Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.6.2022Kúpna zmluva č. 243/2022
Kúpna zmluva č. 243/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21585/19 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 8925.
30.6.2022Kúpna zmluva č. 129/2022
Kúpna zmluva č. 129/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2608/13 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 10.
29.6.2022Kúpna zmluva č. 130/2022
Kúpna zmluva č. 130/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4797/7 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 18 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 10.
Číslo zmluvy: 130/2022
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: 12.600,- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00 na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nivy, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 10109/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m², LV č. 4288 do podielového vlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej.
Číslo zmluvy: 04 88 0284 22 00
Objednávateľ: Ing. František Hrdina, Dana Magdolenová, Bazová 11, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.06.2022
Cena: 9 900,00 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 975/5 – vinica vo výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, vzniknutý podľa GP č. 23/2021
Číslo zmluvy: 413 0003 22
Objednávateľ: Martin Hehejík, bytom Bratislavská 2C, 841 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 413 0004 22
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 3231/75 – záhrada vo výmere 41 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 413 0004 22
Objednávateľ: Silvia Topoľská, bytom Záhorská Bystrica 2646, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Cena: 5330,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0364 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0364 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov reg. C KN parc. č. 9881/6 a 9881/7, vytvorené GP č. 54/2021.
Číslo zmluvy: 04 88 0364 22 00
Objednávateľ: REEGAS s.r.o., Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 3 500,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
20.6.2022Kúpna zmluva č. 146/2022
Kúpna zmluva č. 146/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 2302, k. ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: 146/2022
Objednávateľ: Katarína Ďurišová, Požiarnicka 3, 821 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 08.06.2022
Cena: 12 600,00 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
13.6.2022Kúpna zmluva č. 145/2022
Kúpna zmluva č. 145/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 2301, k. ú. Podunajské Biskupice.
19.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0235 22 00
Predmet: pozemky reg. „C“, parc. č. 573/13 – vodná plocha vo výmere 58 m2 a parc. č. 573/14 – vodná plocha vo výmere 7 m2, k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 04 88 0235 22 00
Objednávateľ: Ing. Ivan Kollár a manželka Eleonora Kollárová, bytom Strmé sady 7/A, Bratislava
Cena: 8 128,90 eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Kúpna zmluva č. 048802482200
Ktorej predmetom je : predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 588/4 – záhrady vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779.
Číslo zmluvy: 048802482200
Objednávateľ: Stefan MeggyesI, Katarína Meggyesiov
Cena: 10 125,00 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022KÚPNA ZMLUVA Č. 23/2022/SMI
Kúpna zmluva č. 23/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 17374/97 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m2, LV č. 1, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 17374/108 – ostatná plocha, vo výmere 402 m2, LV č. 9801, v podiele 1/24.
Číslo zmluvy: 23/2022/SMI
Objednávateľ: Vladimír Žúbor, Andrea Žúborová
Cena: 5800 eur
Dátum uzatvorenia: 05.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.5.2022Kúpna zmluva č. 0488 0041 2200
Predmet: pozemok reg. „C“, parc. č. 1870/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 0488 0041 2200
Objednávateľ: Andrej Šteňo, Veronika Šteňová
Cena: 3 990,00 eur
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0194 22 00
Prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Ružinov, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 3287/24 – orná pôda vo výmere 72 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 8/2021 zo dňa 24.06.2021 úradne overeným dňa 08.07.2021 pod č. G1 - 1313/2021 z pozemku registra „E“ KN, k. ú. Ružinov, parc č. 1302/500 – ostatná plocha vo výmere 93 m², zapísaného na LV č. 7868 do vlastníctva kupujúcich.
Číslo zmluvy: 04 88 0194 22 00
Objednávateľ: Gazdík a Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Vitanová
Cena: 14 400,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
6.5.2022Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00
Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00, ktorej predmetom je Dohoda o urovnaní všetkých sporných práv a záväzkov medzi stranami a odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to stavby murovaného stánku rýchleho občerstvenia nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 a stavby pristavanej nemurovanej krytej terasy, nachádzajúcej sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 t. j. Objektov na Námestí slobody.
Číslo zmluvy: 24 88 0077 22 00
Dodávateľ: Nevzat Abazi, Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava
Cena: 23000,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2022Kúpna zmluva č. 413 0001 22
Kúpna zmluva č. 413 0001 22 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica ako predávajúcimi a Danielou Blechovou ako kupujúcou, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, a to pozemky reg. „C“, parc. č. 1350/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 63 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161 a parc. č. 1350/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 159 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161, ako aj stavba rodinného domu súp. č.7579 na parc. č. 1350/1, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1818.
Číslo zmluvy: 413 0001 22
Objednávateľ: Daniela Blechová, Pútnická 70, 841 06 Bratislava
Cena: 16550,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0087 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0087 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0087 22 00
Objednávateľ: Mária Krajčírová, Mečíková 28, 841 07 Bratislava
Cena: 5 615,44.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0081 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0081 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0081 22 00
Objednávateľ: Ing. Ján Herško, Mgr. Lucia Heršková, Moravská 7, 831 03 Bratislava
Cena: 5 285,12.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2022KÚPNA ZMLUVA č. 16/2022
Kúpna zmluva č. 16/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 411/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 99 m2, k. ú. Jarovce, zapísaného na LV č. 1.
Číslo zmluvy: 16/2022
Objednávateľ: Linda Szabová, A. Gwerkovej 24, 851 04 Bratislava
Cena: 11000,- EUR
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0052 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0052 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0052 22 00
Objednávateľ: Mgr. Ingrid Horvay, Riazanská 60, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0167 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0167 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Objednávateľ: Ing. Ján Sitár, Račianska 61, 831 02 Bratislava
Cena: 4 624,48 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0082 22 00
Dodávateľ: Ing. Patrick Lutter, Mestská 8, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0085 22 00
Dodávateľ: Ing. Danica Rosinová, Kolískova 2994/4, 841 05 Bratislava
Cena: 5 945,76 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 34/2022
Predmet: Kúpna zmluva č. ÚEZ 34/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 49/2017 odčlenením od pozemku C KN parc. č. 5494/1, LV č. 3610.
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.