Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 30 31 32 33 -34- 35 36 37 38 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.8.2014Kúpna zmluva č. 409 0223 14
Kúpna zmluva č. 409 0223 14, ktorej predmetom je predaj novovzniknutých pozemkov parc. č. 213/2 o výmere 267 m2, parc. č. 213/20 o výmere 103 m2, parc. č. 213/21 o výmere 398 m2, parc. č. 213/22 o výmere 25 m2, parc. č. 213/25 o výmere 3 m2, spolu o výmere 796 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Dúbravka, vzniknuté podľa GP č. 42/2013 z pôvodného pozemku parc. č. 213/2 zapísaného v katastri nehnuteľností ako pozemok registra "C" na LV č. 1. Uzatvorené dňa: 10.7.2014 a Zverejnené MČ Bratislava-Dúbravka dňa: 11.7.2014
30.7.2014Kúpna zmluva č. 048800751400
Kúpna zmluva č. 048800751400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, evidovaného na LV č. 46. Pozemok sa nachádza v okrese Bratislava IV., v obci BA - m. č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 29.7.2014
Zverejnené dňa: 30.7.2014
24.7.2014Kúpna zmluva č. 048804091400
Kúpna zmluva č. 048804091400, ktorej predmetom je prevod novovytvorených pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 17 m2 , parc. č. 23028/11 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 a parc. č. 23028/12 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5 m2. Uzatvorené dňa: 22.7.2014
Zverejnené dňa: 24.7.2014
23.7.2014Kúpna zmluva č. 140/2014/KZ
Kúpna zmluva č. 140/2014/KZ, ktorej predmetom je prevod pozemku registra „C“ parc. č. 840/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 47 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 2 v katastrálnom území Vajnory, obec Mestská časť Bratislava – Vajnory, okres Bratislava III. Uzatvorené dňa: 3.7.2014
Zverejnené dňa: 23.7.2014
22.7.2014Kúpna zmluva č. 048800631400
Kúpna zmluva č. 048800631400, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok spolu s vonkajšími úpravami parc. č. 4512 – záhrada vo výmere 600 m2, ktorý vznikol zlúčením a znovurozdelením pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4512 – záhrada vo výmere 358 m2 a pozemku parc. č. 4513/1 – záhrada vo výmere 270 m2 v zmysle geometrického plánu č. 11/2013, vyhotoveného GKK-geodetická služba s.r.o., k.ú. Staré Mesto.
Uzatvorené dňa: 21.7.2014
Zverejnené dňa: 22.7.2014
22.7.2014Kúpna zmluva č. 048802101400
Kúpna zmluva č. 048802101400, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu 2031/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2031/204050 a spoluvlastníckeho podielu 42395/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/11 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 42395/204050. Uzatvorené dňa: 21.7.2014
Zverejnené dňa: 22.7.2014
11.7.2014Kúpna zmluva č. 04-14-45-2014
Kúpna zmluva č. 04-14-45-2014 na prevod pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5418/5 o výmere 3496 m2, ostatné plochy,
parc. č. 5418/6 o výmere 1334 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5420 o výmere 165 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2159 v okrese Bratislava V, v obci Bratislava - Mestská časť Bratislava-Petržalka, k.ú. Petržalka. Uzatvorené dňa: 16.6.2014
Zverejnené mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa: 17.6.2014
23.6.2014Kúpna zmluva č. 048803321400
Kúpna zmluva č. 048803321400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.6.2014.
Zverejnené dňa: 23.6.2014
23.6.2014Kúpna zmluva č. 048803161400
Kúpna zmluva č. 048803161400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.6.2014.
Zverejnené dňa: 23.6.2014
23.6.2014Kúpna zmluva č. 048802851400
Kúpna zmluva č. 048802851400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.6.2014.
Zverejnené dňa: 23.6.2014
23.6.2014Kúpna zmluva č. 048803131400
Kúpna zmluva č. 048803131400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.6.2014.
