Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
31.5.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena bodov 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1 a 3.3.2 Kúpnej zmluvy č. 38/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 30.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
21.8.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI [PDF, 137 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI, ktorým sa mení a dopĺňa predmet Kúpnej zmluvy č. 40/2018/SMI, pozemok registra "C" KN parc. č. 475/170 - ostatné plochy vo výmere 1370 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorený dňa: 02.08.2018
Zverejnený dňa: 21.08.2018
2.10.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena bodu 2.1 a zmena článkov I až VII pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 24.05.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
16.12.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19, ktorého predmetom je zrušenie a nahradenie článku I bod 1.,2. a 3. Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 21. 10. 2019
Zverejnený dňa: 16. 12. 2019
14.8.2013Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 413000213
Dodatok ku kúpnej zmluve, ktorého predmetom je doplnenie údajov na strane kupujúcich a to ich rodných mien a ich rodných čísel. Uzatvorené dňa: 8.8.2013
Zverejnené dňa: 14.8.2013
16.6.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 50/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 50/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena Čl. 1. bod 2 a zmena Čl. 2. bod 7 Kúpnej zmluvy č. 50/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 22.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
16.6.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 51/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 51/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena Čl. 1. bod 2 a zmena Čl. 2. bod 7 Kúpnej zmluvy č. 51/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 22.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
21.5.2015Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2014
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2014, ktorého predmetom sú zmeny v záhlaví Zmluvy v časti o kupujúcom, v článku I. Zmluvy (Predmet zmluvy) v časti špecifikácie nehnuteľnosti a v článku IV. Zmluvy (Vyhlásenie zmluvných strán) sa v bode 2. dopĺňa písmeno k. Uzatvorené dňa: 11.5.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 12.5.2015
28.6.2011Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 601005911 [PDF, 261 kB]
Dodatok ku kúpnej zmluve vo veci prevodu pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/9.
Zverejnené dňa: 28.6.2011
31.10.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019, ktorým sa mení pôvodné znenie Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novým textom.

Uzatvorený dňa: 22. 10. 2019
Zverejnený dňa: 31. 10. 2019
28.6.2011Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.2.2009 č. OO/2009/1998/TAP [PDF, 903 kB]
Dodatok ku kúpnej zmluve vo veci kúpy pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/33.
Zverejnené dňa: 28.6.2011
27.1.2022Dodatok č. 1 ku Zmluve o prevode vlastníctva k bytu č.1 zo dňa 26.11.2021
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva k bytu č.1 zo dňa 26.11.2021 ( ďalej len „Zmluva“) dôvodu opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností v uvedenej Zmluve.
Dátum uzatvorenia: 27.1.2022
Dátum zverejnenia: 27.1.2022
Dátum účinnosti: 28.1.2022
19.2.2019Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018
Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018, ktorý bol uzatvorený z dôvodu úpravy výmery pozemku, za účelom zosúladenia výmery uvedenej v zmluve s výmerou podľa výpisu z listu vlastníctva sa mení čl.1 bod 1 tak, že slová: o výmere 262 m2, sa nahrádzajú slovami: o výmere 258 m2.

Uzatvorené dňa: 14.02.2019
Zverejnené dňa: 19.02.2019
24.10.2019Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, ktorého predmetom je odstránenie nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 06. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
2.10.2018Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena v článku III. Záverečné ustanovenia ods 3) pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 13.07.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
24.10.2019Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 30. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
11.4.2014Dodatok č.068806241301 ku Kúpnej zmluve č. 068806241300
Dodatok č.068806241301 ku Kúpnej zmluve č. 068806241300. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Zmluva sa uzatvorením tohto Dodatku č. 1 mení a dopĺňa v rozsahu ako je uvedený v článku 2 tohto Dodatku č. 1. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
19.1.2021Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 413 0002 20
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 413 0002 20, ktorej predmetom je zmena textovej časti v článku I. ods. 1 a v článku II.

Uzatvorený dňa: 30.12.2020
Zverejnený dňa: 19.01.2021
22.10.2012Dodatok č.1/2012 ku Kúpnej zmluve č. 1/KZ/2011, por. č. MsP/11/00003 [PDF, 557 kB]
Dodatkom sa dopĺňa Kúpna zmluva č. 1/KZú2011 o granulované krmivo pre kone MsP Bratislava.
Zverejnené dňa: 22.10.2012
3.12.2014Dodatok ku kúpnej zmluve č. 05 88 0125 10 00
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 05 88 0125 10 00, ktorej predmetom je odkúpenie podielov 1/12 pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 1205/7 o výmere 210 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1284, k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 3.12.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
4.12.2019Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019, ktorej predmetom je zmena názvu predávajúceho.

Uzatvorený dňa: 02. 10. 2019
Zverejnený dňa: 04. 12. 2019
4.2.2013Dohoda č. 412/2012 o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 409017212
Dohoda zmluvných strán o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 409017212 uzavretej dňa 6.9.2012 medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako vlastníkom a MČ Bratislava Dúbravka ako správcom. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 2.4.2013
6.5.2022Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00
Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00, ktorej predmetom je Dohoda o urovnaní všetkých sporných práv a záväzkov medzi stranami a odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to stavby murovaného stánku rýchleho občerstvenia nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 a stavby pristavanej nemurovanej krytej terasy, nachádzajúcej sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 t. j. Objektov na Námestí slobody.
Číslo zmluvy: 24 88 0077 22 00
Dodávateľ: Nevzat Abazi, Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava
Cena: 23000,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.12.2019Dohoda o zrušení prekupného práva č. 24 88 0836 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 0836 19 00, predmetom ktorej je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnostiach a to na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 3379/6, 3379/10 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 13. 12. 2019
Zverejnená dňa: 16. 12. 2019
7.11.2013Kúpa zmluva č. 048804981300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to pozemku parc. č. 5409/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, evidované ako pozemok registra „C“ katastrálnej mapy, na liste vlastníctva č. 1395. Uzatvorené dňa: 7.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.