Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 33 34 35 36 -37- 38 39 40 41 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.11.2013Kúpna zmluva č. 048803681300
Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Petržalka, parc. č. 828/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1314 m2, parc. č. 830/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 313 m2, parc. č. 830/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 353 m2, parc. č. 830/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 578 m2, zapísaných LV č. 2644. Uzatvorené dňa: 14.11.2013
Zverejnené dňa: 14.11.2013
14.11.2013Kúpna zmluva č. 09002133
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností a to pozemkov registra „C" v k. ú. Podunajské Biskupice : parc.č. 5543/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, parc.č. 5543/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2. Uzatvorené dňa: 25.10.2013
Zverejnené dňa: 14.11.2013
13.11.2013Kúpna zmluva č. 048803751300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti, a to novovytvoreného pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1070/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, ktorý bol podľa geometrického plánu č. 35/2013 odčlenený od pozemku registra „E“ parc. č. 473/1 zapísaného na LV č. 5920. Uzatvorené dňa: 8.11.2013
Zverejnené dňa: 13.11.2013
8.11.2013Kúpna zmluva č. 402000513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností a to pozemkov v okrese: Bratislava II, obec: BA - m. č. RUŽINOV, k. ú. Trnávka: parc.č 15096/26 - o výmere 20 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc.č 15096/68 - o výmere 19 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a parc.č 15096/69 - o výmere 19 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, spolu pozemky vo výmere : 58 m2 evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C", LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.10.2013
Zverejnené dňa: 8.11.2013
8.11.2013Kúpna zmluva č. 048804811300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1669/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 398 m², k. ú. Karlova Ves zapísaný na LV č. 46. Uzatvorené dňa: 7.11.2013
Zverejnené dňa: 8.11.2013
7.11.2013Kúpna zmluva č. 048804891300
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „E" v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8502/2 - ostatné plochy vo výmere 200 m2 , zapísaný na L V č. 8925. Uzatvorené dňa: 7.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
7.11.2013Kúpna zmluva č. 413000513
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 2661/74 - záhrady, k. ú. Záhorská Bystrica o celkovej výmere 445 m2. Uzatvorené dňa: 9.7.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
7.11.2013Kúpna zmluva č. 048804931300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to novovytvorený pozemok parc. č. 5679/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1905 m2 oddelený podľa geometrického plánu č. 38/2013 od pozemku parc. č. 5679 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2699 m2 evidovaný ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 6.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
7.11.2013Kúpna zmluva č. 048804941300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to pozemku registra „C“ parc. č. 5409/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, evidované ako pozemok registra „C“, na liste vlastníctva č. 1395. Uzatvorené dňa: 7.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
7.11.2013Kúpa zmluva č. 048804981300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to pozemku parc. č. 5409/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, evidované ako pozemok registra „C“ katastrálnej mapy, na liste vlastníctva č. 1395. Uzatvorené dňa: 7.11.2013
Zverejnené dňa: 7.11.2013
6.11.2013Kúpna zmluva č. 601034913
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku parc. č. 363/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, parcela reg. "C", LV č. 10 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 25. 9. 2013
Zverejnené dňa: 6.11.2013
4.11.2013Kúpna zmluva č. 40407513
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C" parc. č. 3250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2 a stavby so súpisným číslom 10 305 stojacej na pozemku parc. č. 3250, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice, LV č. 3359. Uzatvorené dňa: 7.10.2013
Zverejené dňa: 4.11.2013
4.11.2013Kúpna zmluva č. 041600012013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností - pozemku KN - C p.č. 1249/72 o výmere 304 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 5 od pôvodnej parcely KN - E č. 4284 a pozemku KN - C p.č. 1249/25 o výmere 1008 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 86 od pôvodnej parcely KN - E č. 4437 v k.ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 24.6.2013
