Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 13 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 -62-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.3.2013Zmluva o odplatnom prevode akcií spoločnosti České aerolinie a.s. [PDF, 111 kB]
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 952/2013 zo dňa 7.2.2013 prevádza hlavné mesto SR Bratislava akcie spoločnosti České aerolinie a.s. Zmluva o odplatnom prevode akcií bola podpísaná dňa 19.3.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Zverejnené dňa: 19.3.2013
26.10.2012Zmluva o prevode akcií, Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 749/2012 z 26.-27.9.2012 prevádza hlavné mesto SR Bratislava akcie spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s. a pozemky pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. - Trnavská cesta Bratislava v kat. úz. Nové Mesto. Zmluvy boli podpísané dňa 25.10.2012 a účinnosť nadobudnú nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 26.10.2012
10.12.2013Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 242/2013
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k stavbe súpisné č. 623, druh stavby: dom, postavenej na pozemku parc. č. 3222 ako parcela registra „C" o výmere 720 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a k pozemku pare. č. 3222 ako parcela registra „C" o výmere 720 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Konventná č. 5 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 2759. Uzatvorené dňa: 11.7.2013
Zverejnené dňa: 10.12.2013
12.12.2014Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 426/2014
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 426/2014, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu Predávajúceho vo veľkosti 2/48 k Nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 404, k.ú. Staré Mesto nasledovne: stavba súp. č. 992, nachádzajúca sa na ulici Fraňa Kráľa č. 12, druh stavby: bytový dom, postavená na pozemku parcela registra C KN č. 3471; pozemok parcela registra C KN č. 3471, vo výmere 378,00 m²; pozemok parcela registra C KN č. 3472, vo výmere 364,00 m². Uzatvorené dňa: 12.11.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Staré Mesto dňa: 19.11.2014
12.6.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 97/2012 [PDF, 147 kB]
Zmluva na prevod spoluvlastníckeho podielu zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, k stavbe súp. č. 380 na pozemku parc. č. 393, k pozemkom registra "C" KN parc. č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 a parc. č. 395 - záhrady o výmere 88 m2, LV č. 4291, vo veľkosti 102/648.
Zverejnené dňa: 12.06.2012
12.6.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 98/2012 [PDF, 141 kB]
Zmluva na prevod spoluvlastníckeho podielu zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, k stavbe súp. č. 380 na pozemku parc. č. 393, k pozemkom registra "C" KN parc. č. 393 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2 a parc. č. 395 - záhrady o výmere 88 m2, LV č. 4291, vo veľkosti 51/648.
Zverejnené dňa: 12.06.2012
11.9.2020Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorej je prevod pozemkov registra E KN č. 3618/2 v k.ú. Dúbravka a 3620 v k.ú. Karlova Ves

Uzatvorená dňa: 2.9.2020
Zverejnená dňa: 11.9.2020
3.12.2021Zmluva o prevode vlastníctva k bytu č. MAGTS2100351
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu uzatvorená medzi predávajúcim JUDr. Pavol Kečkéš a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Sekcia nájomného bývania
11.4.2013Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 108/2013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné č. 2194, druh stavby: bytový dom, postavený na pozemku parcela č. 8509, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C". Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 109/2013
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpis. č. 2193, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcela č. 8514/2, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8514/2, o výmere 659 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C" na ktorom je postavená stavba nachádzajúca sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
22.2.2017Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. 8/2017
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. 8/2017, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku pod garážou registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2758/19 v k. ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 9.2.2017
Zverejnené dňa: 22.2.2017
22.11.2011Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 048809021100/0099 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - projekt TEN-T, k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 22.11.2011
7.1.2020Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam registra C KN parc. č. 1866/85 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1866/86 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 386 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 02. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 01. 12020

Zobrazených je 13 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 -62-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.