Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI
KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN: parc. č. 674/46, parc. č. 674/49, parc, č. 674/50, parc. č. 674/56, parc. č. 674/145, parc. č. 674/146, parc. č. 674/208, parc. č. 674/209, parc. č. 674/210, parc. č. 674/213, parc. č. 674/242 - druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 24 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra „C“ KN parc. č. 674/43 na základe geometrického plánu č. 14/2, a parc. č. 1025/12 v k. ú. Rača.
7.3.2018KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018
KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018, ktorej predmetom je predaj nebytového priestoru č. 2 - 920 v suteréne bytového domu súp. č. 7770 na pozemku registra "C" parc. č. 2875/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 874 m2, vchod: Karpatské nám. 10, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1571/491985 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
12.2.2018KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017
KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 571/136 vo výmere 130 m2, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Čunovo.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 12.02.2018
1.2.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku “C“ KN parcelné číslo 6647/60 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m² v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec Bratislava–Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 19.01.2018
Zverejnené dňa: 01.02.2018
28.11.2012Kúpna zmluva [PDF, 594 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač, v k. ú. Lamač ,spoluvlastníckeho podielu 1/2 - stavba súp. č. 1359 na pozemku parc. č. 3251, LV č. 934. Zverejnené dňa: 28.11.2012
13.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 460 kB]
Uzatvorená dňa 13.5.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich v k. ú. Staré Mesto, parc. č.1273/3.
Zverejnené dňa: 13. 05. 2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 263 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – atypy - zabudované prvky do objektu Zimného štadióna O.Nepelu, Odbojárov 9 s dopravou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 456 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – stoly a doplnky do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 619 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – sedací nábytok do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 553 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – typový nábytok do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 583 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – hygienického zariadenia do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
17.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 211 kB]
Kúpna zmluva na nákup orezávačky ľadu typ Ice Guard Edger 550 pre Zimný štadión O. Nepelu
Zverejnené dňa: 17.3.2011
17.5.2013Kúpna zmluva č. 048801711300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2. Uzatvorené dňa: 17.5.2013
Zverejnené dňa: 17.5.2013
11.7.2017Kúpna zmluva č. predávajúceho: 1 12 001 17 č. kupujúceho: 17 / 508 / E11200 / KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho: 1 12 001 17 č. kupujúceho: 17 / 508 / E11200, ktorej predmetom je predaj pozemku nehnuteľnosti v k. ú. Devín, registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 495/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² a parc. č. 495/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² zapísané na LV č. 1.

Uzatvorené dňa: 28.06.2017
Zverejnené dňa: 11.07.2017
24.2.2020Kúpna zmluva – predaj hnuteľného majetku (neupotrebiteľný kovový odpad) - č. MAG84971
Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku predávajúceho, a to neupotrebiteľný kovový odpad.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum platnosti do: 11.09.2020
16.11.2020Kúpna zmluva 048805202000
Kúpna zmluva č. predávajúceho 048805202000 č. kupujúceho KZ-002/2020/Nivy/DPP/555-00(A) na dodatočné pozemky, ktoré sa stanú súčasťou projektovej cestnej komunikácie, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. číslo 4081/24 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 02.11.2020
Zverejnená dňa: 16.11.2020
23.3.2022Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00
Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00, predmetom ktorej je prevod spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 k celku na rodinnom dome so súpisným číslom 3287 v k.ú. Staré Mesto, kúpna cena: 250 000,- eur. Kupujúci: hlavné mesto SR Bratislava, predávajúci: Martina Konrády Magulová a Marek Konrády.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.2.2020Kúpna zmluva 058809041900
Kúpna zmluva 058809041900, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2267/4 ostatná plocha vo výmere 125 m2 a parc. č. 2267/6 ostatná plocha vo výmere 790 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
19.3.2012Kúpna zmluva a dohoda o vzájomnom urovnaní č. 068800451200 [PDF, 895 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku registra "C" parc. č. 380 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 739 m2 a stavby so súp. č. 370 ( Michalská 5 ) situovanú na parc. č. 380 a dohoda o vzájomnom urovnaní.
Zverejnená: 19.3.2012
6.7.2020Kúpna zmluva a zmluva o postúpení práv a prevode povinností č. 04 88 03 48 20 00
Kúpna zmluva a zmluva o postúpení práv a prevode povinností č. 04 88 03 48 20 00, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k Stavbe SO 06 - Vodojem 2 x 5000 m3.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
23.7.2015Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 048803181500
Kúpna zmluva č. 048803181500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2, zapísaný na LV č. 1748 v k.ú. Petržalka. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
9.1.2014Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 068806311300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to: stavby so súp. č. 1645 - MŠ Osuského 10, situovanú na pozemku registra „C" KN, parc. č. 1185, zapísanú na L V č. 2159, pozemku registra „C" katastra nehnuteľností, pare. č. 1185 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1508 m2 , zapísaný na L V č. 1748 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2 , zapísaný na L V č. 1748. Uzatvorené dňa: 9.1.2014
Zverejnené dňa: 10.1.2014
7.7.2020Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 03 86 20 00
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 03 86 20 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 2265/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 07. 07. 2020
23.6.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46, k. ú. Karlova Ves a zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 498/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.7.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.