Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
30.7.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1193/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 30.07.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Dátum účinnosti: 10.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 23.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
3.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1191/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0469 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0469 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Dátum účinnosti: 14.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1194/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2020Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0744 20 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0744 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 563/11 a 573/25 v k.ú. Dúbravka

Uzatvorená dňa: 02.12.2020
Zverejnená dňa: 03.12.2020
27.2.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04140012013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. "C" parc. č. 1444/11 - ostatné plochy o výmere 3 029 m 2, ktorý vznikol podľa GP č. 2610/07a, k.ú. Petržalka za účelom vybudovania vnútro aerálového komunikačného systému. Uzatvorené dňa: 29.1.2013
Zverejnené dňa. 27.2.2013
20.4.2015Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048800411400
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048800411400, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Lamač, a to novovytvorený pozemok parc. č. 1839/1, novovytvorený pozemok parc. č. 1840/1 a novovytvorený pozemok parc. č. 1841/2. Uzatvorené dňa: 20.4.2015
Zverejnené dňa: 20.4.2015
21.5.2013Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048801721300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemky registra „C“, parc. č. 10800/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3991 m2 a parc. č. 10800/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/37 – ostatné plochy o výmere 70 m2, parc. č. 10800/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 a parc. č. 10800/39 – ostatné plochy o výmere 60 m2, strpieť na týchto pozemkoch previs stavby súp. č. 752. Uzatvorené dňa: 20.5.2013
Zverejnené dňa: 21.5.2013
28.6.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802061300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemok registra „C“ KN parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 4777, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Zároveň sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2. Uzatvorené dňa: 27.6.2013
Zverejnené dňa: 28.6.2013
19.5.2016Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802211600
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802211600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 5073/109 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, zapísaný na LV č.1 a zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti špecifikovanej v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy umiestnenie a prevádzku lávky pre peších a cyklistov. Uzatvorené dňa: 18.4.2016
Zverejnené dňa: 19.5.2016
15.8.2013Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802541300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to pozemkov registra „C“, parc. č. 3137/6, 3137/12, 3137/41, 3141/11. Predmetom prevodu sú pozemky zastavané stavbou so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo užívania stavby kontajnerových státí slúžiacich polyfunkčnému objektu Pajštúnska so súp. č. 3821 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 a strpieť previsy nachádzajúce sa v úrovni tretieho nadzemného podlažia na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3137/13, 3137/15, 3137/17, 3137/19, 3141/6, 3141/7, 3141/8,v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 tvoriace súčasť stavby so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 15.8.2013
8.11.2012Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 40406712 [PDF, 854 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemky registra C parc. č. 747/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2, parc. č. 749 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, LV č. 1395, v ktorej sa súčasne zriaďuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez predávané pozemky v prospech vlastníka pozemku registra C parc. č. 747/1 a v prospech vlastníka stavby - energetického zariadenia (trafostanica) postavenej na pozemku parc. č. 747/1.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
13.1.2012Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 40409111 [PDF, 989 kB]
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4711/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 4/2011, na ktorom sa zriaďuje vecné bremeno v prospech hl. m. SR Bratislavy spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.
Zverejnené dňa: 13.1.2012
27.1.2021Kúpna zmluva Bory, a.s.
Kúpna zmluva Bory. a.s., ktorej predmetom je predaj pozemku ,,E" KN parc. č. 2761 v k.ú. Lamač

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 27.01.2021
23.12.2013Kupna zmluva c. OZP/01/2013/RF
Kupna zmluva na prevod 1 431 kusov 1 100 l kontajnerov na zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu papiera (275 kusov), skla (194 kusov), plastov (962 kusov) a zberného vozidla so stlačným systémom s veľkoobjemovou nadstavbou s kontinuálnym systémom plnenia a stlačovania papiera, zberného vozidla s hydraulickým nakladaním na zber skla a mostovej automobilovej váhy úrovňovej s napojením na PC na váženie hmotnosti kolesového vozidla a prepravovaného nákladu s možnosťou tlačenia vážnych lístkov (HW+SW).
Zverejnené dňa: 23.12.2013
10.3.2014Kúpna zmluva č . 00302143
Kúpna zmluva č. 00302143 na predaj pozemkov registra "C" v k.ú. Podunajské Biskupice: parc. č. 5183/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a parc. č. 5368/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania k predmetným pozemkom. Uzatvorené dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
24.11.2021Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21
Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15278/74, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2012Kúpna zmluva č. 048800951200 [PDF, 723 kB]
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parc. č. 21572/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 a parc. č. 21572/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vzniknutých podľa GP č. 49/2011 oddelením od pozemku parc. č. 21572/3 evidovaného ako parcela registra C na LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
22.3.2012Kúpna zmluva č. 048801641200 [PDF, 649 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, novovytvoreného pozemku parc. č. 1620/2- ostatné plochy o výmere 20 m2, vzniknutého geometrickým plánom č. 20/2008 oddelením od pozemku parc. č. 1620 evidovaného ako parcela registra "C" na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 22.3.2012
9.3.2012Kúpna zmluva č. 048801691200 [PDF, 759 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra C KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2983/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, parc. č. 2983/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, LV č. 46, a novovytvoreného pozemku parc. č. 2983/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 vzniknutého podľa GP č. 153/2011 oddelením od pozemku parc. č. 2983/13 evidovaného ako parcela registra C na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
27.8.2012Kúpna zmluva č. 048803991200 [PDF, 696 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devín, a to pozemku registra C KN parc. č. 2079/3 - zastavané plochy o výmere 80 m2, LV č. 1786.
Zverejnené dňa: 27.8.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.