Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 -60- 61 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
13.1.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0799 21 00
Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0799 21 00 sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 11375/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 a parc. č. 11375/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.1.2022Kúpna zmluva č. 303/2021
Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 57/2, k. ú. Podunajské Biskupice, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 20.01.2022
Dátum účinnosti: 21.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 260/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 260/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7038/27270.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 246/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 246/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 719 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 6644/27270.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. UEZ: 247/2021
Predmetom kúpnej zmluvy č. ÚEZ: 247/2021 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2, k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1470 m2, LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, podiel 7088/27226.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0850 21
Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0850 21 00 je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022Kúpna zmluva č. 413 0003 21
Kúpna zmluva č. 413 0003 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2663/105 – orná pôda vo výmere 33 m2, vytvorená podľa GP č. 12/2020 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/92, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 16.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
27.1.2022Dodatok č. 1 ku Zmluve o prevode vlastníctva k bytu č.1 zo dňa 26.11.2021
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva k bytu č.1 zo dňa 26.11.2021 ( ďalej len „Zmluva“) dôvodu opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností v uvedenej Zmluve.
Dátum uzatvorenia: 27.1.2022
Dátum zverejnenia: 27.1.2022
Dátum účinnosti: 28.1.2022
1.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.2.2022Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022
Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18437/112 - záhrady o výmere 191 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 68/2018 odčlenením od pozemku "C" KN parc. č. 18437/1, LV č. 6747.
Dátum uzatvorenia: 07.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
15.2.2022KÚPNA ZMLUVA Č. 5/2022/SMI
Kúpna zmluva č. 5/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/29 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 28.1.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
15.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m².
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
22.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0039 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3.
Dátum uzatvorenia: 21.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.3.2022Kúpna zmluva č. 05 88 0028 22 00
Predmet zmluvy: kúpa nebytového priestoru č. 2, k. ú. Ružinov do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00
Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m².
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0001 22
1. Kúpna zmluva č. 4 02 0001 22 – Predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9572/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 18.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0002 22
2. Kúpna zmluva č. 4 02 0002 22 – predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9572/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0003 22
3. Kúpna zmluva č. 4 02 0003 22 – predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9573/2,k.ú.Nivy o výmere 23m2.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 4 02 0004 22
4. Kúpna zmluva č. 4 02 0004 22 – Predmetom zmluvy je kúpa pozemku registra „“C“ parc.č.9573/3,k.ú.Nivy o výmere 23m2
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 412 000122
Kúpna zmluva č. 412 000122, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 441/2, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0069 22 00
Predmet: Kúpna zmluva na prevod pozemku registra „C“ N, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/12 do vlastníctva Jána Bakoša.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0102 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0080 22 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 -60- 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.