Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.5.2012Kúpna zmluva č. 60102212 [PDF, 556 kB]
Kúpna zmluva na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3681/3 - záhrada o výmere 193 m2, evidovanom ako parcela registra "C", LV č. 4226, vo veľkosti 224/300.
Zverejnené dňa: 18.05.2012
5.10.2012Kúpna zmluva č. 601025412 [PDF, 792 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, pozemok registra C parc. č. 3096/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, LV č. 10.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041411 [PDF, 517 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2631/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041511 [PDF, 523 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9053/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601041711 [PDF, 516 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10362/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
22.5.2012Kúpna zmluva č. 60109512 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.05.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 606000112 [PDF, 728 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 96/1- záhrada o výmere 128 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
17.5.2012Kúpna zmluva č. 606000212 [PDF, 762 kB]
Kúpna zmluva na predaj časti spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1341/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a časť spoluvlastníckeho podielu k pozemku par. č. 1341/2 - ostatné plochy o výmere 6,8 m2, LV č. 9529.
Zverejnené dňa: 17.05.2012
17.5.2012Kúpna zmluva č. 606000312 [PDF, 695 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, parc. č. 1307/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 a parc. č. 1307/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, evidovaných ako parcely registra "C", LV č. 1628.
Zverejnené dňa: 17.05.2012
12.9.2012Kúpna zmluva č. 606000612 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/56 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 6/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, zapísaná na LV č. 9804, k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 12.09.2012
21.9.2012Kúpna zmluva č. 606000811 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/52 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/110 - ostatné plochy o výmere 389 m2, zapísaná na LV č. 9804.
Zverejnené dňa: 21.9.2012
12.9.2012Kúpna zmluva č. 606000912 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/103 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/10 na pozemku parc. č. 17374/109 - ostatné plochy o výmere 162 m2, zapísaná na LV č. 9807.
Zverejnené dňa: 12.9.2012
21.9.2012Kúpna zmluva č. 606001112 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Rača, v k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 17374/7- zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, LV č. 1, a spoluvlastnícky podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/112 - ostatné plochy o výmere 400 m2, zapísaná na LV č. 9803.
Zverejnené dňa: 21.9.2012
14.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 615/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, parc. č. 615/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 a parc. č. 615/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 14.03.2019
4.12.2018KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, v k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 15.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
25.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/3 - záhrada vo výmere 387 m2 a parc. č. 1103/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 25.03.2019
10.3.2014Kúpna zmluva č. 00102143
Kúpna zmluva č. 00102143 na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3308/10 - ostatné plochy o výmere 408 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Podunajské Biskupice, zapísaný na liste vlastníctva č. 2 a je vedený na Správe katastra pre hl. mesto Bratislavu. Uzatvorené dňa: 4.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
17.2.2015Kúpna zmluva č. 010 02 15 3
Kúpna zmluva č. 010 02 15 3, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ parc. č. 5008/1 – záhrady o výmere 349 m2 a parc. č. 5009/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 , ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice, zapísané na liste vlastníctva č. 1935. Uzatvorené dňa: 16.2.2015
Zverejnené dňa: 17.2.2015
4.5.2021Kúpna zmluva č. 022/2021
Kúpna zmluva č. 022/2021,ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 5478/34 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti: 05.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.3.2015Kúpna zmluva č. 027 02 15 3
Kúpna zmluva č. 027 02 15 3, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2396, zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m². Uzatvorené dňa: 17.3.2015
Zverejnené dňa: 19.3.2015
24.11.2021Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21
Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 653/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144 (krátenie podielu na základný tvar 1/16),- parc. č. 654/1, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144, (krátenie podielu na základný tvar 1/16), ktoré sú predmetom prevodu, evidované na LV č. 5235, k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018 , ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 5214/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, parc. č. 5388/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2, parc. č. 5389/4 - ostatné plochy vo výmere 136 m2, parc. č. 5391/4 – ostatné plochy vo výmere 33 m2, parc. č. 5391/8 – ostatné plochy vo výmere 621 m2 a parc. č. 5392/2 – ostatné plochy vo výmere 255 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3662/95 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 400 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
25.1.2021Kúpna zmluva č. 04 88 00 30 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 00 30 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov ,,C" KN parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4 v k.ú. Staré Mesto

Uzatvorená dňa: 22.01.2021
Zverejnená dňa: 25.01.2021
2.3.2020Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN 21586/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.