Zverejnené dňa: 23.6.2014
23.6.2014Kúpna zmluva č. 048803201400
Kúpna zmluva č. 048803201400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/32 – zastavané plochy nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 34,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.6.2014
Zverejnené dňa: 23.6.2014
23.6.2014Kúpna zmluva č. 048803071400
Kúpna zmluva č. 048803071400 na predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 19.6.2014
Zverejnené dňa: 23.6.2014
10.6.2014Kúpna zmluva č. 048802631400
Kúpna zmluva č. 048802631400 na predaj pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 206/140 – ostatné plochy vo výmere 47 m2, parc. č. 206/151 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 344 m2, parc. č. 206/152 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 426 m2, parc. č. 206/153 – ostatné plochy vo výmere 29 m2 a parc. č. 206/154 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, v spoluvlastníckom podiele 2988/208165. Pozemky sú evidované na LV č. 5948. Uzatvorené dňa: 9.6.2014
Zverejnené dňa: 10.6.2014
5.6.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00009 [PDF, 123 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00009 uzatvorená 3.6.2014 medzi kupujúcim Attilom Nagyom a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa havarovaného motorového vozidla Mestskej polície Bratislava, EČV BA 082 XK.
Cena je 1.579,56 eura.
Zverejnená 5.6.2014.
30.5.2014Kúpna zmluva č. 30201/KZ-16/2013/Rusovce/0165/Ot, 04160002/2013
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-16/2013/Rusovce/0165/Ot, 04160002/2013 na predaj pozemku KN-C parc. č. 1283/184 o výmere 1127 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 56 od pôvodnej parcely KN-E č. 4262, katastrálne územie Rusovce. Uzatvorené dňa: 24.1.2014 a zverejnené Mestskou časťou Bratislava-Rusovce dňa: 24.1.2014
26.5.2014Kúpna zmluva č. 4 02 0005 14
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 14, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV , a to: parc. č. 10005/7 o výmere 83 m2, katastrálne územie Nivy, parc. č. 1498/26 o výmere 67 m2, katastrálne územie Ružinov, parc. č. 1498/77 o výmere 55 m2, katastrálne územie Ružinov, parc. č. 14338/4 o výmere 69 m2, katastrálne územie Trnávka, evidovaných v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C“, zapísaných na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 15.5.2014.
Zverejnené dňa: 26.5.2014
23.5.2014Kúpna zmluva č. 4 02 0004 14
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 14, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva - spoluvlastníckeho podielu Hl. mesta SR Bratislavy, 31/100 – ín, nehnuteľností – pozemkov, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Nivy: parc. č. 15476/10 - záhrada vo výmere 300 m²,parc. č. 15476/40 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 129 m² a parc. č. 15476/79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m², evidovaných ako parcely registra „ C “ katastra nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 3022. Uzatvorené dňa: 19.5.2014
Zverejnené dňa: 23.5.2014
23.5.2014Kúpna zmluva č. 4 02 0003 14
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 14, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. územie Nivy, parc. č. 15472/36 – orná pôda vo výmere 46 m², evidovaného ako parcela registra “ C“ katastra nehnuteľností, zapísaná na liste vlastníctva č.797. Uzatvorené dňa: 19.5.2014.
Zverejnené dňa: 23.5.2014
25.4.2014Kúpna zmluva č. 088/2014
Kúpna zmluva č. 088/2014, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3024/8, vo výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto.Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 25.4.2014
25.4.2014Kúpna zmluva č. 048802091400
Kúpna zmluva č. 048802091400 na prevod spoluvlastníckeho podielu 12674/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1 vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, spoluvlastníckeho podielu 12674/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1 vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748 a spoluvlastníckeho podielu 31754/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1 vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748. Uzatvorené dňa: 25.4.2014.
Zverejnené dňa: 25.4.2014
17.4.2014Kúpna zmluva č. 048801831400
Kúpna zmluva č.048801831400 na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, a to pozemku registra „C“ katastrálnej mapy parc. č. 5409/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2, evidované ako pozemok registra „C“ katastrálnej mapy na liste vlastníctva č. 1395. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
16.4.2014Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048804891300
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048804891300, v ktorom sa upresňujú údaje zmluvných strán v časti kupujúcich fyzických osôb. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 16.4.2014
15.4.2014Kúpna zmluva č. 048801851400
Kúpna zmluva č. 048801851400 na predaj pozemkov parc. č. 2823/17 a parc. č. 2823/39 a novovytvorených pozemkov parc. č. 2823/46 a parc. č. 2823/47 k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa: 15.4.2014
Zverejnené dňa: 15.4.2014
15.4.2014Kúpna zmluva č. 048801841400
Kúpna zmluva č. 048801841400 na predaj novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN, nachádzajúcich sa v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21760/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 a parc. č. 21760/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, v celkovej výmere 3 m2. Uzatvorené dňa: 15.4.2014
Zverejnené dňa: 15.4.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 30 31 32 33 -34- 35 36 37 38 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.