Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 -59- 60 61 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
1.12.2021Dodatok č. 04 88 0443 21 01
Dodatok č. 04 88 0443 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1193/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5068.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0025 21
KZ č.4 02 0025 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/5,k.ú.Ružinov vo výmere 5 m2
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0026 21
KZ č.4 02 0026 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/17,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0035 21
KZ č.4 02 0035 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/46,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0037 21
KZ č.4 02 0037 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/56,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0038 21
KZ č.4 02 0038 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15284/173,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0034 21
KZ č.4 02 0034 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/41k.ú.Ružinov vo výmere 13 m2.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Zmluva o prevode vlastníctva k bytu č. MAGTS2100351
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu uzatvorená medzi predávajúcim JUDr. Pavol Kečkéš a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Sekcia nájomného bývania
6.12.2021Dodatok č. 04 88 0445 21 01
Dodatok č. 04 88 0445 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5061.
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Kúpna zmluva č.4 02 0033 21
KZ č.4 02 0033 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/30,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2021Dodatok č. 03 88 0140 21 01
Dodatok č. 03 88 0140 21 01 k zámennej zmluve č. 03 88 0140 21 00. Zmluvné strany uzatvorili zámennú zmluvu č. 03 88 0140 21 00, zo dňa 16.06.2021 (ďalej len „zámenná zmluva"), predmetom ktorej bola zámena nehnuteľností na území Bratislavského samosprávneho kraja. Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor rozhodnutím č. V-23138/21 zo dňa 26.10.2021, prerušil konanie o vklade vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy, na základe čoho zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zámennej zmluve za účelom odstránenia nedostatkov uvedených v Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru V-23138/21 zo dňa 26.10.2021.
Dátum uzatvorenia: 03.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0017 21
KZ č.4 02 0017 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/4,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021KZ č.4 02 0018 21
KZ č.4 02 0018 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/5,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0012 21
KZ č.4 02 0012 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/10,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2, a pozemok priľahlý ku garáži, parc.č.1349/98 vo výmere 11m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0041 21
KZ č.4 02 0041 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/16,k.ú.Ružinov vo výmere 12 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.12.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 70/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 70/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.12.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00, predmetom ktorej predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 237 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5567.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.12.2021Kúpna zmluva č. 479/2021
Kúpna zmluva uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou v zastúpení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Danicou Baricovou rod. Janoviakovou, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/36 na LV č. 1656, vytvorený oddelením od pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/18 v zmysle GP č. 4/2021.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.12.2021Kúpna zmluva č. 05 88 0847 21 00
Kúpa nebytového priestoru č. 12/1 v bytovom dome na Stavbárskej 42 súp. č. 5178 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 320/100000.
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.12.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2044/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², zapísaného na LV č. 1656 vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.12.2021Dodatok č. 04 88 0449 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00
Dodatok č. 04 88 0449 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1191/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5064.
Dátum uzatvorenia: 23.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
31.12.2021KUPNA ZMLUVA č. KP/004/2021
Predmetom je predaj pozemku parc. č. 904 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1 do vlastníctva MUDr. Michala Tuleka, bytom Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.1.2022Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 73/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/28 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.1.2022Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 74/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, parc. č. 17332/34 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, zapísaný na LV č. 65, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, v podiele 1/16.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.1.2022Kúpna zmluva č. 302/2021
Predmet Zmluvy – Kúpa pozemku parc. č. 2242/4, k. ú. Podunajské Biskupice, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 -59- 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.