Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 29 30 31 32 -33- 34 35 36 37 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.10.2014Kúpna zmluva č. 048803291400
Kúpna zmluva č. 048803291400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014
29.9.2014Kúpna zmluva č. 297/2014
Kúpna zmluva č. 297/2014, ktorej predmetom je prevod vlastníctva nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 2763/5, vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Šulekova č. 44. Uzatvorené dňa: 22.9.2014
Zverejnené dňa: 29.9.2014
29.9.2014Kúpna zmluva č. 296/2014
Kúpna zmluva č. 296/2014, ktorej predmetom je prevod vlastníctva nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 2763/6, vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú. Staré Mesto, na ulici Šulekova č. 44. Uzatvorené dňa: 22.9.2014
Zverejnené dňa: 29.9.2014
23.9.2014Kúpna zmluva č. 048803231400
Kúpna zmluva č. 048803231400, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto a to parc. č. 11372/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 22.9.2014
Zverejnené dňa. 23.9.2014
23.9.2014Kúpna zmluva č. 048803081400
Kúpna zmluva č. 048803081400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/59 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2 , LV č. 1. Uzatvorené dňa: 22.9.2014
Zverejnené dňa: 23.9.2014
19.9.2014Kúpna zmluva č. 048803041400
Kúpna zmluva č. 048803041400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 2/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 2/68, parc. č. 11371/53 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 34 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 18.9.2014
Zverejnené dňa: 19.9.2014
18.9.2014Kúpna zmluva č. 180/2014/KZ
Kúpna zmluva č. 180/2014/KZ, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Vajnory, a to nasledovné pozemky: pozemok registra „C“ parc. č. 2812/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 334 m2, ktorý vznikol podľa GP č.23/2014, odčlenením od pozemku registra „ E “ parc. č. 4198/3 – ostatná plocha vo výmere 4000 m2 , zapísaný v 1/1 na LV č. 5389; pozemok registra „C“ parc. č. 2065/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, ktorý vznikol podľa GP č.23/2014, odčlenením od pozemku registra „ E “ parc. č. 4198/3 – ostatná plocha vo výmere 4000 m2 , zapísaný na LV č. 5389 a pozemok registra „C“ parc.č. 2812/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 319 m2, zapísaný v podiele ¾ na liste vlastníctva č. 5273. Uzatvorené dňa: 27.8.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Vajnory dňa: 28.8.2014
11.9.2014Kúpna zmluva č. 4 02 0006 14
Kúpna zmluva č. 4 02 0006 14, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemku, okres: Bratislava II, obec: BA – m. č. RUŽINOV, kat. úz. Ružinov: parc.č. 2670/5 o výmere 370 m², druh pozemku : záhrady, evidovaný v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“, zapísaný na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 27.8.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Ružinov dňa: 28.8.2014
4.9.2014Kúpna zmluva č. 048802931400
Kúpna zmluva č. 048802931400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/42 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, LV č. Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
4.9.2014Kúpna zmluva č. 048803301400
Kúpna zmluva č. 048803301400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
4.9.2014Kúpna zmluva č. 048802841400 [PDF, 57 kB]
Kúpna zmluva č. 048802841400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11370/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, spolu vo výmere 31,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
13.8.2014Kúpna zmluva č. 141/2014 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 141/2014 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN parc. č. 6743/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA - m. č.. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 4.8.2014 a zverejnené MČ Bratislava-Nové Mesto dňa 4.8.2014
13.8.2014Kúpna zmluva č. 140/2014 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 140/2014 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN parc. č. 6743/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, nachádzajúceho sa v k.ú.Vinohrady, okres Bratislava III., obec BA - m. č. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 4.8.2014 a zverejnené MČ Bratislava-Nové Mesto dňa: 4.8.2014
13.8.2014Kúpna zmluva č. 139/2014 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 139/2014 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN parc. č. 6743/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Vinohrady, okres Bratislava III., obec BA - m. č. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 4.8.2014 a zverejnené MČ Bratislava-Nové Mesto dňa: 4.8.2014
13.8.2014Kúpna zmluva č. 138/2014 MČ BA NM
Kúpna zmluva č. 138/2014 MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" KN parc. č. 6743/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Vinohrady, okres Bratislava III., obec BA - m. č. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 4.8.2014 a zverejnené MČ Bratislava-Nové Mesto dňa: 4.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 058803331400
Kúpna zmluva č. 058803331400, ktorej predmetom je predaj podielu 1/8-iny k nehnuteľnostiam v k. ú. Vrakuňa, a to k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 1248 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 a parc. č. 1249- záhrady vo výmere 1432 m2 evidované ako pozemky registra „C“ KN, na liste vlastníctva č. 4054. Uzatvorené dňa: 12.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803171400
Kúpna zmluva č. 048803171400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803031400
Kúpna zmluva č. 048803031400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803281400
Kúpna zmluva č. 048803281400, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11370/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803151400
Kúpna zmluva č. 048803151400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803001400
Kúpna zmluva č. 048803001400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048802891400
Kúpna zmluva č. 048802891400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2 v podiele 1/1, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803221400
Kúpna zmluva č. 048803221400, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
12.8.2014Kúpna zmluva č. 048803051400
Kúpna zmluva č. 048803051400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, spolu vo výmere 18,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 11.8.2014
Zverejnené dňa: 12.8.2014
11.8.2014Kúpna zmluva č. 4 03 0247 14
Kúpna zmluva č. 4 03 0247 14, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 3343 o výmere 322 m2 a parc. č. 3344 o výmere 487 m2, nachádzajúce sa na Ráztočnej ul., katastrálne územie Vrakuňa. Uzatvorené dňa: 1.8.2014 a zverejnené Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa dňa: 4.8.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 29 30 31 32 -33- 34 35 36 37 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.