Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 37 38 39 40 -41- 42 43 44 45 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.2.2013Kúpna zmluva č. 402000412
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. "C": parc. č. 22105/4 - záhrady vo výmere 95 m2 a parc. č. 22105/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2, k.ú. Trnávka, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 22.2.2013
Zverejnené dňa: 26.2.2013
26.2.2013Kúpna zmluva č. 402000512
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. "C", parc. č. 17015/165 vo výmere 61 m2 v k.ú. Trnávka, LV č. 1.. Uzatvorené dňa: 22.2.2013
Zverejnené dňa: 26.2.2013
25.2.2013Kúpna zmluva č. 403040413 [PDF, 1,1 MB]
Predmetom kúpnej zmluvy č. 403040413 je prevod pozemku registra "C" v k.ú. Vrakuňa parc. č. 1405/7 - záhrady o výmere 635 m2,zapísaného na LV č. 1095 v správe Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.
Uzatvorená dňa: 21.2.2013
Zverejnená dňa: 25.2.2013
15.2.2013Kúpna zmluva č. 048807991200
Predaj pozemkov reg. "C" v k.ú. Ružinov: pozemky 799/49 – ostatné plochy vo výmere 35 m2, parc. č. 799/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 211 m2, a novovytvorený pozemok parc. č. 802/8 ostatné plochy vo výmere 244 m2, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 802 – záhrady vo výmere 460 m2 v zmysle geometrického plánu č. 63/2010, LV č. 1201 a 2941. Uzatvorené dňa: 13.2.2013
Zverejnené dňa: 15.2.2013
14.2.2013Kúpna zmluva č. 048805841200
Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2245/51 – ostatné plochy o výmere 75 m² v celosti, LV č. 4172 a parc. č. 2252/47 – ostatné plochy o výmere 98 m² v podiele ½ , LV č. 6068. Uzatvorené dňa: 13.2.2013
Zverejnené dňa: 14.2.2013
8.2.2013Kúpna zmluva č. 048807521200 [PDF, 56 kB]
Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves, pozemky registra „C“ KN: parc. č. 2241/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m², parc. č. 2241/45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m², parc. č. 2241/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m², parc. č. 2241/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m², parc. č. 2241/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m², parc. č. 2241/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m², parc. č. 2237/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m², parc. č. 2239/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², parc. č. 2244/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m², parc. č. 2244/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m², parc. č. 2244/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m², vytvorené GP č. 23/2012 úradne overeným dňa 13. 7. 2012 pod č. 1208/2012, ktoré sa nachádzajú pod stavbou „Cyklomostu Schlosshof“. Uzatvorené dňa: 8.2.2013
Zverejnené dňa 8.2.2013
4.2.2013Dohoda č. 412/2012 o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 409017212
Dohoda zmluvných strán o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 409017212 uzavretej dňa 6.9.2012 medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako vlastníkom a MČ Bratislava Dúbravka ako správcom. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 2.4.2013
4.2.2013Kúpna zmluva č. 048800171300
Kúpna zmluva na predaj pozemku reg. "C" K.N. v k.ú. Petržalka, parc. č. 883/2 - ostatná plocha o výmere 86 m2, LV č. 2042. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 4.2.2013
1.2.2013Kúpna zmluva č. 04880006130 [PDF, 58 kB]
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Staré Mesto: pozemky registra „C“ parc. č. 363/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a parc. č. 364 – záhrady o výmere 107 m2, LV č. 10, ako aj novovytvorený pozemok parc. č. 363/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2, oddelený geometrickým plánom č. 92/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 363/3, LV č. 10, a stavba súp. č. 6326 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 363/2, LV č. 10. Uzatvorená dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
24.1.2013Kúpna zmluva č. 048807751200 [PDF, 56 kB]
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemok parc. č. 3381 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1726 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1748 vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu ako parcela registra “C“. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnené dňa: 24.1.2013
24.1.2013Kúpna zmluva č. 068800101300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – hydr. stanica na parc. č. 3599, zapísaná na LV č. 4928, do vlastníctva v podiele 926/100000. Uzavretá dna: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
15.1.2013Kúpna zmluva č. 048807821200
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Lamač, parc. č. 617/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, ktorý je podľa geometrického plánu č. 702/2012 odčlenený z pozemku registra „E“ parc. č. 715/102 zapísaného na LV č. 3758. Uzatvorená dňa: 8.1.2013
Zverejnené dňa: 15.1.2013
14.1.2013Kúpna zmluva č. 048808031200
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 9886/62 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², zapísaný na LV č. 1. Uzavretá dňa 11.1.2013.
Zverejnené dňa: 14.1.2013
14.1.2013Kúpna zmluva č. 048807981200
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 9886/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², zapísaný na LV č. 1. Uzavretá dňa 11.1.2013
Zverejnené dňa: 14.1.2013
10.1.2013Kúpna zmluva č. 068807891200
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – hydr. stanica na parc. č. 3599, LV č. 4928, do vlastníctva v podiele 926/100000.
Zverejnené dňa 10.1.2013
10.1.2013Kúpna zmluva č. 068807961200
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – hydr. stanica na parc. č. 3599, LV č. 4928, do vlastníctva v podiele 926/100000.
Zverejnené dňa 10.1.2013
2.1.2013Kúpna zmluva č. 048807571200
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1889 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1748.
Zverejnené dňa: 2.1.2013
2.1.2013Kúpna zmluva č. 048807561200
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3538/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1656.
Zverejnené dňa: 2.1.2013
2.1.2013Kúpna zmluva č. 048807581200
Kúpna zmluva na predaj pozemoku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/131 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 46.
Zverejnené dňa: 2.1.2013
28.12.2012Kúpna zmluva č. 048807711200
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto , parc. č. 4746/60 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 , LV č. 1656.
Zverejnené dňa: 28.12.2012
28.12.2012Kúpna zmluva č. 048807531200
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Lamač, pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2555/91 – ostatné plochy o výmere 1514 m², v podiele 1/3, zapísaný na LV č. 2701.
Zverejnené dňa: 28.12.21012
27.12.2012Kúpna zmluva č. 068807901200
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – hydr. stanica na parc. č. 3599, zapísaná na LV č. 4928 v podiele 926/100000.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Kúpna zmluva č. 058807881200 [PDF, 47 kB]
Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súp. č. 103176, situovanej na pozemku registra „C“ parc. č. 7295 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 338 m2, zapísanej na LV č. 4460.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
20.12.2012Kúpna zmluva č. 606000412
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
20.12.2012Kúpna zmluva č. 048807801200
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 809/32 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 652 m2, LV č. 3558 v k.ú. Záhorská Bystrica.
Zverejnené dňa: 20.12.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 37 38 39 40 -41- 42 43 44 45 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.