Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0525 17 00
Kúpna zmluva č. 048805251700, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 1437/55, parc. č. 1437/56, parc. č. 1437/58, parc. č. 1437/60, parc. č. 1437/62, parc. č. 1437/63, parc. č. 1437/65, parc. č. 1437/66, parc. č. 1437/68, parc. č. 1437/69, parc. č. 1437/71 a parc. č. 1437/72 v k.ú. Dúbravka
Uzatvorená dňa : 21.7.2017
Zverejnená dňa : 25.7.2017
1.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00 [PDF, 135 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2918/29 – ostatné plochy vo výmere 41 m².

Uzatvorená dňa: 25.07.2018
Zcerejnená dňa: 01.08.2018
3.11.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0624 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0624 16 00 predmetom, ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5409/17, k. ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 3.11.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
3.11.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0625 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0625 16 00 predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/22, k. ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 3.11.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
14.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ mapy katastra nehnuteľností parc. č. 14839/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m², nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. Ružinov, k. ú. Trnávka v celosti do svojho vlastníctva.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5409/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 166 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 04. 11. 2019
Zverejnená dňa: 04. 11. 2019
20.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0640 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0640 21 00, ktorej predmetom je Predaj pozemkov registra C KN v k. ú. Ružinov parc. č. 5018/355 a 5018/356 Ing. Miloslavovi Červenému.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00, uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Hanou Naňovou, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže so súpis č. 8927, zapísanej na LV č. 1 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 275/14 v k. ú. Ružinov, obec Bratislava-Ružinov, Okres Bratislava II.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 2170/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Dúbravka, odčlenený GP č. G1-1711/2020 od pozemku reg. EKN parc. č. 2990/4, k. ú. Dúbravka, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0711 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0711 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 200/2 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24m2 v k.ú. Rača

Uzatvorená dňa: 03.12.2020
Zverejnená dňa: 03.12.2020
27.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0712 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0712 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3969/9 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 27.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
19.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0713 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0713 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 2680/35 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 19.11.2020
Zverejnená dňa: 19.11.2020
13.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3668/17 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 11.11.2020
Zverejnená dňa: 13.11.2020
3.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2725/43 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 313 m2 a parc. č. 2727/82 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
6.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
6.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2436/67 – záhrady vo výmere 1 738 m², parc. č. 2436/68 – záhrady vo výmere 391 m², parc. č. 2436/69 – záhrady vo výmere 163 m² v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
15.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0740 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0740 20 00, ktorej predmetom je predaj predaj pozemkov parc. č. 1564/4,1579/1,1580/1 a 1581/1 v k.ú. Devín

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
27.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0758 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0758 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3319/34 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 27.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0769 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0769 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 799/143, 799/144, 204, 29, 142, 9, 391/102, 390/6, 380/105, 2 a nasl. v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020
27.12.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2044/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², zapísaného na LV č. 1656 vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
22.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0777 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0777 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 250/21 a 360/202 v k.ú. Dúbravka

Uzatvorená dňa: 18.12.2020
Zverejnená dňa: 22.12.2020
28.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 a parc. č. 2669/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
14.12.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00, predmetom ktorej predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 237 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5567.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.1.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0799 21 00
Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0799 21 00 sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 11375/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 a parc. č. 11375/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 5018/333 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 a parc. č. 5018/334 - záhrady vo výmere 38 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.