Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 31 32 33 34 -35- 36 37 38 39 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.4.2014Dodatok č.068806241301 ku Kúpnej zmluve č. 068806241300
Dodatok č.068806241301 ku Kúpnej zmluve č. 068806241300. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Zmluva sa uzatvorením tohto Dodatku č. 1 mení a dopĺňa v rozsahu ako je uvedený v článku 2 tohto Dodatku č. 1. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
11.4.2014Kúpna zmluva č. 048801661400
Kúpna zmluva č. 048801661400 na predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Vinohrady a to parc. č. 21644/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 , LV č. 3495. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
11.4.2014Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva č. 068806311300
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva č. 068806311300, ktorej predmetom sú nehnutel'nosti na Osuského ulici č.10 v Bratislave. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
10.4.2014Kúpna zmluva č. 048801801400
Kúpna zmluva č. 048801801400 na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19 – ostatné plochy vo výmere 155 m2, ktorý je podľa geometrického plánu č. 1206/2013 odčlenený z pozemku registra „C“ parc. č. 2104/3 zapísaného na LV č. 847. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
10.4.2014Zmluva o kúpe cenných papierov
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1496/2014 zo dňa 27.3.2014 prevádza hlavné mesto SR Bratislava vlastnícke právo k akciám spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. Zmluva o kúpe cenných papierov bola podpísaná dňa 10.4.2014 a účinnosť nadobudne dňa 11.4.2014.
Dátum zverejnenia: 10.4.2014
1.4.2014Kúpna zmluva č. 048801591400
Kúpna zmluva č. 048801591400 na predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Vajnory a to parc. č. 880/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 1.4.2014
1.4.2014Kúpna zmluva č. 0601000614
Kúpna zmluva č. 0601000614 na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Rača - pozemku registra „ C “ KN parc. č. 256/4 – vinica o výmere 89 m2, zapísaného na LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.3.2014.
Zverejnené dňa: 1.4.2014
28.3.2014Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve c. OZP/01/2013/RF zo dna 19.12.2013
Oprava článku IV ods. 4 zmluvy, upravujúceho náležitosti faktúry.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014
28.3.2014Kúpna zmluva č. 048801681400
Kúpna zmluva na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 2079/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2 a parc. č. 2079/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 195 m2, ktoré sú geometrickým plánom č. 2509/2013 odčlenené z pozemku registra „C“ parc. č. 2079/1 zapísaného na LV č. 1786. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
26.3.2014Kúpna zmluva č. 048801651400
Kúpna zmluva č. 048801651400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 27 k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/29 – ostatné plochy o výmere 11 m² a parc. č. 535/36 – ostatné plochy o výmere 62 m² vytvorený GP č. 229/2010. Uzatvorené dňa: 26.3.2014.
Zverejnené dňa: 26.3.2014
26.3.2014Kúpna zmluva č. 402000114
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 14 na predaj pozemkov v k. ú. Trnávka: parc.č.15108/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 366 m², parc.č.15108/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m², parc.č.15108/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m², parc.č.15096/238 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 639 m² a parc.č.15096/245 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1881 m². Uzatvorené dňa: 17.3.2014.
Zverejnené dňa: 26.3.2014
19.3.2014Kúpna zmluva č. 048801501400
Kúpna zmluva č. 048801501400 na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 163/3 – záhrady o výmere 60 m2 vzniknutý podľa geometrického plánu č. 168/2013 zmenou hranice pozemkov registra “C“ KN parc. č. 163/3 a parc. č. 164/3, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 18.3.2014
Zverejnené dňa: 19.3.2014
14.3.2014Kúpna zmluva č. 601064213
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 34 vo výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Michalská 14-16, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3815, je v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/2, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
14.3.2014Kúpna zmluva č. 646/2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 3762/64 vo výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN parc. č. 3762/25 vo výmere 285 m2, druh pozemku: záhrady, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Ostravská, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
14.3.2014Kúpna zmluva č. 645/2013
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 21500/6 vo výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Javorinská, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10, je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Uzatvorené dňa : 10.3.2014.