Zverejnené dňa: 4.11.2013
23.10.2013Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048802571300
Dodatok ku Kúpnej zmluve, ktorého predmetom je zmena ustanovenia uvedeného v čl. 2 ods. 2 kúpnej zmluvy. Uzatvorené dňa: 18.10.2013
Zverejnené dňa: 23.10.2013
23.10.2013Kúpna zmluva č. 068803671300
Kúpna zmluva na predaj nehuteľností, nachádzajúcich sa v okrese Senica, obec Senica, k.ú. Sekule, rekreačná oblasť Moravský Ján - Sekule, a to stavba rekreačnej chaty so súp. č. 816 situovaná na pozemku parc. č. 5079/69 k.ú. Sekule a pozemky vedené v registri "C" ako parc. č .5079/14 - ostatné plochy o výmere 219 m2 parc. č. 5079/15 - ostatné plochy o výmere 280 m2 a parc. č. 5079/69 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 59 m2, LV č. 1111. Uzatvorená dňa: 18.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013
23.10.2013Kúpna zmluva č. 048803621300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností a to pozemkov registra „C“ parc. č. 5018/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2, parc. č. 5018/243 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 5018/377 – záhrady vo výmere 85 m2 a parc. č. 5018/378 – záhrady vo výmere 65 m2, k. ú. Ružinov, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 22.10.2013
Zverejnené dňa: 23.10.2013
23.10.2013Kúpna zmluva č. 048804681300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti a to pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Záhorská Bystrica a to parc. č. 2466/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 do výlučného vlastníctva. Uzatvorené dňa: 22.10.2013
Zverejnené dňa: 23.10.2013
23.10.2013Kúpna zmluva č. 048802671300
Kúpna zmluva na predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2152/2 – ostatné plochy vo výmere 17 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Uzatvorená dňa: 22.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013
18.10.2013Kúpna zmluva č. 048803551300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, pozemky registra „C“, parc. č. 5544/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 968 m2, parc. č. 5544/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2. Uzatvorené dňa: 16.10.2013
Zverejnené dňa: 18.10.2013
18.10.2013Kúpna zmluva č. 048803541300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Vinohrady, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 6004/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m² a parc. č. 6004/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m² k. ú. Vinohrady zapísané na LV č. 2212. Uzatvorené dňa: 17.10.2013
Zverejnené dňa: 18.10.2013
18.10.2013Kúpna zmluva č. 068801981300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, a to pozemkov parc. č. 11489/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1382 m2, parc. č. 11489/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1366 m2, parc. č. 11489/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, evidovaných Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu ako parcely registra „C“, ako aj stavby súp. číslo 36 postavenej na pozemku parc. č. 11489/1; nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava III v obci Bratislava - mestská časť Nové Mesto, a v katastri nehnuteľností sú zapísané na liste vlastníctva č. 2355. Uzatvorené dňa: 17.10.2013
15.10.2013Kúpna zmluva č. 048801241300
Kúpna zmluva na prevod vlastníctva pozemkov v k.ú. Devín a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 24/2012 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 evidovaného ako parcela registra "C" na LV č. 1, a pozemok parc. č.730 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 1. Uzatvorená dňa: 11.10.2013
Zverejnené dňa: 15.10.2013
11.10.2013Kúpna zmluva č. 0601000713
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k.ú. Rača a to pozemkov reg. "C" parc. č. 17332/32 o výmere 14 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 25.9.2013
Zverejnené dňa: 11.10.2013
11.10.2013Kúpna zmluva č. 0601000913
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k.ú. Rača a to pozemkov reg. "C" KN parc. č. 17332/33 o výmere 14 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 27.9.2013
Zverejnené dňa: 11.5.2013
10.10.2013Kúpna zmluva č. 0601000613
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k.ú. Rača a to pozemkov registra "C" KN: parc. č. 17332/38 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 25.9.2013
Zverejnené dňa: 10.10.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 33 34 35 36 -37- 38 39 40 41 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.