Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 -57- 58 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
18.8.2021Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100
Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 3414/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Lamač, odčlenený GP č. 79 – 1/2019 od pozemku reg. „E“ KN parc. č. 333/101, k. ú. Lamač, LV č. 3758
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.8.2021Kúpna zmluva ÚEZ Č.180/2021
Predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 5348/12 - ostatné plochy vo výmere 96 m2, k. ú. Vinohrady, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/2 - ostatné plochy vo výmere 295 m2, evidovaného na LV č. 39, a to na základe geometrického plánu č. 36739685 – 1368/21, úradne overeného pod č. G1-251/2021.
Dátum uzatvorenia: 11.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 23.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
27.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0010 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0010 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 1349/2 - o výmere 19 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc. č. 1349/94 o výmere 25 m2, ostatná plocha v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 12.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0001 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 21, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1349/15 o výmere 19 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc. č. 1349/87 vo výmere 24 m2, ostatná plocha v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 9.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
27.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0008 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0008 21, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1349/22 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc. č. 1349/83 o výmere 25 m2, ostatná plocha v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 13.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
30.8.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0016 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0016 21, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 275/11 - vo výmere 22 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 09.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0470 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1194/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0449 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1191/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0014 21
KZ č.4 02 0014 21, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/18,k.ú.Ružinov vo výmere 6m2, kúpna cena: 400,02 eur, z toho pre hl.mesto : 200,01 eur. Kupujúci: Jozef Trandžík a Jarmila Trandžíková. KZ bola podpísaná kupujúcimi 24.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 24.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0002 21
KZ č.4 02 0002 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/5,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/92 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl.mesto : 749,99 eur. Kupujúci: Ing. Milan Kusyn a PharmDr.Janka Kusynová. KZ bola podpísaná kupujúcimi 23.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava- Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 23.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0013 21
KZ č.4 02 0013 21, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/14, k.ú.Ružinov vo výmere 17 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/100 vo výmere 1 m2, kúpna cena: 1145,89 eur, z toho pre hl.mesto : 572,94 eur. Kupujúci: Mgr.Ľubica Joštová. KZ bola podpísaná kupujúcim 25.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava- Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Dátum účinnosti: 10.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.9.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0469 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0469 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.09.2021
Dátum účinnosti: 14.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0005 21
KZ č.4 02 0005 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/13,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/88 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl. mesto : 749,99 eur. Kupujúci: Ing. Igor Fehér. KZ bola podpísaná kupujúcim 03.09.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov 07.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.9.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0003 21
KZ č.4 02 0003 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/7,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/91 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl. mesto : 749,99 eur. Kupujúci: JUDr. Miloš Kováčik a Zuzana Kováčiková. KZ bola podpísaná kupujúcimi dňa 31.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 07.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0004 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, k. ú. Ružinov -parc. č. 1349/9 vo výmere 18 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1 a parc. č. 1349/90 vo výmere 23 m², ostatná plocha, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0006 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0006 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, k. ú. Ružinov, parc. č. 1349/17 vo výmere 18 m², zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. - parc. č. 1349/86 vo výmere 24 m², ostatná plocha, evidovaného v KN ako parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.10.2021Kúpna zmluva č. 388/2021
Kúpna zmluva č. 388/2021, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok registra „C“, parc .č. 3379/4,k.ú. Staré Mesto vo výmere 32 m2, kúpna cena: 20 000,00 eur, z toho pre hl. mesto : 10 000,00 eur. Kupujúci: Vladimír Votruba.
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0011 21 [PDF, 562 kB]
Kúpna zmluva č. 4 02 0011 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, k. ú. Ružinov:- parc. č. 1349/4 vo výmere 18 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. -parc. č. 1349/95 vo výmere 23 m², druh pozemku: ostatná plocha, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.10.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0007 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 21, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, parcely registra „C“ , okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, k. ú. Ružinov:-parc. č. 1349/19 vo výmere 18 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 1201, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1. - parc. č. 1349/85 vo výmere 23 m², druh pozemku: ostatná plocha, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ mapy katastra nehnuteľností parc. č. 14839/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m², nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. Ružinov, k. ú. Trnávka v celosti do svojho vlastníctva.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
15.10.2021Kúpna zmluva č. 05 88 06 59 21 00
Kúpna zmluva č. 05 88 06 59 21 00, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Rača, a to pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností, zapísané na LV č. 12805, a to: parc. č. 1618/1 – vinica, vo výmere 155 m², parc. č. 1618/2 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 50 m², parc. č. 1620 – ostatná plocha, vo výmere 183 m².
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.10.2021Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Vajnory, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2843/18 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m², odčlenený geometrickým plánom č. 41/2021, zo dňa 13.04.2021, od pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4109 m², zapísaný na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.10.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0640 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0640 21 00, ktorej predmetom je Predaj pozemkov registra C KN v k. ú. Ružinov parc. č. 5018/355 a 5018/356 Ing. Miloslavovi Červenému.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 -57- 58 59 60 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.