Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 28 29 30 31 -32- 33 34 35 36 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160004/2014
Kúpna zmluva č. 04160004/2014, ktorej predmetom sú pozemky k.ú. Rusovce: diel č. 13 o výmere 337 m2 k novovytvorenej parc. "C" KN č. 1278/329, diel č. 24 o výmere 333 m2 k novovytvorenej parc. "C" KN č. 1278/332 a diel č. 25 o výmere 314 m2 k novovytvorenej parc. "C" KN č. 1278/333. Uzatvorené dňa: 20.6.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 20.6.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 04160003/2014
Kúpna zmluva č. 04160003/2014, ktorej predmetom sú novovytvorené pozemky k.ú. Rusovce, diel č. 59 o výmere 245 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/350, diel č. 60 o výmere 284 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/351, diel č. 61 o výmere 310 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/352 a diel č. 62 o výmere 323 m2 k novovytvorenej parc. KN "C" č. 1278/353. Uzatvorené dňa: 20.6.2014
Zverejnené MČ Bratislava-Rusovce dňa: 20.6.2014
30.10.2014Kúpna zmluva č. 456/2014
Kúpna zmluva č. 456/2014, ktorej predmetom je nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ KN parc. č. 636/6, vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 30.10.2014
Zverejnené dňa: 30.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806271400
Kúpna zmluva č. 048806271400, ktorej predmetom je predaj pozemku v k.ú. Vinohrady, registra „C“ katastra nehnuteľností , parc. č. 6793/1 – záhrady vo výmere 25 m2, evid. na LV č. 6747. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806211400
Kúpna zmluva č. 048806211400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, evid. na LV č. 7408 v spoluvlastníckom podiele ½. Uzatvorené dňa: 27.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806291400
Kúpna zmluva č. 048806291400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19m2, evid. na LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806311400
Kúpna zmluva č. 048806311400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, evid. na LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806301400
Kúpna zmluva č. 048806301400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19m2, evid. na LV č. 1656. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806171400
Kúpna zmluva č. 048806171400, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1964/20 – ostatné plochy vo výmere 78 m2. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
28.10.2014Kúpna zmluva č. 048806281400
Kúpna zmluva č. 048806281400, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4729/4 – záhrady, vo výmere 198 m2, evidovaný ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 28.10.2014
27.10.2014Kúpna zmluva č. 048803331400
Kúpna zmluva č. 048803331400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/56 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 LV č. 1. Uzatvorené dňa: 27.10.2014
Zverejnené dňa : 27.10.2014
27.10.2014Kúpna zmluva č. 048806491400
Kúpna zmluva č. 048806491400, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra „C“ parc. č. 5018/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, parc. č. 5018/42 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, parc. č. 5018/292 – záhrady vo výmere 325 m2 a parc. č. 5018/293 – záhrady vo výmere 203 m2, k. ú. Ružinov, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1. Uzatvorené dňa: 27.10.2014
Zverejnené dňa: 27.10.2014
27.10.2014Kúpna zmluva č. 048806421400
Kúpna zmluva č. 048806421400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Devín parc. č. 820/6 – záhrady o výmere 24 m². Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 27.10.2014
27.10.2014Kúpna zmluva č. 048806531400
Kúpna zmluva č. 048806531400, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Devín parc. č. 1993/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m² a parc. č. 1993/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m². Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa: 27.10.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 048805681400
Kúpna zmluva č. 048805681400, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 5526/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2212. Uzatvorené dňa: 24.10.2014
Zverejnené dňa 24.10.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 048802911400
Kúpna zmluva č. 048802911400, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, a to pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 11371/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2 zapísané na LV č. 1. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 048802871400
Kúpna zmluva č. 048802871400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2 , LV č. 1. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 048806181400
Kúpna zmluva č. 048806181400, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti v k. ú. Devín, pozemkov registra „C“, katastra nehnuteľností parc. č. 821 – záhrady, vo výmere 350 m2 a parc. č. 822 – záhrady, vo výmere 352 m2, zapísané na LV č. 1, pozemok sa nachádza v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava – mestská časť Devín. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa 24.10.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 448/2014
Kúpna zmluva č. 448/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 631/13, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra C KN parc. č. 629/6, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 20.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
24.10.2014Kúpna zmluva č. 446/2014
Kúpna zmluva č. 446/2014, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti - pozemku registra C KN parc. č. 636/5, o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v Bratislave, mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, k. ú. Staré Mesto, na ulici Beblavého, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 10. Uzatvorené dňa: 21.10.2014
Zverejnené dňa: 24.10.2014
16.10.2014Kúpna zmluva č.MsP/14/00025 - kôň Herold [PDF, 109 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00025 uzatvorená dňa 15.10.2014 medzi kupujúcim Branislavom Ondriášom, byt.Rovniankova 14, Bratislava a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Herold, nar. 19912, valach, ryzák.
Kúpna cena je 79,50 eura.
Zverejnené 16.10.2014.
6.10.2014Kúpna zmluva č. 048802951400
Kúpna zmluva č. 048802951400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/35 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa. 6.10.2014
6.10.2014Kúpna zmluva č. 048803141400
Kúpna zmluva č. 048803141400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014
6.10.2014Kúpna zmluva č. 048803211400
Kúpna zmluva č. 048803211400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/63 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, spolu vo výmere 17,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014
6.10.2014Kúpna zmluva č. 048802901400
Kúpna zmluva č. 048802901400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto a to parc. č. 11371/57 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v podiele 1/68, parc. č. 11371/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, spolu vo výmere 16,5 m2, LV č. 1. Uzatvorené dňa: 3.10.2014
Zverejnené dňa: 6.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1538 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 28 29 30 31 -32- 33 34 35 36 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.