Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.8.2012Kúpna zmluva č. 048804001200 [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Devín, a to pozemku parc. č. 2079/5 - zastavané plochy o výmere 80 m2, LV č. 1786, a novovytvorených pozemkov parc. č. 2079/19 - zastavané plochy o výmere 61 m2 a parc. č. 2079/20 - zastavané plochy o výmere 52 m2, podľa GP č. 65/2011.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
29.11.2011Kúpna zmluva č. 048804031100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Devín, pozemku registra C KN parc. č. 1966/1 - záhrada o výmere 293 m2, zapísanom na LV č. 2982.
Zverejnené dňa: 29.11.2011
22.6.2012Kúpna zmluva č. 048804041200 [PDF, 126 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17323/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 310 m2 v k.ú. Rača, zapísaného na LV č. 2276.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804431200 [PDF, 512 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 14472/46 - ostatné plochy o výmere 139 m2, LV č. 1, k.ú. Trnávka.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
5.10.2012Kúpna zmluva č. 048804441200 [PDF, 707 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" parc. č. 15666/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2902 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 15666/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 15666/3 podľa GP č. 66/2012, k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804661200 [PDF, 635 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3553/44 - ostatné plochy o výmere 273 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 547/11 oddelením od pozemku registra "C" KN parc. č. 3553/39, LV č. 1095, k.ú. Vrakuňa.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Kúpna zmluva č. 048804831200 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 19228/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, vytvorený podľa GP č. 47/2010 oddelením od parc. č. 19228/7 a 19228/8, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 24.7.2012
28.8.2012Kúpna zmluva č. 048804901200 [PDF, 826 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Dúbravka, a to pozemkov registra C KN parc. č. 3058/50 - zastavané plochy o výmere 19 m2,parc. č. 3058/51 - zastavané plochy o výmere 114 m2, parc. č. 3058/52 - zastavané plochy o výmere 75 m2 a parc. č. 3058/53 - zastavané plochy o výmere 159 m2, LV č. 847.
Zverejnené dňa: 28.8.2012
12.12.2011Kúpna zmluva č. 048806121100 [PDF, 2,4 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Staré Mesto, novovytvorených pozemkov parc. č. 4641/128 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2 a parc. č. 4641/129 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 , podľa GP č. 21/2011 oddelené od pozemku registra C KN parc. č. 4641/1, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 12.12.2011
2.3.2012Kúpna zmluva č. 048807371100 [PDF, 745 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov registra C parc. č. 3780/1 - ostatné plochy o výmere 144 m2 a parc. č. 3782/7 - ostatné plochy o výmere 104 m2, zapísaných na LV č. 2021.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
25.11.2011Kúpna zmluva č. 048809601100 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemku registra C parc. č. 5503/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 3610, ako pozemok pod garážou súp. č. 4946.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
8.12.2011Kúpna zmluva č. 048809761100 [PDF, 684 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Ružinov, pozemkov registra C KN parc. č. 149/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, parc. č. 6706 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, parc. č. 15643/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 , LV č. 1201.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
8.12.2011Kúpna zmluva č. 048810071100 [PDF, 599 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku registra C KN parc. č. 22847/5 - ostatné plochy o výmere 9 m2, podľa GP č. 582/10, z pozemku registra "C" KN parc. č. 22847 - ostatné plochy, LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
21.12.2011Kúpna zmluva č. 048810241100 [PDF, 700 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností, k. ú. Lamač, pozemkov registra C KN parc. č. 737 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2, parc. č. 738 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, parc. č. 739 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1530, ako aj pozemku registra C KN parc. č. 740 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1588, a stavby súp. č. 1267 - rodinný dom na parc. č. 740 v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1588.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
25.11.2011Kúpna zmluva č. 4 03 0151 11 [PDF, 794 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, v k. ú. Vrakuňa, pozemok parc. č. 2906 - záhrady o výmere 392 m2 evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 1.
Zverejnené dňa: 25.11.2011
16.5.2012Kúpna zmluva č. 404 008 12 [PDF, 671 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2805/2 - záhrada o výmere 98 m2, evidovaná ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 16.05.2012
16.5.2012Kúpna zmluva č. 404 008 12 [PDF, 671 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2805/2 - záhrada o výmere 98 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 16.05.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 404 016 12 [PDF, 716 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5590/141 - zastavaná plocha o výmere 44 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
4.5.2012Kúpna zmluva č. 404 020 12 [PDF, 726 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5590/110 - zastavaná plocha o výmere 14 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 4.5.2012
4.6.2012Kúpna zmluva č. 413000112 [PDF, 171 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2661/101 - ostatné plochy o výmere 2 m2, parc. č. 2661/48 - záhrady o výmere 186 m2, parc. č. 2662/4 - trvalé trávne porasty o výmere 10 m2, parc. č. 2662/9 - trvalé trávne porasty o výmere 1 m2, parc. č. 2663/84 - záhrady o výmere 9 m2 a parc. č. 2663/89 - záhrady o výmere 11 m2, vzniknuté podľa GP č. 43466559-69/2010 z PK pozemku parc. č. 5851/5 zapísaného v PK vložke č. 2.
Zverejnené dňa: 4.6.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 601012411 [PDF, 98 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 754/3 - zastavané pochy a nádvoria o výmere 23m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
21.12.2011Kúpna zmluva č. 601013811 [PDF, 570 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
1.6.2012Kúpna zmluva č. 601017312 [PDF, 98 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4768 - záhrady o výmere 756 m2, evidovaného ako parcela registra "E", LV č. 8925.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
22.6.2012Kúpna zmluva č. 601017412 [PDF, 94 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2608/6 - zastavané pochy a nádvoria o výmere 17 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
5.4.2012Kúpna zmluva č. 60102012 [PDF, 523 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3719/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, evidovaného ako parcela registra "C", LV č. 10.
Zverejnené dňa: 05.04.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.