Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 34 35 36 37 -38- 39 40 41 42 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.10.2013Kúpna zmluva č. 0601000513
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k.ú. Rača a to pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/31 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 30.9.2013
Zverejené dňa: 10.10.2013
10.10.2013Kúpna zmluva č. 0601000813
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k.ú. Rača a to pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností: parc. č. 17332/30 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné polochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 27.9.1979
Zverejené dňa: 10.10.2013
10.10.2013Kúpna zmluva č. 0601000313
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k. ú. Rača: pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/26 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 25.9.2013
Zverejnené dňa: 10.10.2013
3.9.2013Kúpna zmluva č. 048802571300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 8225, a to pozemku registra „C“ KN: parc. č. 8703/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 156 m2, parc. č. 8704/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1123 m2, parc. č. 8704/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1367 m2, stavby so súpisným číslom 7433, umiestnené na Cukrovej ulici č. 1 v Bratislave, stojacej na pozemkoch parc. č. 8703/5 a 8704/4, stavby so súpisným číslom 2394, umiestnené na Lazaretskej ulici č. 3 v Bratislave, stojacej na pozemku parc. č. 8704/3, ako aj príslušenstva k týmto stavbám, a to : vodovodnej prípojky na pozemkoch parc. č. 21768/5, 21768/5, kanalizačnej prípojky na pozemku parc. č. 21768/5, kanalizačného rozvodu na pozemku parc. č. 8703/1, kanalizačnej šachty na pozemku parc. č. 8703/1, dažďovej kanalizácie na pozemku parc. č. 8703/1, prípojky plynu na pozemku parc. č. 8704/3 a 21768/5, komínu na pozemku parc. č. 8703/1 a spevnených plôch okolo budovy na pozemkoch parc. č. 870
22.8.2013Kúpna zmuva č. 402000313
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Ružinov parcely registra „C“: parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m² evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013
22.8.2013Kúpna zmluva č. 402000213
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Ružinov parcely registra „C“: parc. č. 3104/8 – ostatné plochy o výmere 63 m² evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013
22.8.2013Kúpna zmluva č. 402000113
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti a to pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Ružinov parcely registra „C“:parc. č. 3104/2 – ostatné plochy o výmere 85 m² evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013
22.8.2013Kúpna zmluva č. 048802661300
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „C" katastra nehnuteľností v k. ú. Rača a to parc. č. 2027/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m 2 , parc.č. 2027/2 - záhrady vo výmere 232 m2 , parc.č.2027/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2 , parc.č.2027/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 256 m2 , LV č. 72. Uzatvorené dňa: 19.8.2013
Zverejnené dňa: 22.8.2013
16.8.2013Kúpna zmluva č. 048801481300
Kúpna zmluva na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2 – záhrada o výmere 220 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 02/2013, zo dňa 27.02.2013 z pozemku parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1779. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 16.8.2013
15.8.2013Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802541300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to pozemkov registra „C“, parc. č. 3137/6, 3137/12, 3137/41, 3141/11. Predmetom prevodu sú pozemky zastavané stavbou so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Zároveň predávajúci zriaďuje v prospech kupujúceho vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo užívania stavby kontajnerových státí slúžiacich polyfunkčnému objektu Pajštúnska so súp. č. 3821 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 a strpieť previsy nachádzajúce sa v úrovni tretieho nadzemného podlažia na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3137/13, 3137/15, 3137/17, 3137/19, 3141/6, 3141/7, 3141/8,v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 tvoriace súčasť stavby so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 15.8.2013
14.8.2013Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 413000213
Dodatok ku kúpnej zmluve, ktorého predmetom je doplnenie údajov na strane kupujúcich a to ich rodných mien a ich rodných čísel. Uzatvorené dňa: 8.8.2013
Zverejnené dňa: 14.8.2013
