Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
5.2.2020Kúpna zmluva č. 0488 0912 1900
Kúpna zmluva č. 0488 0912 1900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2064/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 02. 2020
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800041800
Kúpna zmluva č. 048800041800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
28.1.2015Kúpna zmluva č. 048800051500
Kúpna zmluva č. 048800051500, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2 , LV č. 1. Uzatvorené dňa: 28.1.2015
Zverejnené dňa: 28.1.2015
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800051800
Kúpna zmluva č. 048800051800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
1.2.2013Kúpna zmluva č. 04880006130 [PDF, 58 kB]
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Staré Mesto: pozemky registra „C“ parc. č. 363/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a parc. č. 364 – záhrady o výmere 107 m2, LV č. 10, ako aj novovytvorený pozemok parc. č. 363/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2, oddelený geometrickým plánom č. 92/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 363/3, LV č. 10, a stavba súp. č. 6326 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 363/2, LV č. 10. Uzatvorená dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
24.2.2015Kúpna zmluva č. 048800061500
Kúpna zmluva č. 048800061500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 24.2.2015
Zverejnené dňa: 24.2.2015
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048800061800
Kúpna zmluva č. 048800061800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800071100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/72 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6667
Zverejnené dňa: 06.05.2011
11.4.2013Kúpna zmluva č. 048800071300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 2265/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 34/2006, zo dňa 21.06.2006 z pozemku parc. č. 2265/6 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Uzatvorená dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
10.2.2015Kúpna zmluva č. 048800071500
Kúpna zmluva č. 048800071500, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 2/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 2/68, parc. č. 11371/40 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 34 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 9.2.2015
Zverejnené dňa: 10.2.2015
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800081100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/74 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6663
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800091100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/67 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3127
Zverejnené dňa: 06.05.2011
11.7.2013Kúpna zmluva č. 048800141300
Kúpna zmluva na prevod pozemkov v k.ú. Jarovce, parcely reg. "C" - zastavané plochy a nádvoria: parc č. 911/291 o výmere 4 m2, parc. č. 911/292 o výmere 4 m2, parc. č. 911/293 o výmere 4 m2, parc. č. 911/294 o výmere 4 m2, parc. č. 911/295 o výmere 4 m2, parc. č. 911/296 o výmere 4 m2, parc. č. 924/2 o výmere 2 m2, parc. č. 925/22 o výmere 4 m2, parc. č. 925/23 o výmere 2 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.2.2013
Zverejnené dňa. 11.7.2013
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800151100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/66 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6578
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800161100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/12 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6627
Zverejnené dňa: 06.05.2011
4.5.2011Kúpna zmluva č. 048800171100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/6 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6638
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.2.2013Kúpna zmluva č. 048800171300
Kúpna zmluva na predaj pozemku reg. "C" K.N. v k.ú. Petržalka, parc. č. 883/2 - ostatná plocha o výmere 86 m2, LV č. 2042. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 4.2.2013
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800201100 [PDF, 628 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3106
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800211100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/31 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6590
Zverejnené dňa: 06.05.2011
28.1.2015Kúpna zmluva č. 048800211500
Kúpna zmluva č. 048800211500, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/61 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 28.1.2015
Zverejnené dňa: 28.1.2015
4.5.2011Kúpna zmluva č. 048800221100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/44 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6534
Zverejnené dňa: 04.05.2011
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048800241100 [PDF, 656 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/59 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3120
Zverejnené dňa: 29.4.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800251100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/36 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6519
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva č. 048800261100 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/53 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6552
Zverejnené dňa: 06.05.2011
19.1.2017Kúpna zmluva č. 048800281700
Kúpna zmluva č. 048800281700, ktorej predmetom je predaj pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 2983/1, 2985, 2986/1, 2987/1, 2988, 2989, 2990/203, 3122/101 v k.ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 19.01.2017
Zverejnené dňa: 19.01.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.