Zverejnené: 14.3.2014
13.3.2014Kúpna zmluva č. 160/2012
Kúpna zmluva č. 160/2012 na predaj parcely registra "C" KN č. 6726/9, záhrady o výmere 118 m2, evidovanej Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3673 v katastrálnom území Vinohrady, obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres: Bratislava III z predávajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúceho. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 13.3.2014
13.3.2014Kúpna zmluva č. 190/2012
Kúpna zmluva č. 190/2012 na predaj pozemkov registra "C" KN, a to parcely č. 19477/17, ostatné plochy o výmere 11 m2 a parcely č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, evidované Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 3673 v katastrálnom území Vinohrady z predávajúceho do výlučného vlastníctva kupujúceho. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 13.3.2014
10.3.2014Kúpna zmluva č . 00302143
Kúpna zmluva č. 00302143 na predaj pozemkov registra "C" v k.ú. Podunajské Biskupice: parc. č. 5183/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a parc. č. 5368/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania k predmetným pozemkom. Uzatvorené dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
10.3.2014Kúpna zmluva č. 00102143
Kúpna zmluva č. 00102143 na predaj pozemku registra "C" parc. č. 3308/10 - ostatné plochy o výmere 408 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Podunajské Biskupice, zapísaný na liste vlastníctva č. 2 a je vedený na Správe katastra pre hl. mesto Bratislavu. Uzatvorené dňa: 4.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
7.3.2014Kúpna zmluva č. 048801221400
Kúpna zmluva č. 048801221400 na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2349/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m² zapísaného na LV č. 46, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Mestská časť Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 6.3.2014.
Zverejnené dňa: 7.3.2014
9.1.2014Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 068806311300
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to: stavby so súp. č. 1645 - MŠ Osuského 10, situovanú na pozemku registra „C" KN, parc. č. 1185, zapísanú na L V č. 2159, pozemku registra „C" katastra nehnuteľností, pare. č. 1185 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1508 m2 , zapísaný na L V č. 1748 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností pare. č. 1186 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2 , zapísaný na L V č. 1748. Uzatvorené dňa: 9.1.2014
Zverejnené dňa: 10.1.2014
9.1.2014Kúpna zmluva č. 120000413
Kúpna zmluva na prevod garáže - nebytového priestoru č. 2-902, l.p. bytového domu Istrijská 12,14,16,18 súpisné číslo 6079 v Bratislave, na ulici Istrijská číslo vchodu 12, ktorá je vybudovaná na pozemkoch registra „C"KN pare. č. 105, 106, 107, 112, LV č. 2980, k.ú. Devínska Nová Ves, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu uvedených v čl. III. tejto zmluvy vo veľkosti 1866 / 251882 a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch evidovaných ako parcely registra „C": parcela č. 105, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2, parcela č. 106, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, parcela č. 107, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, parcela č. 112, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, na ktorých je bytový dom postavený, zapísaných na liste vlastníctva č. 2980, k. ú. Devínska Nová Ves, ktorého veľkosť je 1866/251882. Uzatvorené dňa: 30.12.2014
Zverejnené dňa: 9.1.2014
9.1.2014Kúpna zmluva č. 0601001013
Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností v k. ú. Rača a to pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/25 o výmere 16 m2 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 65 a pozemku registra „C" katastra nehnuteľností parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/16 - ostatné plochy, LV č. 10850. Uzatvorené dňa: 10.12.2013
Zverejnené dňa: 9.1.2014
9.1.2014Kúpna zmluva č. 048806161300
Kúpna zmluva na prevod pozemku, ktorý sa nachádza v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5261/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8925 ako parcela registra „E“. Uzatvorené dňa: 8.1.2014
Zverejnené dňa: 9.1.2014
23.12.2013Kupna zmluva c. OZP/01/2013/RF
Kupna zmluva na prevod 1 431 kusov 1 100 l kontajnerov na zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu papiera (275 kusov), skla (194 kusov), plastov (962 kusov) a zberného vozidla so stlačným systémom s veľkoobjemovou nadstavbou s kontinuálnym systémom plnenia a stlačovania papiera, zberného vozidla s hydraulickým nakladaním na zber skla a mostovej automobilovej váhy úrovňovej s napojením na PC na váženie hmotnosti kolesového vozidla a prepravovaného nákladu s možnosťou tlačenia vážnych lístkov (HW+SW).
Zverejnené dňa: 23.12.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 31 32 33 34 -35- 36 37 38 39 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.