Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
26.10.2021Dodatok č. 04 88 0442 21 01
Dodatok č. 04 88 0442 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5062.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00, uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Hanou Naňovou, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže so súpis č. 8927, zapísanej na LV č. 1 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 275/14 v k. ú. Ružinov, obec Bratislava-Ružinov, Okres Bratislava II.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 2170/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Dúbravka, odčlenený GP č. G1-1711/2020 od pozemku reg. EKN parc. č. 2990/4, k. ú. Dúbravka, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. reg. „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada, vo výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31 m2, zapísané na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.10.2021KÚPNA ZMLUVA Č. 59/2021/SMI
Kúpna zmluva č. 59/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, v podiele 1/1, parc. č. 17332/40 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 65 a parc. reg. „C“, v podiele 1/16, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísané na LV č. 10850.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0040 21
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov reg. C KN parc. č. 2680/33 a 2680/34 v k. ú. Ružinov, LV č. 7868.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.11.2021Dodatok č. 04 88 0470 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00
Dodatok č. 04 88 0470 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1194/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5069.
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0031 21
1. KZ č.4 02 0031 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/90,k.ú.Ružinov vo výmere 13 m2.
Dátum uzatvorenia: 29.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0023 21
2. KZ č.4 02 0023 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/1,k.ú.Ružinov vo výmere 20 m2.
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0009 21
KZ č.4 02 0009 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/36,k.ú.Ružinov vo výmere 3 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/82 vo výmere 24 m2.
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.11.2021Dodatok č. 04 88 0464 21 01
Dodatok č. 04 88 0464 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5065.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021Kúpna zmluva č. 409 0402 21
Kúpna zmluva č. 409 0402 21, ktorej predmetom sú pozemky reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, LV č. 1, parc. č. 866/2 – ostatná plocha vo výmere 23 m2, LV č. 1 a parc. č. 866/11 – ostatná plocha vo výmere 7 m2, LV č. 1 a parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m2, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.11.2021Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5072.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 18.11.2021
Dátum účinnosti: 19.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21
Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 653/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144 (krátenie podielu na základný tvar 1/16),- parc. č. 654/1, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144, (krátenie podielu na základný tvar 1/16), ktoré sú predmetom prevodu, evidované na LV č. 5235, k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0021 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0021 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15263/36, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15281/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21
Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15278/74, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 412 000221
Kúpna zmluva č. 412 000221, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 154/2, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0029 21
1. KZ č.4 02 0029 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/73,k.ú.Ružinov vo výmere 16 m2
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0019 21
2. KZ č.4 02 0019 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/27,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0024 21
3. KZ č.4 02 0024 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/2,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0027 21
4. KZ č.4 02 0027 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/47,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0022 21
5. KZ č.4 02 022 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č. 15263/40,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0036 21
1. KZ č.4 02 0036 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/54,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0015 21
2. KZ č.4 02 0015 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/20,k.ú.Ružinov vo výmere 1 m2
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.