14.8.2013Kúpna zmluva č. 048802461300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, a to pozemkov registra „C“ parc. č. 2670/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 2670/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, 2670/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 evidované ako pozemky registra „C“, na liste vlastníctva č. 1201. Uzatvorené dňa: 9.8.2013
Zverejnené dňa: 14.8.2013
7.8.2013Kúpna zmluva č. 601030513
Kúpna zmluva na predaj pozemku, parc. č. 2631/3 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2 , parcela registra „C", LV č. 10, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 31.7.2013
Zverejnené dňa: 7.8.2013
6.8.2013Kúpna zmluva č. 048802491300
Kúpna zmluva, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku, ktorý sa nachádza sa v k. ú. Nivy, parc. č. 15301/40 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 281 m2, a ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 13/2011 od pozemku registra „C“ parc. č. 15301/1. Uzatvorené dňa: 29.7.2013
Zverejnené dňa: 6.8.2013
6.8.2013Kúpna zmluva č. 048802181300
Kúpna zmluva, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, v k.ú. Nové Mesto, parc.č. 13605/101 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2 , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 21/11 zo dňa 11.7.2011. Uzatvorené dňa: 30.7.2013
Zverejnené dňa: 6.8.2013
18.7.2013Kúpna zmluva č. 048802361300
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1426/410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m², k. ú. Karlova Ves vytvorený GP č. 013/2004. Uzatvorené dňa: 16.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
11.7.2013Kúpna zmluva č. 048800141300
Kúpna zmluva na prevod pozemkov v k.ú. Jarovce, parcely reg. "C" - zastavané plochy a nádvoria: parc č. 911/291 o výmere 4 m2, parc. č. 911/292 o výmere 4 m2, parc. č. 911/293 o výmere 4 m2, parc. č. 911/294 o výmere 4 m2, parc. č. 911/295 o výmere 4 m2, parc. č. 911/296 o výmere 4 m2, parc. č. 924/2 o výmere 2 m2, parc. č. 925/22 o výmere 4 m2, parc. č. 925/23 o výmere 2 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.2.2013
Zverejnené dňa. 11.7.2013
28.6.2013Kúpna zmluva č. 04880201300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - nehnuteľnosti v k.ú. Vinohrady, a to novovytvorený a to pozemok registra „C" KN parc. č. 18996/42 - ostatné plochy vo výmere 48 m2 , vzniknutý podľa geometrického plánu č. 60/2012 zo dňa 11.12.2012, oddelením od pozemku registra „C" 18996/4 - ostatné plochy o výmere 876 m2 ako aj pozemok parc.č. 18996/37 - ostatné plochy o výmere 14 m2 Uzatvorené dňa: 27.6.2013
Zverejnené dňa: 28.6.2013
28.6.2013Kúpna zmluva č. 048802171300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 529/4 – ostatné plochy vo výmere 9 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 14/2013 oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 529/2, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4647. Uzatvorené dňa: 27.6.2013
Zverejnené dňa: 28.6.2013
28.6.2013Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 048802061300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemok registra „C“ KN parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 4777, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Zároveň sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2. Uzatvorené dňa: 27.6.2013
Zverejnené dňa: 28.6.2013
30.5.2013Kúpna zmluva č. 606000213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Rača - pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17118/4 o výmere 7 m2 - ostatná plocha, parc. č. 17118/18 o výmere 43 m 2 - záhrada, pare. č. 17118/19 o výmere 48 m 2 - záhrada, zapísaných na LV č. 1 pre okres: Bratislava III, obec: BA - m. č. Rača, katastrálne územie: Rača. Uzatvorené dňa: 30.4.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Kúpna zmluva č. 601016613
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku reg. "C" parc. č. 7731/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 15.5.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Kúpna zmluva č. 601016713
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku reg. "C" parc. č. 2330/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 v k.ú. Staré Mesto, LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 15.5.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
30.5.2013Kúpna zmluva č. 1682013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - spoluvlastníckych podielov na pozemku evidovanom ako parcela registra "C" parc. č. 132/2 o výmere 23 m2 - zastavané plochy a nádvoria. Uzatvorené dňa: 26.4.2013
Zverejnené dňa: 30.5.2013
27.5.2013Kúpna zmluva č. 40403013
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „ C “ KN parc. č. 6070/13 – ostatné plochy o výmere 280 m2 a parc. č. 6070/14 – ostatné plochy o výmere 297 m2, v k. ú. Podunajské Biskupice, LV č. 2. Uzatvorené dňa: 21.5.2013.
Zverejnené dňa: 27.5.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 34 35 36 37 -38- 39 40 41 42 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.