Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 36 37 38 39 -40- 41 42 43 44 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.4.2013Kúpna zmluva č. 412001013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
4.4.2013Kúpna zmluva č. 60108513
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 7741/3, záhrady, o výmere 368 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
4.4.2013Kúpna zmluva č. 058800791300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/3 evidovanej Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3105 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III, a to: pozemok registra „C" KN parcelné číslo 11903/232, druh pozemku ostatné plochy o výmere 26 m2 nachádzajúci sa v zastavanom území obce z toho výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1/3 predstavuje 8,66 m2. Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
26.3.2013Zámenná zmluva č. 038800571300
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady o výmere 241 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 09/2012 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosti, a to novovytvorené pozemky parc. č. 679/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 a parc. č. 679/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121m2, oddelené geometrickým plánom č. 20/2012 od pozemkov registra „C“ parc. č. 678/4 a parc. č. 679/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 7576, vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o. Uzatvorené dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 26.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412000413
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves:pozemku parc. č. 10/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C". Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001913
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001413
Kúpna zmluva na prevod valstníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001613
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001313
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská cast Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2012
Zverejnené dňa. 20.3.2013
20.3.2013Kúpna zmluva č. 412001813
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorená dňa: 14.3.2013
Zverejnená dňa: 20.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412001213
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000113
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000313 [PDF, 88 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Podpísané dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000213
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc.č. 10/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Podpísané dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000813 [PDF, 88 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000713
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. č. 10/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412001113
Prevod vlastníckych práv k nehnutelnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: pozemku parc. c. 10/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnutelností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská cast Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“.Uzatvorené dňa: 14.3.2013.
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000613
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves: parc. č. 10/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva c. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 412000913 [PDF, 87 kB]
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k pozemkom v k. ú. Devínska Nová Ves: parc. č. 10/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 14.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Kúpna zmluva č. 606000113
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, parcela registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 674/42 o výmere 39 m2 - ostatná plocha, LV č. 9856. Podpísaná dňa: 15.3.2013
Zverejnené dňa: 19.3.2013
19.3.2013Zmluva o odplatnom prevode akcií spoločnosti České aerolinie a.s. [PDF, 111 kB]
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 952/2013 zo dňa 7.2.2013 prevádza hlavné mesto SR Bratislava akcie spoločnosti České aerolinie a.s. Zmluva o odplatnom prevode akcií bola podpísaná dňa 19.3.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Zverejnené dňa: 19.3.2013
12.3.2013Kúpna zmluva č. 048800491300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto - ozemok parc. č. 22848/24, zastavané plochy o výmere 80 m2, ktorý vzniká na základe GP č. 53/2012, IČO: 35976942 z pozemku registra "C" KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/1 - zastavané plochy vo výmere 984 zapísaného ako parcela registra "C" na LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 7.3.2013
Zverejnené dňa: 12.3.2013
12.3.2013Kúpna zmluva č. 048800441300
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti v k.ú. Ružinov, a to novovytvorený pozemok p.č. 995 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1594 m2 vytvorený podľa GP č. 66/2012 z pozemkov p.č. 995 a časť p.č. 994 a novovytvorený pozemok p.č. 994/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 oddelený podľa GP č.66/2012 od pozemku p.č. 994,v celosti do svojho výlučného vlastníctva.
Uzatvorené dňa 07.03.2013.
Zverejnené dňa 12.03.2013.
27.2.2013Kúpna zmluva č. 40400513
Kúpna zmluva na prevod vlastníckych práv k pozemku reg. "C" parc. č. 22829 - záhrady o výmere 70 m2, k.ú. Podunajské Biskupice, zapísaného na LV č. 1 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vzťahov k predmetnému pozemku. Uzatvorená dňa: 21.2.2013
Zverejnené dňa: 27.2.2013
27.2.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04140012013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. "C" parc. č. 1444/11 - ostatné plochy o výmere 3 029 m 2, ktorý vznikol podľa GP č. 2610/07a, k.ú. Petržalka za účelom vybudovania vnútro aerálového komunikačného systému. Uzatvorené dňa: 29.1.2013
Zverejnené dňa. 27.2.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 36 37 38 39 -40- 41 42 43 44 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.