Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 52 53 54 55 -56- 57 58 59 60 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
7.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0250 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1173/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 871 m2 a novovytvorených pozemkov podľa GP č. 9/2021, parc. č. 1173/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parc. č. 1173/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2, parc. č. 1173/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2 v k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
23.6.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0343 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0343 21 00,ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 490/2 a parc. č. 490/3, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0342 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46, k. ú. Karlova Ves a zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 498/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2021Kúpna zmluva MsP/21/00035
Kúpna zmluva medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim SR, zastúpená MV SR.
Predmet zmluvy: kôň Dormane du PUY.
Cena: 2800 € s DPH
Dátum zverejnenia: 06.07.2021.
19.7.2021Kúpna zmluva č. 412 000121
Kúpna zmluva č. 412 000121, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 480/14, k. ú. Devínska Nová Ves podľa GP č. 76/2014
Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00
Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4313 – orná pôda vo výmere 60 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/12 a parc. č. 4314 – orná pôda vo výmere 65 m2, spoluvlastníckom podiele 1/12.
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.7.2021Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ
Kúpna zmluva č. 46/2021/KZ predmetom ktorej je predaj pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 609/9, podľa GP č. 4/2021, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.7.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 623 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2246 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2792 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 [PDF, 550 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00034 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevová 10, 85104 Bratislava.
Predmet zmluvy: sedlo zn. Prestige, používané na sedlanie koňa Linda.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 [PDF, 524 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00036 uzatvorená mezi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Ing. Adriana Kureková, Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava.
Predmet zmluvy: všestranné sedlo S5R30-18-31-P1CM-SW, použíané na sedlanie koňa DORMANE du PIUY.
Cena: 960 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 [PDF, 510 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00037 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: drezúrne sedlo S2RDCLI-17-34SW zn. Prestige, používaného na sedlanie koňa Perla.
Cena: 960 € s DPH
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 [PDF, 1,9 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00038 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Soňa Marečková, Blagoevova 10, Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Linda, nar. 10.03.2003, životné číslo: 7030023361068303.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP 21/00039 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00039 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Blanka Gurová, Heyrovského 12, 841 03 Bratislava.
Predmet zmluvy: predaj koňa Perla, nar. 01.01.2005, životné číslo: 703002006188405.
Cena: 388,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
21.7.2021Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 [PDF, 2,1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/21/00040 uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a kupujúcim Branislav Ondriáš, Rovniaková 14, 85102 Bratislava.
Predmet zmluvy: Predaj koňa Riesen, nar. 01.01.2008, životné číslo: 703002006190208.
Cena: 2038,18 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 21.07.2021.
22.7.2021Kúpna zmluva č. 413 0002 21
Kúpna zmluva č. 413 0002 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2665/38 – záhrada vo výmere 76 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dátum uzatvorenia: 17.05.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 74/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/111 – záhrada o výmere 283 m2, k. ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
26.7.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
26.7.2021Dodatok č. 00748/2021-PKZP-K40226/17.01
Dodatok č. 00748/2021-PKZP-K40226/17.01 č. 05 88 0542 17 01 k Zmluve o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorého je úprava zmluvy o prevode pozemkov registra E KN parc. č. 3618/2, parc. č. 4401/1 a parc. č. 4401/2, k. ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
29.7.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2813/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1

Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Kúpna zmluva č. ÚEZ: 136/2021
Kúpna zmluva č. ÚEZ 136/2021, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, k. ú. Nové Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.7.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1193/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 30.07.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 03 O 0001 21 o prevode vlastníctva nebytového priestoru
Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.8.2021Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Dátum účinnosti: 13.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.8.2021Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 1874/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, odčlenený GP č. 25/2018 od pozemku reg. „E“ parc. č. 652/2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 7186
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 52 53 54 55 -56- 57 58 59 60 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.