Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 38 39 40 41 -42- 43 44 45 46 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606000412
Kúpna zmluva na predaj pozekov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV. č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606001212
Kúpna zmluvy na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/37 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2. "LV č. 65" v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
20.12.2012Kúpna zmluva č. 068807871200
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – hydr. stanica na parc. č. 3599, LV č. 4928, v podiele 1455/100000
Zverejnené dňa 20.12.2012
19.12.2012Kúpna zmluva č. 048807931200
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 13590/34 vo výmere 541 m², LV č. 1516, novovytvorený pozemok parc. č. 13590/37 vo výmere 238 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012 ako diel 1 z pozemku parc. č. 13590/37, LV č. 1516, diel 2 z pozemku parc. č. 13590/37 vo výmere 202 m², LV č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený k pozemku parc .č. 17090/45, LV č. 4958, diel 3 z pozemku parc. č. 13590/37 vo výmere 41 m², LV č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený k pozemku parc. č. 13590/78, LV č. 4958, pozemok parc. č. 13590/45 vo výmere 142 m², vedený na LV č. 1516, pozemok parc. č. 13590/46 vo výmere 10 m², LV č. 1516, pozemok parc.č. 13590/74 vo výmere 19 m², LV č. 5567, novovytvorený pozemok parc. č. 17090/49 vo výmere 1074 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č. 1557/2012 dňa 8.8.2012 z pozemku parc. č. 17090/1, LV č. 1516.
Zverejnené dňa: 19.12.2012
18.12.2012Kúpna zmluva č. 048807591200
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra "C" v k.ú Dúbravka, parc. č. 3499/25 - ostatné plochy o výmere 31 m2, vytvorený GP č. 68/2012 oddelením od pozemku parc. č. 3499/2, LV č. 847.
Zverejnené dňa: 18.12.2012
18.12.2012Kúpna zmluva č. 048808011200
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" v k.ú. Trnávka parc. č. 22225/28 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2, LV č. 1040.
Zverejnené dňa 18.12.2012
18.12.2012Kúpna zmluva č. 601042512
Kúpna zmluva č. 601042512 na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 8846/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 a stavby situovanej na pozemku súp. č. 6236 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 10.
Zverejnené dňa. 18.12.2012
7.12.2012Kúpna zmluva č. 606001012 [PDF, 134 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 234/3 o výmere 172m2 - záhrada, v k.ú. Rača, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
5.12.2012Kúpna zmluva č. 403037412 [PDF, 587 kB]
Kúpna zmluva č. 403037412 na predaj pozemku registra "C" parc. č. 1806/2 o výmere 71 m2 - záhrady, k.ú. Vrakuňa, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 5.12.2012
5.12.2012Kúpna zmluva č. 048805711200 [PDF, 140 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 0571 12 00, ktorej predmetom je prevod častí novovytvorených pozemkov registra "C" v k.ú. Staré Mesto, označených ako diel č. 19 o výmere 32 m2, diel č. 14 o výmere 2 m2, ktoré vznikli z pozemku parc. č. 21721, diel č. 15 o výmere 100 m2, diel č. 16 o výmere 2 m2, diel č. 17 o výmere 542 m2, diel č. 18 o výmere 141 m2, ktoré vznikli z pozemku parc. č. 7662, diel č. 20 o výmere 73 m2, diel č. 21 o výmere 504 m2, diel č. 22 o výmere 33 m2, diel č. 23 o výmere 86 m2, diel č. 24 o výmere 8 m2, ktoré vznikli z pozemku parc. č. 21725/1, zapísaných na LV č. 1656 a pozemku parc. č. 21725/300 o výmere 117 m2, zapísaného na LV č. 8925 v registri "E" KN.
Zverejnené dňa: 5.12.2012
5.12.2012Kúpna zmluva č. 048807261200 [PDF, 42 kB]
Kúpna zmluva č. 048807261200 na predaj pozemku KN "C" parc. č. 4433/55 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, LV č. 1656, ako aj novovytvorené pozemky par. č. 4433/88 - ostatné plochy a o výmere 51 m2, parc. č. 4433/89 - ostatné plochy o výmere 50 m2, parc. č. 4433/90 - ostatné plochy o výmere 28 m2 a parc. č. 4433/91 - ostatné plochy o výmere 10 m2, oddelené GP č. 07092012 od pozemku registra "C" parc. č. 4433/21, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 5.12.2012
29.11.2012Kúpna zmluva č. 601042612 [PDF, 558 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C parc. č. 10362/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23m2, LV č. 10.
