GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920.

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
22.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0879 17 00
Kúpna zmluva č. 048808791700, predmetom ktorej je predaj pozemku parc. č. 1035/3, k. ú. Dúbravka, vzniknutý GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
21.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0882 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0882 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 37/8 - zastavané plochy a a nádvoria vo výmere 8 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 21. 01. 2020
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0887 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0887 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 3553/15 - ostatná plocha o výmere 112 m a parc. č. 3553/22 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 92 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0888 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0888 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 16952/178 - ostatné plochy vo výmere 259 M2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020
19.12.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra "C" KN parc. č. 1815/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 19. 12. 2019
2.12.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0893 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0893 16 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku parc. č. 2669/3 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorená dňa: 2. 12. 2016
Zverejnená dňa: 2. 12. 2016
1.12.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0899 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0899 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 829/3, 2672/7 v k. ú. Vajnory.
Uzatvorená dňa: 28. 11. 2016
Zverejnená: 1. 12. 2016
30.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 126/10 – záhrady vo výmere 71 m² v k. ú. Jarovce.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
4.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 65 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 65 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 590/6 – záhrady vo výmere 9 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 4.12.2017
6.11.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0923 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0923 18 00, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2, v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0924 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0924 18 00, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 21664/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
13.12.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0929 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0929 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 1806/3 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorené dňa: 12.12.2016
Zverejnené dňa: 13.12.2016
18.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/228 – ostatné plochy vo výmere 99 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
31.1.2018Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 3600/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m² v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.01.2018
31.1.2018Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 1022/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.1.2018
7.2.2017Kúpna zmluva č. 04 88 1024 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1024 16 00, ktorej predmetom predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 1809/3, 1809/4 a 1809/5 v k. ú. Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 7. 2. 2017
Zverejnená dňa: 7. 2. 2017
18.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 1041 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1041 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 37/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m² v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.