Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 35 36 37 38 -39- 40 41 42 43 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.5.2013Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048801721300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemky registra „C“, parc. č. 10800/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3991 m2 a parc. č. 10800/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/37 – ostatné plochy o výmere 70 m2, parc. č. 10800/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 a parc. č. 10800/39 – ostatné plochy o výmere 60 m2, strpieť na týchto pozemkoch previs stavby súp. č. 752. Uzatvorené dňa: 20.5.2013
Zverejnené dňa: 21.5.2013
17.5.2013Kúpna zmluva č. 048801711300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2. Uzatvorené dňa: 17.5.2013
Zverejnené dňa: 17.5.2013
17.5.2013Kúpna zmluva č. 409015113
Kúpna zmluva na predaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Dúbravka parc. č. 1631/11 ostatné plochy o výmere 213 m2 zapísaný v katastri nehnuteľností ako pozemok registra "C" na LV č. 847. Uzatvorené dňa: 18.4.2013
Zverejnené dňa: 17.5.2013
16.5.2013Kúpna zmluva č. 048801491300
Kúpna zmluva na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 2759/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m2, zapísaného na LV č. 46, ako aj dva novovytvorené pozemky, parc. č. 2754/5 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 39/2011 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2754/1, zapísaná na LV č. 46 a parc. č. 2760/3 – ostatné plochy vo výmere 156 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 39/2011 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2760/1, zapísaná na LV č. 46.
14.5.2013Kúpna zmluva č. 048801751300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 23028/15 – záhrady o výmere 27 m2, oddelený geometrickým plánom č. 12/2012 od pozemku registra „E“ parc. č. 1964/23. Uzatvorené dňa: 14.5.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
14.5.2013Kúpna zmluva č. 048801731300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 4713/3 – ostatné plochy o výmere 130 m2, ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 54/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 4713/2. Uzatvorené dňa: 14.5.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
30.4.2013Kúpna zmluva č. 048801021300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/3 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 51 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 057/2012, zo dňa 04.02.2013 z pozemku parc. č. 21904/1 k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 8925. Uzatvorené dňa: 29.4.2013
Zverejnené dňa: 30.4.2013
30.4.2013Kúpna zmluva č. 048801121300
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/20 – ostatné plochy vo výmere 191 m2 a parc. č. 606/21 – ostatné plochy vo výmere 23 m2, zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4172. Uzatvorené dňa: 29.4.2013
Zverejnené dňa: 30.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002613
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 5.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 10.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002413
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 10/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 40401013
Kúpna zmluva na predaj pozemku reg. "C" v k.ú. Podunajské Biskupice parc. č. 4064 - záhrady o výmere 186 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 60106813
Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. 3751/5 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 60109713
Kúpna zmluva na pozemok, parc. č. 8690/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 14 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
12.4.2013Kúpna zmluva č. 412002113
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 12.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 412002213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves:
- pozemku parc. č. 10/29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, ako parcela registra „C". Uzatvorené dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 413000213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 2663/28, ovocné sady vo výmere 166 m2 vedeného Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 413000113
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica - pozemky registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 853/2, záhrady vo výmere 1440 m2 a pare. č. 853/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 462 m2, vedené Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3891 v celkovej výmere 1902 m2. Uzatvorené dňa: 5.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 109/2013
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpis. č. 2193, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcela č. 8514/2, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8514/2, o výmere 659 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C" na ktorom je postavená stavba nachádzajúca sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností č. 108/2013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné č. 2194, druh stavby: bytový dom, postavený na pozemku parcela č. 8509, evidovanom ako parcela registra "C" a pozemku parcela č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra "C". Uzatvorené dňa: 2.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
11.4.2013Kúpna zmluva č. 048800071300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 2265/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 34/2006, zo dňa 21.06.2006 z pozemku parc. č. 2265/6 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Uzatvorená dňa: 8.4.2013
Zverejnené dňa: 11.4.2013
10.4.2013Kúpna zmluva č. 412001513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Podpísané dňa: 3.4.2013
Zverejnené dňa: 10.4.2013
8.4.2013Kúpna zmluva č. 412002313
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová Ves a to pozemku parc. č. 10/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2 pre hlavné mesto SR Bratislavu, okres Bratislava IV, obec Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves ako parcela registra „C". Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 8.4.2013
5.4.2013Kúpna zmluva č. 048800461300
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Dúbravka: parc. č. 1441/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m2 a parc. č. 1441/7 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, ktoré sú podľa geometrického plánu č. 2067/2012 odčlenené z pozemku registra „C“ parc. č. 1441/1 zapísaného na LV č. 847. Podpísané dňa: 12.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 35 36 37 38 -39- 40 41 42 43 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.