Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 -61- 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0073 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcimi: Ing. Peter Lacko a Ing.Janka Lacko o prevode nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/16 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a predávajúcim: Katarína Hovorková Kamencová, o prevod nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/15 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0086 22 00, ktorej premetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.

Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
23.3.2022Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00
Kúpna zmluva 05 88 0152 22 00, predmetom ktorej je prevod spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 k celku na rodinnom dome so súpisným číslom 3287 v k.ú. Staré Mesto, kúpna cena: 250 000,- eur. Kupujúci: hlavné mesto SR Bratislava, predávajúci: Martina Konrády Magulová a Marek Konrády.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0039 21
Predmet zmluvy: prevod VP k pozemkom parc. č. 15109/45, 15109/46, 15109/139 a 15109/136, k. ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0075 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/18 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ľubice Ozorákovej a MUDr. Mareka Ozoráka, PhD.
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0076 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/19 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jany Briffa a Josepha Briffu.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0071 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/14 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Liany Bernátovej, PhD. a MUDr. Mariána Bernáta.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0068 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Albína Barok a Márie Barokovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0067 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0070 22 00
Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/13 do výlučného vlastníctva Mgr. Ľubice Salmášovej.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov reg. „C“ KN, parc. č. 429/15, vo výmere 14 m² a novovzniknutý pozemok parc. č. 429/23, vo výmere 9 m², odčlenený geometrickým plánom č. 03/2021, od pozemku parc. č. 429/14, v k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Kúpna zmluva č. KP/001/2022
Kúpna zmluva č. KP/001/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 783/10, k. ú. Rusovce MVDr. Antonovi Dostálovi, PhD.
Dátum uzatvorenia: 16.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0168 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 34/2022
Predmet: Kúpna zmluva č. ÚEZ 34/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 49/2017 odčlenením od pozemku C KN parc. č. 5494/1, LV č. 3610.
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0085 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0085 22 00
Dodávateľ: Ing. Danica Rosinová, Kolískova 2994/4, 841 05 Bratislava
Cena: 5 945,76 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0082 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0082 22 00
Dodávateľ: Ing. Patrick Lutter, Mestská 8, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0167 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0167 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Objednávateľ: Ing. Ján Sitár, Račianska 61, 831 02 Bratislava
Cena: 4 624,48 Eur
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.4.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0052 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0052 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0052 22 00
Objednávateľ: Mgr. Ingrid Horvay, Riazanská 60, 831 03 Bratislava
Cena: 5 615,44 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2022KÚPNA ZMLUVA č. 16/2022
Kúpna zmluva č. 16/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 411/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 99 m2, k. ú. Jarovce, zapísaného na LV č. 1.
Číslo zmluvy: 16/2022
Objednávateľ: Linda Szabová, A. Gwerkovej 24, 851 04 Bratislava
Cena: 11000,- EUR
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0081 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0081 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0081 22 00
Objednávateľ: Ing. Ján Herško, Mgr. Lucia Heršková, Moravská 7, 831 03 Bratislava
Cena: 5 285,12.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0087 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0087 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Číslo zmluvy: 04 88 0087 22 00
Objednávateľ: Mária Krajčírová, Mečíková 28, 841 07 Bratislava
Cena: 5 615,44.- eur
Dátum uzatvorenia: 02.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2022Kúpna zmluva č. 413 0001 22
Kúpna zmluva č. 413 0001 22 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica ako predávajúcimi a Danielou Blechovou ako kupujúcou, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, a to pozemky reg. „C“, parc. č. 1350/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 63 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161 a parc. č. 1350/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 159 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 7161, ako aj stavba rodinného domu súp. č.7579 na parc. č. 1350/1, v spoluvlastníckom podiele 1/6, LV č. 1818.
Číslo zmluvy: 413 0001 22
Objednávateľ: Daniela Blechová, Pútnická 70, 841 06 Bratislava
Cena: 16550,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
6.5.2022Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00
Dohoda o urovnaní a kúpna zmluva č.: 24 88 0077 22 00, ktorej predmetom je Dohoda o urovnaní všetkých sporných práv a záväzkov medzi stranami a odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to stavby murovaného stánku rýchleho občerstvenia nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 a stavby pristavanej nemurovanej krytej terasy, nachádzajúcej sa na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 7776/1 a na parc. č. 21725/3 t. j. Objektov na Námestí slobody.
Číslo zmluvy: 24 88 0077 22 00
Dodávateľ: Nevzat Abazi, Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava
Cena: 23000,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0194 22 00
Prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Ružinov, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 3287/24 – orná pôda vo výmere 72 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 8/2021 zo dňa 24.06.2021 úradne overeným dňa 08.07.2021 pod č. G1 - 1313/2021 z pozemku registra „E“ KN, k. ú. Ružinov, parc č. 1302/500 – ostatná plocha vo výmere 93 m², zapísaného na LV č. 7868 do vlastníctva kupujúcich.
Číslo zmluvy: 04 88 0194 22 00
Objednávateľ: Gazdík a Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Vitanová
Cena: 14 400,00 eur
Dátum uzatvorenia: 06.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 -61- 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.