Zverejnené dňa: 29.11.2012
28.11.2012Kúpna zmluva č. 601042212 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v k.ú. Staré Mesto, pozemok registra C parcela č. 3718/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 , LV č. 10.
28.11.2012Kúpna zmluva [PDF, 594 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač, v k. ú. Lamač ,spoluvlastníckeho podielu 1/2 - stavba súp. č. 1359 na pozemku parc. č. 3251, LV č. 934. Zverejnené dňa: 28.11.2012
28.11.2012Kúpna zmluva č. 0416010/2012 [PDF, 712 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, v k. ú. Rusovce, pozemky registra C parc. č. 615/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, parc. č. 615/41 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, parc. č. 615/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 28.11.2012
27.11.2012Kúpna zmluva č. 412000111 [PDF, 1,8 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, v k. ú. Devínska Nová Ves, novovzniknutý pozemok registra C parc. č. 1834/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, ktorý vznikol podľa GP 22/2010.
Zverejnené dňa: 26.11.2012
19.11.2012Kúpna zmluva č. 187/2012 [PDF, 215 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, v k. ú. Nové Mesto, pozemok registra C parc. č. 12932/32 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, LV č. 5567.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
19.11.2012Kúpna zmluva č. 412 000212 [PDF, 1,5 MB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, v k. ú. Devínska Nová Ves, pozemky registra C parc. č. 2565/99 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, parc. č. 2878/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, parc. č. 2878/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, parc. č. 2878/64 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2, LV č. 1723.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
12.11.2012Kúpna zmluva č. 402000212 [PDF, 627 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v k. ú. Nivy, pozemky registra C parc. č. 15450/4 - ostatné plochy o výmere 1299 m2, parc. č. 15450/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 12.11.2012
12.11.2012Kúpna zmluva č. 402000112 [PDF, 879 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v k. ú. Ružinov, pozemky registra C parc. č. 2607/1 - záhrady o výmere 253 m2, parc. č. 2607/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 12.11.2012
12.11.2012Kúpna zmluva č. 40407412 [PDF, 696 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemku zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemok registra C parc. č. 5680/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, LV č. 1.
Zverejnené dňa: 12.11.2012
12.11.2012Kúpna zmluva č. 048806741200 [PDF, 122 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto, pozemku registra C parc. č. 4744/124 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, LV č. 8925.
Zverejnené dňa: 12.11.2012
8.11.2012Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 40406712 [PDF, 854 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemky registra C parc. č. 747/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2, parc. č. 749 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, LV č. 1395, v ktorej sa súčasne zriaďuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez predávané pozemky v prospech vlastníka pozemku registra C parc. č. 747/1 a v prospech vlastníka stavby - energetického zariadenia (trafostanica) postavenej na pozemku parc. č. 747/1.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
2.11.2012Kúpna zmluva uzavretá podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka [PDF, 946 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Lamač, v k. ú. Lamač, parc. č. 613 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, parc. č. 614/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 /pôvodne parc. č. 614/15, parc. č. 614/20 - záhrady o výmere 292 m2 /pôvodne súčasť parc. č. 614/16), parc. č. 614/22 - záhrady o výmere 34 m2, LV č. 1, parc. č. 610/66 - ostatné plochy o výmere 136 m2 (pôvodne súčasť parc. č. 610/60), parc. č. 610/70 - ostatné plochy o výmere 7 m2 (pôvodne parc. č. 610/63), LV č. 3758,
z ktorých niektoré boli vyčlenené z pôvodných parciel a niektoré boli nanovo vytvoreneé geometrickým plánom č. 42/2012 zo dňa 30.5.2012..
Zverejnené dňa: 2.11.2012
29.10.2012Kúpna zmluva č. 40406612 [PDF, 124 kB]
Kúpna zmluva na predaj pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemky registra C parc. č. 4991 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m2, parc. č. 4992 - záhrady o výmere 353 m2, LV č. 1395.
Zverejnené dňa: 29.10.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 38 39 40 41 -42- 43 44 45 46 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.